Mange politifolk straffet for at overskride rammerne for udrykningskørsel

Arkivfoto: Emil Stahl Pedersen

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har i 2017 behandlet en række sager om rammerne for politifolks udrykningskørsel. I flere af sagerne mente politifolkene, at betingelserne for udrykningskørsel var opfyldt, men det var hverken klagemyndigheden eller statsadvokaten enige i. Desuden har klagemyndigheden behandlet flere sager om ulykker under udrykningskørsel.

En del af de sager, som Den Uafhængige Politiklagemyndighed behandlede i 2017, gengives herunder.

Hastighedsoverskridelse ved kørsel efter insulin

En civil patruljevogn blev målt til at have kørt med en hastighed på mindst 59 km/t, selvom hastigheden det pågældende sted ikke måtte overstige 50 km/t. Polititjenestemanden (P) forklarede, at hun skulle hente insulin til en arrestant i dennes hjem og bringe det til arrestanten. P anvendte ikke udrykningssignaler under kørslen.

P vedtog en bøde på 1.000 kr.

Hastighedsoverskridelse – ikke udrykningskørsel

En polititjenestemand (P) blev som fører af en civil patruljevogn registreret i en automatisk hastighedskontrol for at have overskredet den på stedet højst tilladte hastighed på 50 km/t, idet han kørte med en hastighed af mindst 56 km/t.

P nægtede forholdet og gjorde gældende, at hastighedsoverskridelsen var tjenstligt begrundet udrykningskørsel, som skyldtes en eller anden episode. Han huskede ikke den specifikke årsag. Der blev ikke anvendt udrykningssignaler under kørslen.

Det kunne lægges til grund, at P ca. 10 minutter efter målingen var blevet informeret af vagtcentralen om, at han var blevet registreret i en automatisk trafikkontrol. Uanset dette havde P ikke gjort sig notat om den konkrete trafikepisode, ligesom der ikke var nogen rapportoptagelse eller lignende, der dokumenterede hændelsen.

P blev i byretten idømt en bøde på 1.000 kr.

Hastighedsoverskridelse – kørsel med erhvervspraktikanter

En polititjenestemand (P) blev under kørsel i en civil patruljevogn målt til at have kørt 100 km/t, hvor der var en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. P forklarede om kørslen, at han i forbindelse med transport af nogle erhvervspraktikanter havde kørt udrykningskørsel som led i praktikanternes program.

Statsadvokaten har rejst tiltale for overtrædelse af færdselsloven, og sagen er berammet i retten.

Hastighedsoverskridelse i forbindelse med transportopgave

En civil patruljevogn blev registreret i en automatisk hastighedskontrol med 96 km/t, selvom det ved færdselstavler var angivet, at hastigheden ikke måtte overstige 80 km/t. Hastigheden var midlertidigt nedsat på grund af vejarbejde eller lignende.

Polititjenestemanden (P), der var fører af patruljevognen, nægtede at udtale sig og henviste til, at sagen måtte afgøres på det foreliggende grundlag.

Kørslen skete som led i en transportopgave fra Jylland til Kastrup Lufthavn i forbindelse med, at en udvist person skulle udsendes af Danmark. Der var ikke noget registreret om udrykningskørsel i forbindelse med episoden, og det var i øvrigt Politiklagemyndighedens opfattelse, at betingelserne for udrykningskørsel ikke var opfyldt i den konkrete situation, hvor en arrestant planmæssigt skulle transporteres til lufthavnen med henblik på udsendelse.

P vedtog en bøde på 3.000 kr.

Hastighedsoverskridelse i forbindelse med en arrestant-transport

En polititjenestemand (P) blev registreret i en automatisk trafikkontrol for at have kørt mindst 58 km/t, selvom hastigheden det pågældende sted ikke måtte overstige 50 km/t. P oplyste, at hastighedsoverskridelsen var tjenstlig begrundet, idet patruljen var i færd med at transportere en arrestant til retten, og at udrykningskørslen, der skete uden anvendelse af udrykningssignaler, var nødvendig for at mindske forsinkelse til retsmødet.

