Efter kritik: Ambulancefolk kan snart rekvirere en akut siddende transport

Som en udløber af sagen med mistede 112-opkald og dårligt arbejdsmiljø på Region Hovedstadens AMK-vagtcentral, så vil regionen i løbet af efteråret etablere en ny ordning, hvor ambulancepersonalet kan ringe til regionens vagtcentral og bestille en akut siddende transport. Ordningen kan anvendes til borgere, som vurderes at kunne klare transporten til en akutmodtagelse i en siddende transport fremfor i en ambulance.

Formålet med den nye ordning er at sikre, at ambulancen hurtigt kan frigives til nye kørsler, således at presset på det samlede beredskab kan nedbringes. I de enkelte tilfælde skal omvisiteringen til siddende transport ske i dialog med borgeren, så det sikres, at det er en løsning, som borgeren er tryg ved.

Den nye ordning skal supplere et eksisterende initiativ, ”Præhospital Visitation (PHV)”. Her er der indført en præhospital visitatorfunktion i form af et mindre, men medicinsk fuldt udstyret køretøj, der er bemandet med en paramediciner. Køretøjet sendes ud til udvalgte B-kørsler for at (re)vurdere borgerens behov for hjælp.

De foreløbige erfaringer viser, at flere af de disponerede B-kørsler rent faktisk har kunnet ændres til en mindre akut form for respons, der ikke belaster akutmodtagelser eller traumecentre. I stedet har borgerne fået vurderet deres skader og efter behov fået iværksat relevant indsats præhospitalt, mens ambulancerne kunne sendes til andre livstruende skader og sygdom.

Som noget nyt vil Region Hovedstaden nu også have Akutberedskabet til at udarbejde et oplæg til, hvordan der sikres en hensigtsmæssig visitation af ambulancer og siddende patienttransporter. Formålet er at sikre bedst mulig anvendelse af den samlede ambulancetjeneste.

Investerer 10 mio. kr. i vagtcentralen

De nye initiativer indgår i en samlet plan for, hvordan de alvorlige problemer på AMK-vagtcentralen skal håndteres. Øvrige initiativer omfatter investering af 10 mio. kr. årligt i øget bemanding på vagtcentralen, udvidelse af lokalerne med 1.200 m2 samt forbedret ventilationsanlæg.

Der skal endvidere udarbejdes en audit af de 588 hændelser, hvor det i perioden fra 1. juni til 31. august 2021 ikke har været muligt at viderestille et opkald til AMK-vagtcentralen. Formålet er en fuld afdækning af, hvorvidt den øgede ventetid ved viderestilling af opkald hen over sommeren har haft sundhedsfaglige konsekvenser.

Nye funktioner skal aflaste sundhedsfaglige visitatorer

For at aflaste medarbejderne på AMK-vagtcentralen er der herudover pr. 29. september 2021 etableret en særskilt funktion – Akut Patient Transport – til rekvirering af akutte ambulancekørsler fra hospitaler og praktiserende læger. Når funktionen er fuldt implementeret, kan den aflaste med op til 30.000 årlige opkald ud af i alt 170.000 årlige opkald.

Desuden har Akutberedskabet pr. 23. september 2021 implementeret en ny mulighed for, at ikke-akutte opkald fra 112 viderestilles til 1813 på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering. Der har i gennemsnit siden den 23. september været ca. 30 opkald pr. dag, der er blevet viderestillet.

Annonce