Region Nordjylland indfører ny model for ambulancetjenesten

Når Region Nordjylland til juni sender ambulanceberedskabet i udbud, så bliver det samtidig startskuddet til en væsentlig omlægning af den måde, som beredskabet er organiseret på. I dag er det således ambulanceoperatøren – Falck – som bestemmer antallet af ambulancer og deres placering, men det ansvar vil regionen selv overtage.

Sammen med Region Sjælland er Region Nordjylland den eneste region, som stadig anvender den såkaldte responstidsmodel. Den indebærer, at regionen fastsætter krav til ambulancernes responstider, hvorefter det er op til ambulanceoperatøren at sammensætte beredskabet på en sådan måde, at kravene opfyldes. Dermed er det ambulanceoperatøren, som beslutter antallet af ambulancer og deres placering.

Fordelen ved responstidsmodellen er, at den kan give en stor besparelse, fordi ambulanceoperatøren får betydelig frihed til selv at tilrettelægge driften. En dygtig og erfaren ambulanceoperatør kan dermed drive beredskabet med færre ressourcer gennem nøje planlægning af, hvornår ambulancerne skal bemandes – og hvor de skal placeres. Men ulempen er, at modellen gør det svært for nye virksomheder at komme ind på markedet, fordi de ikke har den erfaring og de data, som gør det muligt at konkurrere med Falck på planlægningen.

Skifter til beredskabsmodel

Hos Region Nordjylland har man nu besluttet, at det kommende udbud i stedet skal være baseret på den såkaldte beredskabsmodel. Her er det regionen selv, som beslutter antallet af ambulancer og deres placering. Ambulanceoperatørens opgave er alene at drive de ambulancer, som regionen sender i udbud.

”Vi har besluttet, at vi går væk fra vores nuværende model, der forsimplet går ud på, at leverandøren, altså lige nu Falck, selv har bestemt placeringen af baser og fastlagt antallet af ambulancer, men så til gengæld har forpligtet sig til at overholde nogle responstider fastlagt af regionen. Fremover skal regionen selv disponere over og bestemme antallet ambulancer samt deres placeringer. Det giver regionen det samlede ansvar for responstiderne”, siger regionrådsformand Ulla Astman (S).

Flere delkontrakter skal øge konkurrencen

Samtidig har regionen besluttet, at udbuddet ikke – som hidtil – skal omfatte en samlet kontrakt for hele regionen. I stedet opdeles kontrakten i fire geografiske delområder, som der kan bydes på.

”Vi øger konkurrencen, når vi opdeler ambulanceberedskabet i fire aftaler. Det gør det mere attraktivt for nye aktører at byde ind på opgaven. Samtidig har man haft gode erfaringer med opdelingen i andre regioner, der har kørt efter den model som vi nu får – altså den såkaldte beredskabsmodel”, siger Ulla Astman.

Ifølge formanden for regionens akut- og praksisudvalg, Mogens Ove Madsen (S), så ligger der lange og grundige overvejelser bag beslutningen om, at man fremover vil have en anderledes ambulancedrift:

”Der er tale om et meget stort udbud, der strækker sig flere år frem. Det kræver, at vi tænker os godt om. Jeg er derfor glad for, at alle partier i regionsrådet står bag beslutningen. Tiden er moden til, at vi øger konkurrencen og giver flere aktører mulighed for at byde ind på opgaven, og samtidig får vi også en række gode redskaber, der kan gøre ambulancekørslen endnu mere effektiv”, siger Mogens Ove Madsen.

Ingen beslutning om hjemtagning

I modsætning til i flere af de andre regioner, så bliver der ikke i Region Nordjylland tale om, at dele af beredskabet nødvendigvis skal hjemtages. I stedet vil regionen foretage kontrolberegninger efter principperne i kontrolbudsbekendtgørelsen.

Kontrolberegningerne vil skulle bruges til generelt at understøtte den politiske beslutningsproces, herunder afdække om regionen eventuelt vil kunne drive et eller flere delområder billigere end de leverandører, der byder på områderne.

Der er ikke på forhånd taget politisk stilling til et regionalt driftsscenarie. De politiske drøftelser i forlængelse af udbudsresultat og kontrolberegninger gennemføres i efteråret 2020.

Det forventes, at der sker offentliggørelse af udbudsmaterialet i slutningen af maj eller starten af juni 2020. De nuværende kontrakter med Falck om ambulancekørsel og liggende sygetransport udløber pr. 31. marts 2022 uden mulighed for forlængelse, og de nye kontrakter bliver gældende fra 1. april 2022.

Annonce