Stort underskud tvinger Københavns Brandvæsen til at reducere beredskabet

Hovedbrandstationen i København.

Udsigten til et underskud på 11 mio. kr. i år tvinger nu Københavns Brandvæsen til at reducere det daglige beredskab, så der i perioder kan være op til seks færre brandfolk på vagt end normalt – og i særlige tilfælde således, at hele beredskabet på Dæmningens brandstation nedlægges. Underskuddet skyldes først og fremmest et stort sygefravær, mens også tabet af kontrakter med Region Hovedstaden, ombygning af ambulancer samt en ubudgetteret anskaffelse af nye drejestiger har forværret brandvæsenets økonomi. Udover et mindre beredskab skal der hentes besparelser ved at stoppe anskaffelser og ved at lade brandfolkene overtage opgaver fra brandvæsenets serviceafdeling.

En prognose for Københavns Brandvæsens økonomi i 2013 peger på, at brandvæsenet vil få et underskud på 11 mio. kr.

Det er især sygefraværet, som giver brandvæsenet problemer. For selv om sygefraværet blandt brandfolkene er faldet fra 20,7 sygedage pr. medarbejder i 2008 til 13,4 sygedage i 2012, så er sygefraværet fortsat så højt, at brandvæsenet dagligt er nødt til at betale brandfolk for ekstravagter for at opretholde det fastsatte beredskab på 63 mand. Brandvæsenet kan ikke selv finansiere de mange ekstra vagter, og sygedagene forventes ikke at kunne reduceres væsentligt – blandt andet fordi brandfolkenes gennemsnitsalder er stigende og fordi mange brandfolk har slidskader fra deres tidligere arbejder i ambulancetjenesten. Konsekvensen er, at brandvæsenet er nødt til at planlægge en daglig bemanding på 67 brandfolk for at sikre, at der er de krævede 63 mand til rådighed.

Tabte kontrakter belaster økonomien

Brandvæsenets økonomi er også forværret af, at kontrakter med Region Hovedstaden om drift af en akutlægebil samt den psykiatriske udrykningstjeneste er bortfaldet. Desuden skal en del af ambulancerne i brandvæsenets sygetransporttjeneste ombygges, ligesom sygetransporttjenesten risikerer en bod på grund af kravene i kontrakten med Region Hovedstaden om liggende sygetransport. Hertil kommer, at Københavns Brandvæsen nu mærker konsekvenserne af, at det i 2009 blev besluttet at udskifte fire drejestiger, der hver koster 5 mio. kr. og leveres i perioden 2012-2015. Udgifterne til denne udskiftning var der ikke budgetteret med. Endelig har brandvæsenet fået store udgifter til en aftale fra 2009 om kvalifikationstillæg til brandmestergruppen.

Alt i alt forventer Københavns Brandvæsen, at 2013 vil give et underskud på 11 mio. kr., og derfor er der nu iværksat det, der beskrives som ”en økonomisk tilpasning”, der samlet skal give besparelser på 11 mio. kr.

Fire brandstationer kan få reduceret beredskabet

I det operative beredskab er det brandvæsenets plan, at der skal hentes en besparelse på 7 mio. kr. ved at reducere det daglige beredskab med op til seks brandfolk. Brandvæsenets specialtjeneste vil blive friholdt for mandskabsreduktioner, men beredskabet på de lokale brandstationer vil i situationer med højt sygefravær kunne reduceres med op til seks mand i tidsrummet kl. 16-08, hvor der er færrest udrykninger. Det vil ramme stationerne Fælledvej, Vesterbro, Tomsgården og Dæmningen. Her er udgangspunktet, at der ved et ekstraordinært stort sygefravær på op til seks mand reduceres med maksimalt to mand på hver af stationerne Vesterbro, Fælledvej og Tomsgården i den nævnte rækkefølge. Men som alternativ foreslår brandvæsenet, at man helt nedlægger beredskabet på station Dæmningen i de situationer, hvor der mangler seks mand i beredskabet.

Udover en ændring af beredskabet vil Københavns Brandvæsen hente besparelser på 1,3 mio. kr. ved at overdrage opgaver fra brandvæsenets serviceafdeling til det operative beredskab samt ved at reducere brandfolkenes munderingspoints. Yderligere 1,5 mio. kr. skal hentes ved nye aftaler på brandvæsenets forretningsområder, mens 1,3 mio. kr. skal hentes på bortprioritering af anskaffelser samt et midlertidigt stop for alle driftsudgifter.

Ændringen af det daglige beredskab vil kræve, at politikerne godkender, at det beredskab, som er fastlagt i dimensioneringsplanen for 2012-2015, ændres, og efterfølgende vil også Beredskabsstyrelsen skulle tage stilling til den ændrede dimensionering. Københavns Brandvæsen vurderer dog, at Beredskabsstyrelsen vil godkende den ændrede dimensionering.

Annonce