Planer om ny brandstation i Horsens

Den nuværende brandstation i Horsens trænger til en større renovering, og det har sat gang i planer om en ny brandstation, der i givet fald skal indrettes i forbindelse med Horsens Kommunes driftsgård. Det vil kræve en investering på 17 mio. kr., men på en række områder kan der etableres samdrift mellem brandvæsenet og driftsgården, således at der blandt andet kan spares 2,5 årsværk. På sigt vil besparelsen blive på 2,6 mio. kr., men i første omgang vil der være en del ekstraudgifter, blandt andet fordi der vil skulle opretholdes en hjælpestation på den nuværende brandstation, indtil der om 5-7 år er nok deltidsbrandfolk, som bor og arbejder i nærheden af den nye station.

Overvejelserne om den nye brandstation skyldes først og fremmest, at den nuværende brandstation, Mosegården, vil skulle renoveres for omkring 11 mio. kr. Derfor har kommunen udarbejdet en analyse af mulighederne for at flytte Horsens Brand og Rednings aktiviteter til kommunens driftsgård på Endelavevej. Driftsgården varetager blandt andet opgaver indenfor drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og vandløb samt drift af de kommunale genbrugspladser.

I analysen peger Horsens Kommune på, at en flytning vil kræve en del om- og tilbygningsarbejde på driftsgården, hvor der skal etableres kontor- og mandskabsfaciliteter i en af de eksisterende bygninger. Brandvæsenet vil imidlertid kunne overtage et garageanlæg, som tidligere har været anvendt til renovationsbiler, og det vil kun kræve en mindre ombygning med etablering af elektronisk portåbner.

Desuden kan brandvæsenet overtage en bygning, som tidligere har været anvendt af Horsens Forbrændingsanlæg, og dermed kan man ved hjælp af ombygningerne tilgodese behovet hos de 45 fastansatte og 20 deltidsansatte medarbejdere hos brandvæsenet, der udover brandslukning også tager sig af servicering af Horsens Kommunes mindre køretøjer, sygetransport, eftersyn af brandmateriel i kommunale, regionale og statslige bygninger, redningsabonnement for kommunen, intern og ekstern kursusvirksomhed, opbevaring af konfiskerede køretøjer for Sydøstjyllands Politi samt en række serviceopgaver på den døgnbemandede vagtcentral.

Brandfolk skal løse driftsopgaver

Forventningen i Horsens Kommune er, at en sammenflytning af driftsgården og brandvæsenet vil give en række synergieffekter.

Især vil der kunne opnås fordele ved, at de fire fastansatte brandfolk, som er på døgnvagt, og brandfolk på dagvagt vil kunne løse en række driftsopgaver. Der kan for eksempel være tale om pladsopgaver, værkstedsarbejde på driftsgårdens tømrer-, smede- og mekanikerværksted, vedligeholdelse og rengøring af diverse maskiner og køretøjer samt vask af tøj og gulvmobber.

Forudsætningen er blot, at opgaverne af hensyn til udrykningstiden kan løses i umiddelbar tilknytning til brandvæsenets kommende garageanlæg, og derfor vil det nuværende mekaniker- og smedeværksted på driftsgården skulle flyttes tættere på garageanlægget.

Forventningen er, at der ved samdriften kan opnås en besparelse, der svarer til to årsværk. Desuden vil administrationen kunne reduceres med et halvt årsværk. Der vil dog ikke blive tale om fyringer.

En yderligere fordel er, at en del af det personale, som har fast arbejdsplads på driftsgården eller genbrugspladsen, gradvist vil kunne indgå i brandberedskabet i arbejdstiden. Dermed vil brandvæsenet kunne trække på 10-12 medarbejdere, som vil kunne indgå i 5 minutters-beredskabet. På sigt vil der dermed være mulighed for, at man på den kombinerede driftsgård og brandstation får en styrke, som kan varetage alle de daglige udrykninger indenfor normal arbejdstid.

Fortsat hjælpestation på Mosegården

En flytning til Endelavevej vil dog først kunne gennemføres fuldt ud om 5-7 år. Det skyldes, at der ikke er tilstrækkeligt mange af de nuværende deltidsbrandfolk, som vil kunne nå frem til den nye station indenfor tidskravet.

I analysen foreslås det derfor, at der på den gamle brandstation opretholdes en hjælpebrandstation, som skal står for en del af slukningstoget, indtil der er rekrutteret tilstrækkeligt mange brandfolk i det nye lokalområde.

Det er også planen, at det nuværende øvelsesanlæg på brandstationen ikke skal flyttes med, men fortsat skal være placeret på Mosegården, hvor der måske skal etableres en mindre bygning til undervisning.

Hurtigere udrykninger til midtbyen

At flytte brandstationen vil naturligvis også få indflydelse på udrykningstiderne.

I Horsens midtby, østbyen (som også omfatter byens hospital) samt visse andre områder vil udrykningerne fra den nye placering kunne være fremme flere minutter hurtigere end i dag. Imidlertid vil serviceniveauet blive forringet i den sydvestlige, vestlige og nordvestlige del af Horsens Kommune, hvor udrykningstiden øges med 2-3 minutter.

Engangsinvestering på 17 mio. kr.

Som nævnt ville de anslåede udgifter til en renovering af den nuværende brandstation være på ca. 11 mio. kr. En flytning til driftsgården vil derimod koste 17 mio. kr., hvor de 4 mio. kr. vedrører køb af en ekstra bygning og de øvrige 13 mio. kr. vedrører ombygning af eksisterende bygninger.

En flytning vil også indebære, at der i den nævnte overgangsperiode på 5-7 år bliver ekstra driftsudgifter på ca. 500.000 kr. om året til opretholdelse af en hjælpebrandstation på Mosegården. Det vil nemlig dels kræve en større tilkaldestyrke, dels kræve at der i flere tilfælde tilkaldes mere mandskab, end der gøres i dag.

Et salg af Mosegården vil imidlertid indbringe omkring 2 mio. kr., mens besparelserne ved at nedlægge 2,5 årsværk vil være på ca. 900.000 kr. om året. Efter omkring fem år vil øget udnyttelse af værkstedsfaciliteter samt en sammenlægning af stillinger give en ekstra besparelse på 1,5 mio. kr. om året, og hertil kommer, at benyttelse af driftsgårdens medarbejdere i brandberedskabet vil spare ca. 250.000 kr.

Alt i alt er kommunens regnestykke, at ekstraudgifterne ved en flytning – altså de 6 mio. kr. – vil være tjent ind efter maksimalt ni år, hvorefter den årlige besparelse bliver på 2,6 mio. kr.

Om flytningen bliver en realitet, skal afgøres i forbindelse med forhandlingerne om Horsens Kommunes budget for 2013.

Annonce