Kritik af manglende tilkaldelse af statsligt beredskab

Var det en fejl, at der kun i begrænset omfang blev tilkaldt assistance fra det statslige beredskab under storbranden i en sportshal i Gentofte? Det mener Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, som har bedt forsvarsministeren om at forholde sig til indsatsen ved branden. Hverken ministeren eller Beredskabsstyrelsen vil dog direkte kritisere den manglende tilkaldelse af assistance.

Branden i Gentofte opstod i nogle tekniske installationer i forbindelse med en sauna i sportshallen på Maltegårdsvej 18 den 26. marts 2014 kl. ca. 21.10. Den blev opdaget af nogle badmintonspillere. Der blev under slukningsarbejdet indsat materiel og mandskab fra otte kommunale brandstationer, som i alt stillede med syv autosprøjter, fire højderedningskøretøjer, tre tankvogne, en slangetender samt indsatsledervogn og følgeskadevogn. Det statslige beredskab blev alene tilkaldt med en enkelt tankvogn fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene.

I en redegørelse, som er udarbejdet på baggrund af Nikolaj Villumsens kritik, skriver Beredskabsstyrelsen:

”Beredskabsstyrelsen er ikke bekendt med årsagen til, at det statslige redningsberedskab ikke blev tilkaldt fra begyndelsen. Beredskabsstyrelsen Hedehusene blev den 26. marts 2014, kl. 22:09, dvs. ca. en time efter alarmeringen af Gentofte Brandvæsen, alarmeret af Alarmcentralen for Storkøbenhavn, som rekvirerede en vandtankvogn til branden. I forbindelse hermed gjorde Beredskabsstyrelsens chefvagt alarmcentralen opmærksom på mulighederne for yderligere assistance fra styrelsens beredskabscentre i henholdsvis Hedehusene og Næstved. Alarmcentralen oplyste, at der ikke på daværende tidspunkt var behov for yderligere assistance, men at der kunne blive behov for yderligere vandtankvogne, samt at en ekstra vandtankvogn fra Hedehusene ville blive rekvireret som den næste. Den blev dog ikke rekvireret”.

Videre skriver styrelsen: ”I forbindelse med indsættelsen af Beredskabsstyrelsens tankvogn gjorde Beredskabsstyrelsens vagthavende befalingsmand skadestedslederen opmærksom på, at beredskabscenteret i Hedehusene var klar til at afsende vandtankvogn nr. 2, automobilsprøjte, lys, luft eller anden konstellation, idet der befandt sig 30 brandfolk på centeret, der umiddelbart kunne indsættes til brandslukning eller til den efterfølgende efterslukning med henblik på at sikre, at de kommunale redningsberedskaber kunne genetableres hurtigst muligt. Skadestedslederen afviste dog, at han havde brug for yderligere assistance fra Beredskabsstyrelsen”. Styrelsen afslutter redegørelsen med en konstatering af, at ”det er kommunens indsatsleder, der i det konkrete tilfælde træffer beslutning om, hvilke ressourcer der skal rekvireres”.

Samme linje anlægger forsvarsminister Nicolai Wammen (S), der påpeger, at den gældende dimensioneringsbekendtgørelse indeholder bestemmelser om pligtmæssig tilkaldelse af bistand. ”Men [dimensioneringsbekendtgørelsen] regulerer ikke, hvorledes ressourcerne i det samlede redningsberedskab allokeres mest hensigtsmæssigt i konkrete situationer”, skriver ministeren i et svar til Nikolaj Villumsen. Ministeren antyder dog, at det måske bliver ændret: ”Forsvarsministeriet vil, blandt andet på baggrund af den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2015, overveje, hvorvidt der er behov for en justering af det gældende regelsæt”, skriver ministeren.

Annonce