Effektiviseringer skal få økonomien til at hænge sammen i Slagelse

Efter at Slagelse Kommune har besluttet at forlade Vestsjællands Brandvæsen, skal kommunens beredskab nu finde besparelser på 2,5 mio. kr. i et samlet budget på godt 13 mio. kr. På kort sigt forventer beredskabet, at man kan finde de krævede besparelser gennem effektiviseringer, bl.a. ved at undlade at genbesætte stillinger. Men fra 2017 skal der kigges på serviceniveauet.

Beredskabet i Slagelse består af det operative beredskab og brandskolen RESC. I 2015 kostede det operative beredskab 13,6 mio. kr., men her havde man allerede taget hul på de forventede besparelser, således at der faktisk er tale om et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I alt skal beredskabet i Slagelse finde besparelser på 2,45 mio. kr. som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det betyder, at budgettet for 2016 er reduceret yderligere, nemlig til 12,6 mio. kr. Hvor besparelserne konkret skal findes, er dog endnu ikke besluttet.

Reducerer med to stillinger

I et nyt oplæg forslår beredskabet, at man i 2016 får økonomien til at hænge sammen ved at overføre mindreforbruget fra 2015 samt ved at foretage forskellige effektiviseringer. I 2015 har beredskabet overvejende fokuseret på sikker drift frem mod den forventede etablering af Vestsjællands Brandvæsen, og derfor er der kun foretaget løbende reinvesteringer og strategiske udviklingstiltag i meget begrænset omfang, ligesom en ledig stilling ikke er genbesat. Siden oktober 2015 har der yderligere været en opbremsning af en række planlagte aktiviteter, og dermed er en del effektivisering- og sparetiltag allerede udmøntet. Der skal dog stadig findes besparelser for ca. 1 mio. kr.

Beredskabets vurdering er, at man i 2016 kan finde besparelserne, uden at det går ud over det serviceniveau, som politikerne har fastsat i den risikobaserede dimensionering. Det vil ske ved, at den ledige stilling fortsat ikke genbesættes og ved, at der spares ressourcer svarende til en stilling som sagsbehandler. Det vil dog gå ud over serviceniveauet på visse områder, således at beredskabet nedjusterer arbejder med at koordinere kommunens beredskabsplan, arbejdet med brandkadetter sættes i bero i 2016, udvidet service i forbindelse med brandsyn bortfalder og service af brandhaner og bunkers nedjusteres yderligere. Herudover tilpasses de almindelige driftsudgifter.

Samtidig understreger beredskabet, at man med det stærkt reducerede budget ikke vil kunne afholde ekstraordinære udgifter indenfor beredskabets budget. Det kan f.eks. være udgifter forbundet med større indsatser samt større udgifter forbundet med brandhanenettet.

Forsvarlig drift

Ifølge Slagelses beredskabschef vil man med disse besparelser stadig kunne varetage en ”forsvarlig drift” af beredskabet i 2016.

Samtidig mener beredskabschefen dog, at det vil være umuligt at fastholde besparelserne som varige fra 2017 og frem, uden at det resulterer i et generelt faldende serviceniveau over en årrække. Anbefalingen fra beredskabschefen er derfor, ar beredskabet i 2016 afdækker flere langsigtede effektiviseringsområder, herunder serviceniveauer på både det forebyggende og det operative område.

De økonomiske rammer for beredskabet skal i den kommende tid behandles politisk.

Annonce