Statsadvokaten fandt, at betingelserne for udrykningskørsel ikke var opfyldt.

P vedtog en bøde på 1.000 kr.

Hastighedsoverskridelse på vej til retsmøde

En civil patruljevogn blev målt til at have kørt med mindst 56 km/t, hvor den højest tilladte hastighed var 50 km/t. Polititjenestemanden (P) oplyste, at han var på vej til et retsmøde, og at han under kørslen til retten bemærkede en bilist, som han mistænkte for ikke at anvende sele. P bragte ikke bilen til standsning, idet han konstaterede, at bilisten faktisk benyttede sele. Statsadvokaten rejste tiltale. Byretten frifandt P for overtrædelse af færdselsloven med henvisning til, at hastighedsoverskridelsen var proportional med formålet.

Statsadvokaten ankede dommen.

Landsretten fandt efter det oplyste om baggrunden for udrykningskørslen, at det ikke var påtrængende nødvendigt og proportionalt at undlade at overholde færdselslovens hastighedsregler i et byområde uden at benytte udrykningssignaler. Den omstændighed at P’s hastighed alene overskred den tilladte hastighed med 6 km. i timen kunne ikke føre til et andet resultat. P blev idømt en bøde på 1.000 kr.

Hastighedsoverskridelse i forbindelse med standsning af en personbil

En polititjenestemand (P) blev registreret i en automatisk trafikkontrol for at have kørt mindst 135 km/t, selvom hastigheden det pågældende sted ikke måtte overstige 110 km/t. P forklarede, at hastighedsoverskridelsen skete, idet han ville standse en forankørende bilist, der kørte for hurtigt. Den eftersatte bil blev imidlertid først bragt til standsning 16 km efter det sted, hvor patruljevognen blev registreret i den automatiske trafikkontrol. Kørslen foregik uden anvendelse af udrykningssignaler, og patruljen havde ikke nogen hastighedsmåling på personbilen, som i øvrigt ikke blev registreret i den automatisk trafikkontrol.

Politiklagemyndigheden indstillede til statsadvokaten, at P havde overtrådt udryknings-bekendtgørelsen, idet han ikke på tilstrækkelig vis havde sandsynliggjort, at betingelserne for udrykningskørsel var opfyldt under kørslen. P vedtog en bøde på 1.000 kr.

Hastighedsoverskridelse i forbindelse med eftersættelse af muligt efterlyst køretøj

En civil patruljevogn blev målt til at have kørt mindst 56 km/t, selvom hastigheden det pågældende sted ikke måtte overstige 50 km/t. Polititjenestemanden (P) forklarede, at han accelererede for at få kontakt med en sort varebil, idet han havde oplysninger om, at et lignende udenlandsk køretøj var efterlyst.  P anvendte ikke udrykningssignaler under kørslen, ligesom P ikke huskede de nærmere omstændigheder i forbindelse med kørslen. Det viste sig, at det eftersatte køretøj ikke var identisk med det efterlyste køretøj.

Statsadvokaten udstedte et bødeforlæg på 1.000 kr. Bødeforlægget er ikke vedtaget.

Hastighedsoverskridelse

En civil patruljevogn blev målt til at have kørt med en hastighed på mindst 93 km/t, selvom hastigheden det pågældende sted ikke måtte overstige 60 km/t. Polititjenestemanden (P) forklarede, at han ikke huskede de nærmere omstændigheder i forbindelse med hastighedsoverskridelsen, men formodede at han var blevet registreret i forbindelse med en politiforretning.

P vedtog en bøde på 3.000 kr.

Hastighedsoverskridelse

En civil patruljevogn blev målt til at have kørt mindst 65 km/t, hvor den højest tilladte hastighed på stedet var 50 km/t. Polititjenestemanden (P) forklarede, at patruljen eftersatte en bilist, som muligt benyttede håndholdt mobiltelefon. I den forbindelse blev patruljen registreret i den automatiske trafikkontrol. P opgav straks derefter eftersættelsen.

P vedtog en bøde på 2.500 kr.

