Region: For risikabelt at overtage ambulancekørslen selv

Næste udbud af den danske ambulancekørsel nærmer sig, og efter at det i sidste udbudsrunde stort set mislykkedes at skabe konkurrence til Falck, er der flere af regionerne, som overvejer at hjemtage dele af ambulancekørslen. Nu har embedsmændene i den første region afsluttet deres overvejelser, og konklusionen er, at det simpelthen vil være for risikabelt at overtage ambulancekørslen selv. Derimod er det meget muligt, at regionen ender med at hjemtage den liggende sygetransport.

Regionernes første udbud af ambulancekørslen og den liggende sygetransport blev indledt i 2008, og det erklærede mål var at skabe konkurrence til Falck, som på det tidspunkt havde en markedsandel på næsten 90 procent.

Sådan kom det imidlertid ikke til at gå, og på landsplan førte udbuddet kun til, at en enkelt ny ambulanceoperatør kom ind på markedet, nemlig Responce. Københavns Brandvæsen mistede en stor del af sin ambulancekørsel til Falck, mens Roskilde Brandvæsen vandt ambulancekørslen i tre kommuner fra Falck. Alt i alt var resultatet, at Falcks markedsandel kun faldt med nogle få procent.

Regionerne havde også håbet, at nye operatører ville starte med at byde på den liggende sygetransport, hvor der stilles færre krav til infrastrukturen, men ikke en eneste ny operatør kom ind på dette marked, der fortsat totalt domineres af Falck.

Kun udsigt til konkurrence i dele af landet

På baggrund af den seneste udbudsrunde frygter regionerne, at det heller ikke i de kommende udbud lykkes at skabe konkurrence på ambulancekørslen. I størstedelen af regionerne er der således udsigt til, at kun Falck vil byde på opgaven.

I Region Hovedstaden ventes Københavns Brandvæsen at byde på ambulancekørslen i et noget større område end sidst, ligesom en ændret strategi denne gang skulle give brandvæsenet mulighed for at give mere konkurrencedygtige tilbud, hvor der ikke i samme grad som sidst skal tages højde for et ”worst case”-scenarie i forhold til en eventuel bod fra regionen. Derimod ventes det ikke, at Roskilde Brandvæsen er interesseret i at ekspandere ud over det gamle Roskilde Amt.

Responce er den eneste private konkurrent til Falck, men det er usikkert, om Responce har ønsker om at ekspandere i næste udbudsrunde. Selskabet har tabt et to-cifret millionbeløb på den nuværende kontrakt med Region Midtjylland, og i det senest offentliggjorte regnskab havde Responce en betydelig negativ egenkapital. En ekspansion vil dermed efter al sandsynlighed kræve en kapitaltilførsel fra ejerne.

Et særligt problem for Responce er, at regionernes soliditetskrav i de kommende udbud kan forhindre Horsens-selskabet i at byde. Efter fiaskoen med Samariten blev regionerne således kritiseret for ikke at stille tilstrækkeligt høje krav til nye ambulanceoperatørers økonomi, men hvis regionerne denne gang f.eks. vælger at stille krav til bydernes historiske soliditet, kan det udelukke Responce. Da Rigspolitiet for nyligt sendte en række beredskabsopgaver i udbud, valgte man således at kræve, at bydere skulle have haft en soliditetsgrad på mindst 10 procent i de seneste tre års regnskabsår, og vælger regionerne at stille et tilsvarende krav, vil Responce ikke kunne byde – heller ikke selv om selskabet skulle få tilført kapital.

Der er således ikke umiddelbart udsigt til, at de eksisterende ambulanceoperatører kan sikre, at der på landsplan bliver konkurrence om regionernes ambulancekontrakter. Og om der kommer nye operatører på markedet, er fortsat et åbent spørgsmål: Flere danske og udenlandske virksomheder rygtes at være interesserede, men ingen har endnu offentligt meldt deres indtog på det svære marked.

Regionerne frygter mangel på konkurrence

Netop fraværet af stærke konkurrenter til Falck har fået flere af regionerne til at overveje at hjemtage dele af ambulancekørslen. Det sker ikke i utilfredshed med Falcks ambulancekørsel, men fordi der er udsigt til, at oprettelse af egne ambulancetjenester vil være eneste mulighed for at sikre et alternativ til Falck.

Region Hovedstaden er nået længst med at hjemtage præhospitale opgaver, efter at regionen for nyligt hjemtog den fulde drift af en lægebil. Og Københavns Brandvæsen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at man har en forventning om, at regionen vælger at hjemtage dele af ambulancekørslen. Også Region Sjælland har delvist hjemtaget driften af en akutbil for at sikre, at regionen har en vis erfaring med egen drift, og regionen har meldt ud, at man overvejer selv at byde på dele af ambulancekørslen – formentlig især i det tidligere Storstrøms Amt, hvor sandsynligheden for, at andre end Falck byder, er mindst.

