Bramsnæs’ ambulanceberedskab igen i farezonen

Brandstationen i Kirke Hyllinge.

Alt tyder nu på, at Bramsnæs Kommune alligevel mister sin lokale ambulance. Tidligere på året lagde Roskilde Brandvæsen, der har ansvaret for ambulancetjenesten, op til, at ambulancen ville blive nedlagt, hvis ikke kommunen overlod en række serviceopgaver til Roskilde Brandvæsen. Dengang valgte kommune at indlede forhandlinger med brandvæsenet for at bevare ambulancen. Men nu er situationen ændret – der er simpelthen ikke nok mandskab til at bemande ambulancen.

Bramsnæs Brandvæsen står i dag for at bemande ambulancen for Roskilde Brandvæsens regning. Men nu har Bramsnæs Brandvæsen meddelt, at de ikke har mulighed for at fortsætte den nuværende ordning, hvor ambulancekørslen varetages af brandvæsenet. Årsagen er mandskabsmangel, idet to ansatte har opsagt deres stilling i løbet af sommeren, hvilket efterlader syv ansatte (3½ hold) til at varetage ordningen. Det normale har været en bemanding på 10 ansatte (5 hold).

Det er ikke muligt at rekruttere nyt mandskab, da kravene til uddannelse er ændret med den nye præhospitalbekendtgørelse. De nye krav indebærer, at uddannelsen til ambulanceassistent fremover varer 1 år, og uddannelsen til ambulanceredder varer i alt 3 år. Kravene gælder fra 1.1.09, men der uddannes ikke længere mandskab efter de tidligere uddannelseskrav, og derfor er det ikke muligt med kort varsel at uddanne mandskab. Endvidere var der ingen ansøgere, der havde mulighed for at køre ambulance, da der i forsommeren 2004 blev slået ledige stillinger op i brandvæsenet. Brandmandskabet er indstillet på at fortsatte driften af ambulancen i nogle få måneder, men derefter er det slut med den nuværende ambulanceordning.

På denne baggrund er grundlaget for at forhandle en videreførelse af den udstationerede ambulance med Roskilde Kommune faldet bort, og alt tyder dermed på, at ambulancekørselen i Bramsnæs Kommune alligevel skal ske fra Roskilde. De vil medføre en forøget responstid i Bramsnæs Kommune i tidsrummet kl. 17 – kl. 06 på hverdage og hele døgnet i weekender og på helligdage, hvor Bramsnæs-ambulancen i dag er bemandet.

For at reducere konsekvenserne af den stigende responstid vil Bramsnæs Kommune undersøge muligheden for at få en lokal akutbil. En akutbil er et enmandsbetjent hurtigt udrykningskøretøj, som findes i lokalområdet og tilkaldes samtidig med ambulancen. Akutbilen kan yde førstehjælp, men må ikke transportere de tilskadekomne. Bramsnæs Kommune har kig på den mode, der anvendes i en anden af Roskilde Amts kommuner, Skovbo, hvor 2/3 af udgifterne finansieres af amtet og 1/3 af kommunen. Anvendes den model skønnes ekstraudgifterne at at blive på 250-300.000 kr. i årlig drift samt ca. 300.000 i anlægsudgift.

I første omgang har Bramsnæs Kommunes økonomiudvalg, efter anbefaling fra beredskabskommssionen, besluttet, at der optages fornyede forhandlinger med Roskilde kommune om mulighederne for fortsat drift af ambulancen, evt. med mandskabsmæssig bistand fra Roskilde Brandvæsen. Desuden undersøges muligheden for, om ansættelse af flere brandfolk vil kunne medvirke til at løse problemet. Beredskabskommissionen prioriterer en videreførelse af den nuværende ambulanceordning, men kan det ikke lade sig gøre, så anbefaler man, at der optages forhandlinger med Roskilde Amt om muligheden for etablering af en akutenhed i Bramsnæs Kommune.

Annonce