Ny udgave af retningslinjer for indsatsledelse

Arkivfoto

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med andre relevante myndigheder revideret ”Retningslinjer for indsatsledelse” (REFIL), som beskriver de overordnede ledelsesmæssige forhold og samarbejdsprincipper for redningsindsatser i Danmark. REFIL udstikker rammerne for såvel dagligt forekommende indsatser som for større og mere komplekse hændelser og omhandler en række beredskabsaktører, primært politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet, men også andre, der kan indgå i den samlede redningsindsats.

På baggrund af de seneste års indhøstede erfaringer – såvel nationalt som internationalt – er der foretaget en række ændringer i REFIL, oplyser Beredskabsstyrelsen. Ændringerne vedrører især krisekommunikation, en beskrivelse af det tværgående radiokommunikationsnet (SINE), forholdsregler ved hændelser, hvor der kan være et terroraspekt, samt en uddybende beskrivelse af større og mere komplekse hændelser, herunder etablering og anvendelse af stabsfunktioner ved disse hændelser.

For let at kunne identificere lederne fra de primære beredskabsaktører – politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet samt CBRNE ekspertberedskaberne – har der fra myndighedernes side været et klart ønske om, at REFIL også skal indeholde retningslinjer for markeringsveste til disse ledere. Disse retningslinjer er fortsat under udarbejdelse og vil blive indarbejdet i REFIL, når arbejdet er færdiggjort.

Annonce