Region Midtjylland vil ikke hjemtage ambulancekørslen

Den region, som er nået længst i overvejelserne om en hjemtagning, er imidlertid Region Midtjylland, hvor embedsmændene har undersøgt, om der er grundlag for at arbejde videre med en hjemtagning af tre forskelle opgaver: Ambulancekørsel, drift af akutlægebiler samt liggende sygetransport.

Når det gælder ambulancekørslen, er regionens konklusion, at en hjemtagning vil være meget risikabel – og at det derfor ikke vil være en hensigtsmæssig løsning. Det spiller dog også ind, at konkurrencesituationen er noget bedre end forud for sidste udbud, idet Falck trods alt har fået konkurrence fra Responce.

Vurderingen i Region Midtjylland er, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, om der kan skabes en robust ambulancetjeneste i regionens eget regi. Det skyldes især, at personalesituationen indebærer en betydelig risiko, da man vil være afhængig af at rekruttere eksisterende ambulancereddere. Man kan nemlig hverken bruge andre personalegrupper eller nå at uddanne nye reddere, hvis det for eksempel viser sig, at en del af de nuværende reddere ikke ønsker at blive ansat hos regionen. Desuden ville det være en forudsætning, at regionen i god tid inden udbuddet havde indgået en overenskomst, som var mindst lige så god for regionen som de private operatørers – og gerne bedre.

En anden risikofaktor er, at regionen ikke har erfaring med den tekniske drift af en ambulancetjeneste, herunder ambulancer og teknisk udstyr. Dermed vil det være en stor udfordring at skulle indkøbe et større antal ambulancer og andet udstyr, etablere en lang række stationer, oprette værkstedsfaciliteter, etablere systemer til flådestyring samt etablere ledelse og administration.

Medvirkende til at gøre en hjemtagning endnu mere risikabel er, at det formentlig ikke vil være muligt at starte op i det små med nogle enkelte stationer i eget regi. En forudsætning for, at regionen kan drive en konkurrencedygtig ambulancetjeneste, vil nemlig være, at man har en betydelig volumen – ellers vil de faste udgifter til ledelse, administration og infrastruktur blive for høje.

God konkurrencesituation på akutlægebiler

Heller ikke når det gælder driften af akutlægebiler og akutbiler, vurderer Region Midtjylland, at en hjemtagning er attraktiv for regionen.

Her er årsagen imidlertid, at regionen på baggrund af de seneste udbud på området vurderer, at konkurrencen faktisk har indfundet sig. Desuden har priserne været så attraktive, at regionen vurderer, at det vil blive dyrere at etablere en egen driftsorganisation. Så her konkluderer Region Midtjylland, at en hjemtagning slet ikke er relevant.

Vil måske overtage liggende sygetransport

Anderledes ser det ud med den liggende sygetransport i Region Midtjylland, som i dag varetages af Falck – der også gav det eneste tilbud, da opgaven var i udbud. Her vurderer regionen, at den manglende konkurrence samt mulighederne for at skabe synergieffekter gør det hensigtsmæssigt, at regionen regner på, hvad det vil koste, hvis opgaven hjemtages.

Generelt er liggende sygetransport en teknisk mindre krævende opgave end akut ambulancekørsel, da kravene til driften er mere begrænsede. Men det er også mindre risikabelt at overtage opgaven, for medarbejderne har alene en meget kort uddannelse, og dermed et det forholdsvis let at rekruttere og uddanne nye medarbejdere.

Ved en hjemtagning vil der dog stadig skulle opbygges en stor og robust driftsorganisation til at tage sig af vedligeholdelse af vognparken, mandskabsstyring, ledelse, bygninger m.v. Derfor vil det også på dette område formentlig være ”alt eller intet”: Hvis opgaven hjemtages, skal der være tale om en fuldstændig hjemtagelse, for ellers kan det ikke gøres til en konkurrencedygtig pris.

Noget, der ifølge Region Midtjylland særligt taler for at hjemtage den liggende sygetransport, er muligheden for at opnå synergieffekter med den siddende sygetransport. Forventningen er således, at man ved egen drift vil kunne opleve, at nogle af de patienter, der transporteres med liggende sygetransport i dag, fremover vil kunne transporteres siddende. Der vil også være mulighed for at bruge samme personale til både liggende og siddende sygetransport samt lave jobrotation, hvor personale fra regionens AMK-vagtcentral har vagter i den liggende sygetransport.

Region Midtjylland vil nu regne på, hvad en hjemtagning vil koste, ligesom man er i dialog med Danske Regioner og de øvrige regioner om, hvilket overenskomstgrundlag, regionen i givet fald vil kunne ansætte personalet efter.

Region Midtjyllands udbud af ambulancekørsel og – eventuelt – liggende sygetransport ventes at blive gennemført i 2013, hvorefter nye kontrakter vil træde i kraft i 2014.

Annonce