Brandvæsen klarede ikke akkreditering: Forsinker Region Sjællands samlede akkreditering

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Roskilde Brandvæsen opfylder ikke kvalitetsstandarderne i det præhospitale beredskabs kvalitetsmodel, og da manglerne er væsentlige, er brandvæsenets ambulancetjeneste ikke blevet akkrediteret i første forsøg. I stedet skal der gennemføres en såkaldt resurvey inden for de næste tre måneder. Brandvæsenet har blandt andet haft problemer med opdeling mellem rene og urene områder på stationernes depoter samt med manglende adgang til dokumenter. Problemerne hos Roskilde Brandvæsen forsinker den samlede akkreditering af beredskabet i Region Sjælland, som forudsætter, at ambulanceoperatørerne er akkrediterede, men regionen har også selv mangler i opfyldelsen af kvalitetskravene.

Akkrediteringen af det præhospitale beredskab sker efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som for akutberedskabet består af 53 standarder fordelt på 20 temaer. Det er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), der har udviklet Den Danske Kvalitetsmodel, og det er surveyors fra IKAS, som står for de kvalitetstjek, der gennemføres i hele landet som led i akkrediteringsprocessen.

I Region Sjælland omfatter akkrediteringen dels regionens eget beredskab – som består af AMK-vagtcentralen, akutlægebil og akutbil – samt beredskabet hos ambulanceoperatørerne Falck og Roskilde Brandvæsen.

Falck bestod i første forsøg

For Falck har akkrediteringen på det præhospitale område udviklet sig til gedigen succeshistorie, hvor redningskorpset nu har fået fire regionale akkrediteringer uden væsentlige anmærkninger – og således også i Region Sjælland.

Falck er altså blevet akkrediteret i regionen, men det sker med en bemærkning om, at standarden vedrørende sikkerhed under transport ikke er opfyldt. I fire ud af otte tilfælde har de eksterne surveyors således observeret, at personalet ikke brugte H-selerne til fastspænding af patienten på båren. Der fandtes desuden ikke fastspændingsmuligheder i forhold til f.eks. ekstern lægetaske i bårerummet, ligesom sengeudstyr i sengeambulancerne ikke var fastspændt og dermed ikke opfyldte standardens formål om patienters, pårørendes og personalets behov for sikker transport. Standarden er dog ikke blandt de seks udvalgte standarder, der har karakter af væsentlige, og den manglende opfyldelse fører derfor ikke til, at Falcks akkreditering er kommet i fare.

Brandvæsen havde væsentlige mangler

Hos Roskilde Brandvæsen konkluderer survey-rapporten, at ”Roskilde Brandvæsen, Region Sjælland opfylder ikke alle standarderne i DDKM, og den manglende opfyldelse anses for at være væsentlig”.

I alt mangler brandvæsenet at opfylde fem standarder, og heraf er den ene standard væsentlig, hvilket indebærer, at status som ”delvist opfyldt” eller ”ikke opfyldt” automatisk medfører, at der ikke kan ske akkreditering. De eksterne surveyors vurderer dog, at det er realistisk, at brandvæsenet senere vil kunne opfylde standarderne, og derfor skal der nu gennemføres et nyt survey inden for de næste tre måneder.

I survey-rapporten bemærkes det, at der på to ud af tre stationer ikke var en klar opdeling mellem rene og urene områder i ambulancedepoterne. På stationerne Roskilde og Karlslunde fandtes endvidere en kasse til indsamling af brugte kanylebokse i det rene utensilierum. Desuden anføres det, at brandvæsenets database med oplysninger om, hvornår ambulancer havde været til service, ikke var opdateret, og at løse papirlapper om service ikke sikrer systematisk overblik.

Også Roskilde Brandvæsen får anmærkninger i forhold til sikkerhed under transport. Her bemærkes det således, at taskerne med ilt ikke var fastspændte i ambulancerne, hvilket vurderes at udgøre en fare for patient og personale i tilfælde af hård opbremsning eller kollision. Desuden var der ikke fastspændingsmuligheder for eksterne genstande. Der mangler også egne retningslinjer for lægemiddelhåndtering og -opbevaring i forhold til akutttasker, og personalet har ikke adgang til regionens retningslinjer. Desuden mangler der et uddannelsesprogram for uddannelse i håndtering af medicinsk udstyr, ligesom der ikke er dokumentation for, at brandvæsenet foretager risikovurdering vedrørende medicinsk udstyr. Der er endvidere konstateret tilfælde, hvor allergi og overdragelse ikke er dokumenteret i patientjournalen.

Endelig påpeges det i survey-rapporten, at Roskilde Brandvæsens dokumentstyringssystem, som skulle give medarbejderne adgang til dokumentation på det præhospitale område, indeholder en række inaktive links, således at de pågældende dokumenter ikke er tilgængelige. Medarbejderne har oplyst, at de ikke ved, hvordan de skal finde de manglende dokumenter, og brandvæsenet kan ikke finde regionens svar på en henvendelse om direkte adgang til regionens eget dokumentstyringssystem.

Region har problemer med snavsetøjet

Også i Region Sjællands eget præhospitale beredskab påpeges der i survey-rapporten en række problemer. F.eks. tager personalet ved regionens akutlægebil deres arbejdstøj med hjem og vasker det, og det er blevet observeret, at brugt arbejdstøj hænger side om side med civilt tøj på en stumtjener på AMK-vagtcentralen.

Af de 11 journaler fra akutlægebilen, som er gennemgået som stikprøve, er der endvidere konstateret utydelig skrift ved otte ud af 11, allergioplysninger er kun udfyldt ved to ud af 10, samtykke er kun udfyldt ved en ud af fire patienter, og på en journal fra et færdselsuheld med fire patienter er de alle registreret på samme journal.

De eksterne surveyors påpeger også, at der i forhold til datasikkerhed mangler dokumentation for, at IT-systemernes logningslister overvåges regelmæssigt. Desuden er hygiejneorganisation mangelfuld, fordi der ikke er deltagelse i relevante møder, og medarbejderne kender ikke til hygiejneorganisationen i regionen. Endvidere mangler der et uddannelsesprogram og vedligeholdelsesundervisning for håndhygiejne. Og når det gælder sikkerhed under transport konstateres det, at lægebilens akuttaske ligger løst under transport – og derved udgør en sikkerhedsmæssig risiko ved hård opbremsning eller kollision.

De tre standarder, hvor regionen ikke lever op til kravene, skal vurderes ved en ny survey, som skal gennemføres inden for tre måneder. Men samtidig påpeges det i survey-rapporten, at regionen under alle omstændigheder først vil kunne akkrediteres, når også Roskilde Brandvæsens akkreditering er på plads.

Annonce