Hovedstadens præhospitale beredskab fik også kun midlertidig akkreditering

Arkivfoto: Thomas Voss

Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden – der bl.a. driver regionens akutlægebiler – må ligesom Falck nøjes med en midlertidig akkreditering. Regionen har nu tre måneder til at indsende dokumentation, som kan føre til en egentlig akkreditering. Københavns Brandvæsens ambulancetjeneste er derimod blevet akkrediteret med kun mindre anmærkninger.

Region Hovedstaden har fremover tre operatører indenfor det præhospitale beredskab: Falck, Københavns Brandvæsen og regionens egen enhed, Den Præhospitale Virksomhed, der bl.a. driver akutlægebilerne og AMK-vagtcentralen. Alle tre har nu haft besøg af et surveyteam fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) som led i den fornyede akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), der er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet. Surveyteamet består af fagpersoner, som til daglig arbejder i sundhedsvæsenet, men som også er uddannede til at varetage denne særlige opgave.

Ligesom Falck har Den Præhospitale Virksomhed kun fået en midlertidig akkreditering. Det skyldes manglende overholdelse af et krav om, at regionen en gang årligt skal evaluere samarbejdet i forhold til indbringelse af patienter med afvigende adfærd. Her noterer surveyteamet, at evalueringen skal effektueres af Den Præhospitale Virksomhed, men at den endnu ikke foreligger. Derfor har regionen nu tre måneder til at indsende dokumentation for, at kravet er opfyldt.

Den Præhospitale Virksomhed har overfor det særlige Akkrediteringsnævn haft en indsigelse mod surveyrapporten, men regionen har ikke fået medhold.

Har et engageret og fagligt kompetent personale

Trods den midlertidige akkreditering er der generelt ros fra surveyteamet til Den Præhospitale Virksomhed. Teamet konkluderer sammenfattende:

”Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet fremstår som en organisation med klare, fokuserede mål og strategier og med et engageret og fagligt kompetent personale. Det er en organisation i vækst, som har formået at bevare kvalitet og korpsånd og ikke mindst formået at samle entreprenører og ydelsesleverandører i en fælles organisation med fælles retningslinier og arbejdsgange. Organisationen er i høj grad understøttet af IT-systemer både indenfor det sundhedsfaglige område, senest med introduktion af den elektroniske ambulancejournal, og indenfor logistikken. Der er stort fokus på patientsikkerheden, dels i kontakten med patient, dels i forbindelse med planlægningen af det videre forløb og behandling”.

Akkreditering til Københavns Brandvæsen

Som den eneste af de tre operatører er Københavns Brandvæsen blevet akkrediteret i første forsøg. Det er sket med tre anmærkninger, der dog ikke har været alvorlige nok til, at de er blevet vurderet som manglende opfyldelse af kravene.

I forhold til kravet om, at der skal være retningslinjer for identifikation af patienter, noterer surveyteamet, at der er to retningslinjer. ”Men vi finder ikke, at der er en patientsikkerhedsrisiko. Organisationen bør ensrette eller lave krydsreference”, skriver teamet.

Der er også et krav om, at ledere og medarbejdere ved interviews kan redegøre for, hvordan de vil rapportere en utilsigtet hændelse. Her noterer surveyteamet følgende:

”Arbejdsgangen er implementeret på alle enheder, hvor den er undersøgt, men der er fundet enkeltstående afvigelser i form af, at der endnu ikke er en indberetningskultur, som sikrer, at ledere og medarbejdere vil indrapportere en utilsigtet hændelse, hvor de selv eller deres kolleger har været involveret. Medarbejderne savner en tilbagemelding og opfølgning på indberetningerne. Der er en proces i gang som understøtter patientsikkerhedskulturen og forventes at medvirke til øget indberetning og læring i organisationen”.

Tilsvarende er der et krav om, at ledere og medarbejdere ved interviews kan redegøre for deres opgaver i relation til håndtering af smittekilder og henvise til dokumenter, hvor det er beskrevet. Her noterer surveyteamet: ”Ved overflytning af smittefarlig patient konstateres uklarhed i, hvordan redderne skal forholde sig”.

Også Københavns Brandvæsen – og brandvæsenets medarbejdere – får stor ros fra surveyteamet:

”Københavns Brandvæsens Ambulancetjeneste er en velfungerende organisation med entydig og klare beslutningsveje fra top til bund, åben overfor implementering af nye tiltag og stimulerer til selvstændighed og ansvar. Ledelsen har klare og fokuser17ede mål og strategier, og medarbejderne er fagligt kompetente, engagerede og udviser ro, omsorg og professionalisme i mødet med patienten, og der er kompetenceudvikling på alle niveauer i organisationen”.

Hos Københavns Brandvæsen er der glæde over akkrediteringen:

”Jeg er særlig glad for, at IKAS i deres tilbagemelding sagde, at de oplevede en tydelig overensstemmelse imellem medarbejderens opfattelse af mål og ledelsens mål. Derudover var det fantastisk at høre den ros, som ambulancefolkene fik for deres faglighed og omsorg for patienterne. Det kan vi alle i brandvæsenet være stolte af, og en særlig stor ros skal lyde til alle, som har været med til at sikre ambulancetjenesten den flotte akkreditering”, siger Søren Knap, der er ambulancechef i Københavns Brandvæsen.

Annonce