Region Sjælland: Ingen væsentlig forskel mellem antallet af reddere hos Falck og Samariten

Forskellen mellem det antal reddere, som Falck og Samariten vil anvende i Region Sjælland, er langt mindre end de 200, som hidtil er fremgået af debatten. Det mener i hvert fald Region Sjælland, som er nået frem til, at Falck kun forventer at bruge maksimalt 71 reddere flere end Samariten. Samtidig mener regionen, at Samariten faktisk vil bruge flere reddere, end Falck gør i dag. Vi har prøvet at regne lidt på de mange forskellige tal.

Hvor mange reddere, som de to bydere på Region Sjællands ambulancekørsel reelt vil anvende, ved regionen ikke, da det tal i princippet er regionen uvedkommende. Ambulanceoperatørerne forpligter sig til at overholde bestemte servicemål for responstiden, og så er det op til ambulanceoperatørerne at sørge for den nødvendige bemanding.

Imidlertid har Region Sjælland i udbudsmaterialet krævet, at ambulanceoperatørerne oplyser, hvor mange ambulancer og hvor mange medarbejdere, som de forventer at anvende. Tallene er ikke indgået i regionens vurdering af tilbuddene, men regionen har brugt tallene til at lave en overordnet vurdering af, om tilbuddene er realistiske. Og det mener Region Sjælland fortsat, at alle tilbuddene – også det fra Samariten – er.

Uklare oplysninger om antallet af reddere

Ifølge Region Sjælland har Falck i dag 400 ambulancereddere i regionen, hvis man fraregner de reddere, som bemander akut- og lægebiler, der ikke er omfattet af udbuddet. Men da redderne også udfører andre opgaver end ambulancekørsel, mener regionen, at Falck i dag reelt kun bruger 340 reddere i det daglige beredskab. Dertil kommer 84 redder-elever, der dog er i gang med den brede redder-uddannelse, hvor også brand og autohjælp indgår.

Samariten har på deres hjemmeside oplyst, at de forventer at drive den sjællandske ambulancetjeneste med i alt ca. 300 ansatte. Ifølge Region Sjælland har Samariten imidlertid oplyst et væsentligt højere tal i sit tilbud, hvor Samariten angiver et medarbejdertal på 355-370, som ifølge regionen alene omfatter reddere. Der skal altså tillægges elever, ledere, vagtcentralmedarbejdere og administrative medarbejdere. Men ifølge disse nye tal fra Region Sjælland vil Samaritten altså ansætte flere reddere end Falck i dag har i Region Sjælland.

Region Sjælland oplyser videre, at Falck i sit tilbud har angivet et personaletal på 426. Ifølge den første udmelding fra regionen var dette tal inklusive alle personalegrupper, d.v.s. reddere, ledere, vagtcentralmedarbejdere, administrative medarbejdere, mekanikere m.v. Det har Falck imidlertid efterfølgende afvist – ifølge redningskorpset er der tale om 426 reddere, hvortil så kommer 72 redder-elever og 37 ledere, supervisorer og vagtcentralmedarbejdere.

Det er uklart, om Region Sjælland også har misforstået Samaritens tal, således at de angivne 355-370 medarbejdere ikke kun er reddere, men er udtryk for det samlede antal medarbejdere i Samariten. Er Region Sjællands oplysninger imidlertid korrekte, så vil Samariten med øvrige personalegrupper nå op på over 400 ansatte, og dermed ligger tallet langt fra Samaritens egen udmelding om 300 ansatte.

Men som nævnt mener Region Sjælland altså, at Samarittens tilbud inkluderer en styrke på 355-370 reddere, mens Falcks tilbud omfatter 426 reddere. Dermed er forskellen mellem de to tilbud nede på mellem 56 og 71 reddere – og altså ikke de 200, som hidtil har været fremme i debatten. Forskellen på 200 er udregnet som forskellen mellem Falcks oplysning om, at der skal anvendes 499 reddere og redder-elever, og Samaritens oplysninger om, at der skal anvendes 300 reddere.

Otte reddere pr. ambulance hos Samariten

Ifølge nye udmeldinger fra Samariten har selskabet i sit tilbud kalkuleret med otte reddere pr. ambulanceberedskab. Det indebærer, at selskabet må forvente, at der kan anvendes døgnvagt som vagtform på så godt som alle ambulancer, også i de større byer, da der skal bruges 12 reddere for at bemande et ambulanceberedskab med reddere på effektiv vagt.

Med 370 reddere vil Samariten kunne bemande 46 ambulanceberedskaber, hvis vagtformen er døgnvagt og Samariten vel at mærke kan nøjes med de forudsatte otte reddere pr. beredskab. Det er dog stærkt tvivlsomt, om Samariten vil kunne anvende døgnvagten på andre stationer end de mindste, da det nuværende antal udrykninger og liggende sygetransporter ligger på et niveau, hvor grænsen for, hvor mange timer døgnvagterne må arbejde, ofte vil bliver overskredet betydeligt på størstedelen af stationerne.

Næsten samme antal ambulancer

Når det gælder antallet af ambulancer – altså det fysiske antal ambulancer – så ligger Falcks og Samaritens tal derimod meget tæt på hinanden.

I dag har Falck 69 ambulancer i Region Sjælland, inkl. fem sengeambulancer. Falck har i sit tilbud anført, at redningskorpset vil indsætte 75 ambulancer. Samariten har i sit tilbud angivet, at de vil indsætte 73 ambulancer.

Ambulanceoperatører skal uddanne elever

Et andet emne, som der har været stor usikkerhed om, er fremtiden for Falcks nuværende redder-elever. Her oplyser Region Sjælland, at ambulanceoperatørerne ifølge udbudsbetingelserne er forpligtede til at opretholde og nyetablere elevpladser i forhold til rekrutteringsbehovet i deres område.

Samariten er ikke på nuværende tidspunkt godkendt som uddannelsessted, men ifølge de seneste oplysninger forventer Samariten at uddanne elever, eventuelt i samarbejde med Roskilde Brandvæsen, der fra 1. januar 2009 starter uddannelse af redder-elever.

Annonce