Regioner: Over halvdelen af ambulancekørslen er snart hjemtaget

Foto: Jens Wognsen

I februar 2024 hjemtager Region Sjælland – som den sidste af de fem regioner – en del af den regionale ambulancedrift. Hos Danske Regioner vurderer man, at det derefter vil være 60 pct. af landets ambulancedrift, som varetages af regionerne selv. De øvrige 40 pct. vil blive varetaget af private operatører. Ifølge regionerne styrker hjemtagningen samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen.

Det er Mette Thiesen fra Danske Folkeparti, som har bedt sundhedsminister Sophie Løhde om at redegøre for de økonomiske konsekvenser af regionernes hjemtagelse af ambulancetjenesten samt redegøre for, om regionernes hjemtagelse af ambulancetjenesten har påvirket deres kapacitet til at yde effektiv og rettidig nødhjælp.

Sundhedsministeren har sendt spørgsmålene videre til Danske Regioner, som dog i deres besvarelse undlader at svare på spørgsmålene. I stedet redegør Danske Regioner for den historiske baggrund for, at regionerne har valgt at hjemtage dele af ambulancekørslen:

”Amterne havde oprindeligt kontrakt med én ambulanceoperatør, men Klagenævnet for Udbud afgjorde i 2003, at amterne var forpligtede til at sende opgaven i udbud, hvis de ikke selv ønskede at varetage driften. Siden har regionerne gennemført en udbudsrunde i 2008-2009 af ambulancedrift og liggende sygetransport og endnu en udbudsrunde i 2014-2016. Rigsrevisionen anbefalede i sin Beretning om regionernes præhospitale indsats fra 2014, at regionerne fortsat arbejder for at efterprøve forskellige alternativer, der kan fremme konkurrencen, for at minimere omkostningerne til den præhospitale indsats”, skriver Danske Regioner – og fortsætter:

”Region Syddanmark overtog i 2016 driften af ambulancerne i de områder af Region Syddanmark, som BIOS dækkede, før selskabet blev erklæret konkurs. Som optakt til tredje udbudsrunde nedsatte regionerne en arbejdsgruppe som i 2018 kom med 18 anbefalinger til, hvad regionerne kan gøre for at forbedre konkurrencesituationen på området til kommende udbudsrunder. Anbefalingerne byggede bl.a. på regionernes erfaringer fra de første udbudsrunder, som viste at, konkurrencefremmende initiativer kun har haft effekt på prisen, når der har været en forventning om, at flere leverandører ville byde på opgaven eller når regional hjemtagelse af opgaven har fremstået som et troværdigt alternativ. Set i lyset af den manglende konkurrence på ambulance-markedet, anbefalede arbejdsgruppen bl.a., at regionerne arbejder med muligheden for selv at agere konkurrencefremmende aktør ved egen drift af en del af ambulanceberedskabet”.

Tættere og mere fleksibelt samarbejde

Om den nuværende status skriver Danske Regioner:

”Efterfølgende har de øvrige fire regioner hjemtaget dele af ambulancetjenesten som led i deres udbud. Danske Regioner vurderer, at regionerne kommer til at varetage omkring tre femtedele af ambulancetjenesten, når Region Sjælland som den sidste region, hjemtager dele af ambulancetjenesten i februar 2024. Den resterende del af driften varetages fortsat af private leverandører efter aftale med regionerne”.

”Danske Regioner vurderer, at regionernes hjemtagelse af dele af ambulancedriften skaber gode rammebetingelser for et tættere og mere fleksibelt samarbejde mellem det præhospitale område og resten af sundhedsvæsenet. Samtidig giver det regionerne et større ansvar som arbejdsgiver og uddannelsesaktør på det præhospitale område. Danske Regioner forventer på den baggrund også, at regionerne fremadrettet får større indflydelse på uddannelsen på det præhospitale område, som er afgørende for at yde en effektiv indsats”.

Annonce