Fire amter vil lave fælles udbud af ambulancekørsel

Amtsborgmestrene i Sønderjylland, Ribe, Vejle og Fyns Amt tog i august 2002 initiativ til et tættere samarbejde på sygehusområdet. Nu vil de tre amter muligvis også gå sammen om et fælles udbud af ambulancetjenesten. Det er Vejle Amt, der har taget initiativ til det fælles udbud, og initiativet kommer efter at Vejle Amt i 2002 måtte opgive at sende ambulancekørselen i udbud, fordi ingen andre end Falck kunne eller ville byde på opgaven.

Ved at gå sammen om at udbyde de fire amters ambulancekørsel håber amtspolitikerne at de dels kan tiltrække store, udenlandske firmaer, dels kan undgå, at Falck i tilfælde af at korpset taber udbuddet, kan tilbyde ambulancebehandlerne job andre steder i Falck, hvilket kan skabe store problemer for en ny ambulanceentreprenør, som vil kunne få problemer med at bemande ambulancerne.

Ironisk nok kan et fælles udbud ende med at få den stik modsatte effekt af det tilsigtede – opgaven kan simpelthen vise sig at være så stor, at det vil være svært at få andre end Falck til at byde. Opgavens størrelse gør at både enkeltstående kommunale brandvæsener eller alliancer mellem kommunale brandvæsener efter al sandsynlighed er ude af billedet, fordi driften af de ca. 40 ambulancestationer vil kræve en meget stor startinvestering, og de kommunale brandvæsener har ikke adgang til den form for risikovillig kapital.

Dansk Autohjælp har udvist interesse for ambulancekørsel, men opgaven er formentlig for stor for selskabet, og Dansk Autohjælp har tidligere tilkendegivet at man i første omgang især er interesseret i mindre opgaver, f.eks. driften af den ekstra lægeambulance, som skal indsættes i Århus Amt.

Tilbage på det danske marked er dermed kun virksomheder, som i dag ikke beskæftiger sig med beredskabsopgaver, og her samlet interessen sig især om ISS. ISS har vist forsigtig interesse for ambulancekørsel, og var blandt de virksomheder, som rekvirerede materiale fra Vejle Amt, da et udbud var på tale her. ISS bød dog ikke på opgaven. ISS har gennem mange år været en af Danmarks mest ekspansive koncerner, som hvert år har opkøbt flere hundrede firmaer i ind- og udland. Efter en hård medfart på aktiemarkedet har ISS imidlertid det seneste år reduceret ekspansionen kraftigt, og i stedet koncentreret sig om at øge indtjeningen i de eksisterende forretningsområder. Derfor er ISS i øjeblikket ikke noget oplag bud på en ny entreprenør på ambulanceområdet.

Også den engelsk-ejede transportkoncern Arriva, der i Danmark kører bus og tog, har tidligere udvist forsigtig interesse for ambulancekørsel på internationalt plan, men for kort tid siden solgte Arriva størstedelen af sine danske aktiviteter på sygetransportområdet til Falck. Dermed tyder meget på at man skal til udlandet for at finde konkurrenter til Falck, og flere amtspolitikere har da også peget på at det fælles udbud kunne være interessant for ambulancefirmaer fra udlandet, hvor Sverige, England og Tyskland nævnes.

I Sverige findes der 20-30 firmaer indenfor ambulancekørsel, men de er næsten alle karakteriserede ved at være små firmaer, der driver ambulancetjeneste i en eller to kommuner. Den største private ambulanceentreprenør i Sverige er… Falck. I England er den største private ambulanceentreprenør St. Johns Ambulance, der er en non-profit organisation. St. Johns Ambulance har aktiviteter i flere angelsaksiske lande, men intet tyder på at organisationen er interesseret i at byde på ambulancekørsel i andre lande. I Tyskland er der en del konkurrence på liggende sygetransport, men ambulancekørselen udføres især af brandvæsenerne og humanitære organisationer som Røde Kors. Og heller ikke i andre europæiske lande er der umiddelbart firmaer, som er oplagte bud på nye aktører på det danske ambulancemarked.

Man skal til USA for at finde virkeligt store, kommercielle ambulanceselskaber, og et af de største er det børsnoterede Rural/Metro, der ligesom Falck både tager sig af ambulancekørsel og brandslukning. Rural/Metro har 400 stationer med 10.000 ansatte, og står for brandslukning og ambulancekørsel for 12 mio. amerikanere. Rural/Metro har en årlig omsætning på ca. 4 mia. kr., men selskabet har efter økonomiske problemer skruet ned for væksten, og samtidig er man ramt af den negative stemning på det amerikanske aktiemarked, hvor fokus har flyttet sig fra ekspansion til indtjening, således at ekspansionsplaner fra børsnoterede virksomheder ofte udløser store kursfald. Derfor er heller ikke Rural/Metro umiddelbart inde i billedet når det gælder ambulancekørsel i Danmark.

Der er stadig mulighed for at en eller flere jokere kan melde sig på banen, men den stærkt begrænsede interesse for at byde på ambulancekørselen har medført at de fire amter udover deres planer om et fælles udbud også arbejder med planer om at danne et fælles ambulanceselskab, som i mangel af privat konkurrence kan byde på ambulancekørselen i konkurrence mod Falck. Fordelen ved at sådant selskab, der dækker alle fire amter, er at det vil kunne opnå nogle af de samme stordriftsfordele, som Falck har, og at man dermed har bedre muligheder for at konkurrere med Falcks priser. Ulempen er at det vil kræve meget store investeringer at få oprettet infrastrukturen, hvor alene anskaffelsen af ambulancer vil koste tæt på 100 mio. kr., mens etableringen af stationer i de mange byer formentlig vil koste noget tilsvarende. Dermed vil der gå en del år før de investerede penge er tjent hjem gennem eventuelle besparelser på driften.

Samtidig vil et offentligt ambulanceselskab betyde at amtspolitikerne kommer til at stå direkte til ansvar overfor lokalbefolkningen, når der er problemer med ambulancetjenesten, f.eks. udrykninger med lang responstid – når opgaven udføres af en privat entreprenør kan politikerne sende “aben” videre til entreprenøren, hvilk et de ikke kan, når opgaven udføres i amtsligt regi.

Det ventes at der i løbet af foråret vil blive truffet en endelig beslutning om hvorvidt de fire amter går videre med planerne om et udbud af ambulancetjenesten. Amterne har gjort det klart, at meget afhænger af de forhandlinger, der i øjeblikket føres mellem Amtsrådsforeningen og Falck. De to parter skal finde frem til en ny standardaftale for ambulancekørsel, og amterne ønsker en mere enkel prisstruktur og lavere priser. Hvis det bliver resultatet af forhandlingerne, er amterne klare til at afblæse planerne om et udbud, og i stedet forlænge deres aftaler med Falck.

Annonce