Udrykningskørsel til bevissikring

En polititjenestemand (P) blev målt til at have kørt mindst 103 km/t, selvom hastigheden på det pågældende sted ikke måtte overstige 90 km/t. P oplyste, at han kørte udrykningskørsel til en mulig voldtægtssag, hvor hurtig tilstedekomst var vigtig for at sikre eventuelle beviser i sagen. P skønnede, at det ikke var nødvendigt at anvende udrykningssignaler, fordi trafikken var flydende, og hastighedsgrænsen kun kortvarigt blev overskredet, hvor der var gode oversigtsforhold, og hvor P skønnede det forsvarligt.

Statsadvokaten udstedte et bødeforlæg på 1.000 kr. for ikke at anvende udrykningssignaler. Bøden er endnu ikke vedtaget.

Betingelserne for udrykningskørsel ikke opfyldt

En civil patruljevogn blev målt til at have kørt mindst 89 km/t, hvor den højest tilladte hastighed på stedet var 80 km/t. Polititjeneste-manden (P) oplyste, at han var på vej hjem fra et møde. Han accelererede for at få kontakt med en forankørende taxa, der kørte for hurtigt. Patruljevognen blev i den forbindelse registreret i den automatiske trafikkontrol. P bragte ikke taxaen til standsning, idet han mente, at taxaen også var blevet registreret i den automatiske trafikkontrol. P anvendte ikke udrykningssignaler, og der ikke var objektive omstændigheder, der underbyggede P’s forklaring.

Statsadvokaten udstedte et bødeforlæg på 1.000 kr. Bøden er endnu ikke vedtaget.

Hastighedsovertrædelse

En polititjenestemand (P) blev registreret i en automatisk trafikkontrol for at have kørt mindst 144 km/t, selvom hastigheden det pågældende sted ikke måtte overstige 130 km/t. P forklarede, at GPS’en på patruljevognens flådestyring viste, at hun kørte 135 km/t på tidspunktet for registreringen. Politiklagemyndigheden indstillede til statsadvokaten, at P havde overtrådt færdselsloven, idet hastighedsmålingen var foretaget af en automatisk trafikkontrol med gældende kalibreringsbevis, hvorfor hastighedsmålingen måtte anses for retvisende.

Statsadvokaten udstedte et bødeforlæg på 1.000 kr. Bøden er endnu ikke vedtaget.

Udrykningskørsel i privat bil

En polititjenestemand (P) blev under kørsel i sin private bil i fritiden overhalet af en personbil. P mente, at føreren af bilen kørte hasarderet, hvorfor P eftersatte bilen. Føreren af bilen blev bange og forsøgte at køre fra P. Efter en længere eftersættelse standsede føreren af bilen. Politiklagemyndigheden indstillede til statsadvokaten, at P havde overtrådt færdselsloven ved at køre udrykningskørsel i sit private køretøj.

Statsadvokaten har udstedt et bødeforlæg på 1.000 kr. Bøden er endnu ikke vedtaget.

Fremkørsel for rødt under udrykningskørsel

I forbindelse med udrykningskørsel til et alvorligt trafikuheld skete der i et lyskryds sammenstød mellem en patruljevogn og en personbil. Det kunne lægges til grund, at polititjenestemanden (P) havde kørt frem for rødt lys i krydset.

Politiklagemyndigheden indstillede til statsadvokaten, at P havde overtrådt udrykningsbekendtgørelsen, idet P ved kørslen ind i krydset havde undladt at optræde hensynsfuldt og udvise tilstrækkelig agtpågivenhed, idet han kørte frem for rødt lys i et kryds med dårlige oversigtsforhold uden at have nedsat hastigheden så meget, at han straks kunne standse for tværgående trafik.

Sagen afventer statsadvokatens afgørelse.

Uheld under udrykningskørsel uden brug af udrykningssignaler

En polititjenestemand (P), der førte en uniformeret patruljevogn, ville kort før midnat bringe en modkørende knallert til standsning. Patruljevognen kørte ind på midten af vejen uden anvendelse af udrykningssignaler, hvorved der skete sammenstød med knallerten.

Statsadvokaten meddelte P et tiltalefrafald for ikke at have anvendt udrykningssignaler i forbindelse med standsningen.

Annonce