Brancheforening kritiserer bestyrelsen i Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut

Er det et problem, at der sidder en repræsentant for en af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts (DBI) største kunder i instituttets bestyrelse, når DBI samtidig står for brandgodkendelse af kundens produkter? Det mener en brancheforening, som frygter, at bestyrelsessammensætningen indebærer, at DBI ikke kan opretholde sin uafhængighed. Den ansvarlige minister, uddannelsesminister Morten Østergaard, mener dog ikke, at der er grund til at frygte for habiliteten i instituttets virke.

En ledende medarbejder fra Rockwool er medlem af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts bestyrelse, og det har fået Brancheforeningen for Alternativ Isolering (BAI) til at kritisere bestyrelsessammensætningen. Ifølge BAI er Rockwool nemlig en af DBI’s største kunder, da Rockwool får brandgodkendt sine isoleringsprodukter hos netop DBI. På godkendelsesområdet fungerer DBI som et uvildigt, teknologisk institut, men den uvildighed sætter BAI nu spørgsmålstegn ved.

BAI: Bestyrelsesmedlems virksomhed er dybt afhængig af optimale brandgodkendelser

”Som repræsentanter for den alternative isoleringsbranche giver det naturligvis anledning til stor undren, når vi konstaterer, at bestyrelsen i Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut bl.a. omfatter en repræsentant fra Rockwool. Som branche finder vi det af stor betydning, at netop de personer, der sidder i ledelsen af et uvildigt institut som Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, ikke producerer, importerer eller markedsfører isoleringsprodukter, som er afhængige af en god brandklasse”, siger Carsten Kudsk, der er formand for BAI.

BAI har sendt et brev til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, hvor organisationen blandt andet spørger til grundlaget for, at DBI’s formentlig største kunde skal repræsenteres i DBI’s bestyrelse, ligesom man spørger, om DBI mener, at konstruktionen sender de rigtige signaler til omverdenen. Endelig spørger BAI, om DBI mener, at det er i orden, at et bestyrelsesmedlem repræsenterer en storkunde, der er dybt afhængige af optimale brandgodkendelser fra DBI.

Minister: Ikke er grund til at frygte habiliteten

Sagen har også været rejst i Folketingets Udvalg for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Men over for udvalget har uddannelsesminister Morten Østergaard afvist BAI’s kritik.

”Det er i DBIs vedtægter i § 2 fastsat, at DBI er en almennyttig virksomhed, der skal være uafhængig af særinteresser og eksterne parter. Af vedtægterne fremgår det endvidere, at såfremt et bestyrelsesmedlem har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sag, der er til behandling i bestyrelsen, kan det pågældende medlem ikke deltage heri (§8, stk. 3)”, skriver ministeren i et svar til udvalget.

”Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts (DBI) brandprøvninger er akkrediteret af DANAK, der er Danmarks nationale akkrediteringsorgan på det tekniske område. En akkreditering fra DANAK er en godkendelse af laboratorier, inspektionsorganer og certificeringsorganer. DANAK bedømmer, om de akkrediterede virksomheder lever op til en række krav, som er angivet i internationale standarder. Akkrediteringsstandarderne stiller krav til organisation, kompetence, kvalitetsstyring, sporbarhed og også til uvildigheden, ligesom det sikres, at de prøvnings-, kalibrerings-, og inspektionsrapporter samt certificeringscertifikater, som akkrediterede virksomheder udsteder under akkreditering, er troværdige og korrekte. Jeg mener på det grundlag, at der ikke er grund til at frygte habiliteten i instituttets virke”, konkluderer ministeren.

Annonce