Ambulancebehandler får kritik for behandling

Da en ambulance i november 2019 rykkede ud til en patient, som var faldet ned fra et tag, var ambulancebehandlerens undersøgelse af patienten både mangelfuld og utilstrækkelig. Desuden burde behandleren have konfereret med en AMK-læge. Det fastslår Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som konkluderer, at behandleren handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

På baggrund af en klage er sagen blevet behandlet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, og nævnets afgørelse gengives uforkortet herunder. Kritikkens karakter gør, at disciplinærnævnet efter regler skal offentliggøre ambulancebehandlerens titel, navn og fødselsdato, men BeredskabsInfo har valgt at udelade navnet og den præcise fødselsdato.

Disciplinærnævnets afgørelse

”Der gives kritik med indskærpelse til:

ambulancebehandler (…) (fødselsdato xxxx83), Præhospitalet i Region (…), for behandlingen den 12. november 2019.

Det betyder, at ambulancebehandler (…)s behandling ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det skal desuden indskærpes over for ambulancebehandler (…) at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra (…).

Der er klaget over, at (…) ikke modtog en korrekt behandling af ambulancebehandler (…) hos Præhospitalet i Region (…), den 12. november 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

at (…) ikke blev kørt til et hospital.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 12. november 2019 kl. 10.37 blev der tilkaldt en ambulance til 43-årige (…). Ambulancen havde forinden fået melding om, at hun var faldet to meter ned fra et tag, og at hun var landet på begge fødder. Hun var vågen, men græd. Der var smerter i benene, men ingen fejlstilling. Hun kunne bøje benene. Der blev sendt en ambulance med kørsel B, som er uden udrykning.

(…) blev behandlet af ambulancebehandler (…) fra Præhospitalet Region (…), der kom til stedet kl. 10.54. Kørslen blev annulleret kl. 11.05.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra ambulancebehandler (…), at  (…) sad på jorden, da hun kom til stedet. (…) oplyste, at hun var faldet ned fra et tag. Ambulancebehandleren vurderede tagets højde til at være cirka 2 meter. (…) havde ladet sig hænge i armene, og ladet sig falde ned, så hun landede på benene fra en højde på cirka 30-40 cm fra jorden. Ambulancebehandleren undersøgte foden. Der var ingen deformitet, brud, hævelser, blå mærker eller lignende. Hendes luftvej, vejrtrækning og kredsløb var stabilt. Hun havde pæne farver, og hun var varm og tør. Hun virkede mere chokeret over faldet, end over hendes smerter.  (…) blev spurgt ind til, om hun selv kunne komme på skadestuen, hvilket hun bekræftede. Ambulancebehandleren hjalp hende indenfor. Turen blev afsluttet, da det blev vurderet, at det ikke var en ambulancetur, og da (…) selv kunne komme på skadestuen.

Begrundelse

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Derudover træffer disciplinærnævnet afgørelse om, hvorvidt visse ikke-autoriserede persongruppers sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af § 1 i bekendtgørelse nr. 1448 af 15. december 2010 om ikke-autoriserede persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af en ikke-autoriseret sundhedsperson stilling til, om sundhedspersonen har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere ambulancebehandler (…) for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

  • at der ikke blev foretaget en tilstrækkelig undersøgelse af (…), idet en forsvarlig undersøgelse af en patient under normale omstændigheder ikke kan gennemføres på 11 minutter. Der er ikke foretaget pulsmåling, blodtryksmåling, måling af iltmætning eller blodsukker og EKG-undersøgelse. Der er ikke spurgt ind til tidligere eller nuværende sygdomme eller medicinforbrug.
  • at der ikke blev konfereret med en AMK-læge forud for, at man afsluttede behandlingen på stedet.
  • at (…) burde have været bragt til et hospital for nærmere undersøgelse.

Det skal desuden indskærpes over for ambulancebehandler (…) at udvide større omhu i sit fremtidige virke, da den foretagne undersøgelse både var mangelfuld og utilstrækkelig.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at ambulancebehandler (…) handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af (…) den 12. november 2019 hos Præhospitalet i Region (…)”.

Annonce