Køge Kommune bevarer brandstationen i Køge by i ny dimensioneringsplan

Brandstationen i Lellinge i Køge Kommune. Arkivfoto: Jens Johannessen

Tidligere på året måtte Køge Kommune opgive den dimensioneringsplan, som ellers var vedtaget af politikerne. Planen byggede på en lukning af brandstationen i Køge by, men det kunne kun lade sig gøre, hvis afgangstiden blev øget – og det ville Beredskabsstyrelsen ikke acceptere. Nu er kommunen så klar med en ny dimensioneringsplan, hvor Køge fortsat skal have en brandstation, men hvor det samlede vagtberedskab reduceres med en holdleder og tre mand.

I dag har Køge Kommune en brandstation i Lellinge vest for Køge, som har 1-minutsberedskab med en holdleder og fem mand, der dækker hele kommunen. Desuden er der i Køge en brandstation med deltidsbrandfolk, hvor bemandingen er to holdledere og otte brandfolk.

Den oprindelige plan var at nedlægge stationen i Køge og i stedet flytte 2. slukningstog til Lellinge. Desuden skulle et 3. slukningstog bemandes med frivillige, ligeledes med base i Lellinge. På grund af de begrænsede muligheder for at rekruttere brandfolk i Lellinge-området, ville en forudsætning imidlertid være, at afgangstiden for 2. slukningstog kunne øges fra 5 til 7 minutter, og det skrev kommunen så ind i sin dimensioneringsplan.

Den øgede afgangstid resulterede imidlertid i, at Beredskabsstyrelsen vendte tommelfingeren nedad, da styrelsen fik dimensioneringsplanen til udtalelse. For godt nok havde Forsvarsministeriet i 2010 bebudet, at kravet om en afgangstid på 5 minutter ville blive afskaffet, men afskaffelsen strandede i Forsvarsministeriet. Køge Kommune havde baseret sig på Forsvarsministeriets udmelding, men resultatet blev altså, at dimensioneringsplanen måtte skrottes, fordi et 2. slukningstog med deltidsbrandfolk ikke ville kunne afgå fra Lellinge indenfor 5 minutter.

Først over et år efter, at Forsvarsministeriet i forbindelse med en høring meddelte, at afgangstiderne ville blive afskaffet, kom der en officiel melding til kommunerne om, at planerne var sat i bero. Det skete, da ministeriets beredskabskontor i maj skrev til kommunerne og fortalte, at man først vil tage stilling til afgangstiderne, når den igangværende budgetanalyse er afsluttet.

Færre deltidsbrandfolk

I Køges nye dimensioneringsplan videreføres den nuværende struktur med to stationer, men reelt nedlægges der et slukningstog, da kommunen vil fjerne en holdleder og tre brandfolk fra deltidsberedskabet i Køge. Begge stationer vil dermed have samme vagtbemanding, nemlig en holdleder og fem brandfolk. Planerne om et 3. slukningstog bemandet med frivillige er også nedtonet, således at man nu blot vil forhandle med de frivillige om tilkaldemuligheder. Det reducerede beredskab medfører, at kommunen forventer at skulle tilkalde ekstern assistance ved 1,3 procent af udrykningerne, mod 0,1 procent med det nuværende beredskab.

Beredskabet vil fortsat være baseret på, at deltidsbrandfolkene fra Køge vil blive indkaldt til stationen i Lellinge, når 1-minutsberedskabet rykker ud. Dermed kan der i løbet af 10-12 minutter atter etableres 1-minutsberedskab i Lellinge. Hvor ofte det skal ske, er dog noget uklart. Over for politikerne oplyses det således, at det vil ske ved alle udrykninger fra Lellinge, men af dimensioneringsplanen fremgår det, at der er tale om en konkret vurdering fra indsatslederens side, hvor meldingens ordlyd, den forventede varighed af indsatsen og indsatsstedets beliggenhed indgår.

Dimensioneringsplanen indebærer også fortsat, at man i forbindelse med et kommende udbud af brandslukningen vil udbyde et dykkerberedskab og et højderedningsberedskab som option, og at der skal etableres et ungdomsbrandværn. Desuden skal en autosprøjte erstattes af en tanksprøjte, så beredskabet udelukkende anvender tanksprøjter, og den nuværende drejestige skal udskiftes med en udgave med knækled. Der har været lagt op til, at Køge Kommune fremover selv skal eje materiel og køretøjer, men beredskabskommissionen har besluttet, at de skal indgå i det kommende udbud.

Overvejer fortsat ny brandstation

Sideløbende med den risikobaserede dimensionering arbejdes der videre med planerne om at erstatte de nuværende og ikke særligt velegnede lokaler i Lellinge med en helt ny brandstation samme sted. Det vil koste op til 60 mio. kr., hvis man vælger at opføre en kombineret brandstation og hjælpemiddeldepot.

Ideen med at samle beredskabet og hjælpemiddeldepotet er, at det vil give en bedre udnyttelse af mandskabstimer for døgnpersonalet, der vil kunne udføre serviceopgaver på hjælpemiddeldepotet, når der ikke er udrykninger. Det vil kunne give kommunen en stor besparelse.

Planerne om en millioninvestering i nye bygninger har imidlertid mødt politisk modstand, og i beredskabskommissionen mente et mindretal ikke, at en ny station skulle bygges foreløbigt.

Byrådet i Køge skal i den kommende uge tage stilling til både dimensioneringsplan og en ny brandstation.

Annonce