Brandvæsener skal betale for vandforbrug ved brandslukning

Kommunerne kan ikke forhindre lokale vandværker i at opkræve betaling for det vand, som brandvæsenerne anvender til brandslukning. Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort i en konkret sag, hvor Vejen Kommune afviste nye regulativer fra de lokale vandværker under henvisning til, at brandvæsenet ikke havde budgetteret med vandudgifter – og at vandmålere i øvrigt ville begrænse vandtrykket.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har tidligere på året behandlet en konkret sag, hvor 26 lokale vandværker havde klaget over en afgørelse fra Vejen Kommune.

Vandværkerne havde indført en ny bestemmelse i deres regulativer, hvorved kommunen blev forpligtet til at oplyse vandforbruget fra brandhaner ved indsats. Baggrunden var, at dette vandforbrug ikke hidtil var blevet målt, og dermed blev det rent teknisk betragtet som spild – og her skal vandværkerne betale en særlig statsafgift. Men vandværkerne ønskede nu at kunne opkræve betaling for slukningsvandet.

Vandmålere vil give reduceret vandtryk

Vejen Kommune afviste imidlertid at godkende det nye regulativ. Det fremgik af kommunens afgørelse, at det nye regulativ havde været i høring hos det lokale brandvæsen, Trekantbrand, der havde bemærket, at brandvæsenet ikke har mulighed for at måle vandforbruget under brandslukning, da vandmålere vil have den konsekvens, at de begrænser vandtrykket til brandslukning. Derudover ville opkrævning af betaling for vand medføre en meromkostning, som der ikke var budgetmæssig dækning for.

Efterfølgende har vandværkerne præciseret, at de ikke har ønsket, at der monteres vandmålere på brandhanerne, men at forbruget blot skal skønnes.

Miljø- og Fødevareklagenævnet nåede imidlertid frem til, at Vejen Kommunes afgørelse var ulovlig. Kommunen kunne således ikke afvise at godkende regulativet med en begrundelse om, at det skaber problemer for brandvæsenet.

Vil dele vestsjællandsk regning

Blandt de brandvæsener, som rammes af den nye praksis om, at der kan opkræves betaling for slukningsvand, er Vestsjællands Brandvæsen. Her skal ejerkommunerne derfor tage stilling til, hvordan de potentielle ekstraudgifter skal håndteres.

Brandvæsenet lægger op til en pragmatisk løsning, hvor brandvæsenet selv dækker udgifterne, når brandkøretøjerne efter almindelige indsatser tankes op fra den brandhane, der er nærmest på brandstationen. Her er vurderingen, at brandvæsenet årligt skal betale ca. 25.000 kr. for vandforbruget. Hvis der derimod er tale om storbrande, hvor der tappes større mængder vand fra lokale brandhaner, er det den enkelte kommune, som skal betale regningen.

Annonce