Lovændring skal tvinge beredskaber til at anvende radionet

Når det igangværende udbud af et fælles radionet for beredskabet er afsluttet i løbet af foråret, så vil alle landets kommuner og regioner være forpligtede til at anvende det nye radionet, når de løser beredskabsopgaver. Det samme gælder for de private virksomheder, som løser beredskabsopgaver for det offentlige. Det er hovedindholdet i et nyt lovforslag, som Forsvarsministeriet forventer at fremsætte i februar 2007. Lovforslaget indebærer også, at forsvarsministeren bliver bemyndiget til at forpligte andre til at anvende radionettet.

De nye bestemmelser om anvendelsen af radionettet vil blive indskrevet i et nyt kapitel 6 i beredskabsloven. Der er tale om nye bestemmelser, for hidtil har beredskabets radioanvendelse ikke været reguleret i lovgivningen – det har været op til de enkelte kommuner at beslutte, hvilke radiosystemer de ville anvende. Flere kommuner har da også givet udtryk for, at de ønskede dette system videreført, således at de f.eks. kunne vælge deres egen Tetra-leverandør fremfor at være tvunget til at anvende den leverandør, som vinder det statslige udbud. Forsvarsministeriet henviser imidlertid til, at det er nødvendigt at forpligte beredskaberne til at anvende samme radionet, hvis det skal sikres, at der kan kommunikeres på tværs mellem de forskellige dele af beredskabet.

Ikke kun kommuner og regioner skal fremover anvende det fælles radionet. I det omfang private virksomheder – som f.eks. Falck – løser beredskabsopgaver for det offentlige, skal de ligeledes benytte radionettet. De nye bestemmelser i beredskabsloven vil ikke direkte forpligte de statslige beredskabsmyndigheder til at anvende radionettet. Men da udbuddet gennemføres af staten på vegne af beredskabsmyndighederne, er det statslige redningsberedskab, politiet, hjemmeværnet og forsvaret allerede omfattet af tilslutningsforpligtelsen.

Beredskabslovens nye kapitel om radiokommunikation kommer til at indeholde to meget omfattende bemyndigelser til forsvarsministeren. Ministeren får således en helt generel bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om kommunernes og regionernes anvendelse af radionettet, herunder om tilslutning og benyttelse. Denne bemyndigelse skal sikre, at der kan fastsættes mere detaljerede regler, når radionettet rent faktisk bliver en realitet. Desuden bliver ministeren bemyndiget til forpligte andre aktører til at anvende radionettet. Det kan f.eks. være virksomheder, der leverer vigtig infrastruktur indenfor forysnings- og transportområdet.

Lovændringen medfører, at beredskabslovens anvendelsesområde bliver udvidet. Hidtil er ambulancetjenestens forhold nemlig blevet reguleret i den særlige præhospitalbekendtgørelse, der hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Men med lovændringen regulerer beredskabsloven nu også ambulancetjenestens anvendelse af radiokommunikation.

Det ligger fast, at tilslutningsforpligtelsen vil have økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner. Men da udbuddet endnu ikke er afsluttet, så vil loven om tilslutningsforpligtelsen blive en realitet uden at nogen ved, hvad den egentlig vil koste.

Lovforslaget er i høring til midten af januar, hvorefter det ventes at blive fremsat i februar.

Annonce