Flygtningekrisen giver stort overskud hos Beredskabsstyrelsen

Den aktuelle flygtningekrise har været god for økonomien i Beredskabsstyrelsen, som i 2015 fik et uventet overskud på 7 mio. kr. Overskuddet skyldes især, at Beredskabsstyrelsen i november og december etablerede en midlertidig indkvarteringskapacitet for op til 2.200 flygtninge for Udlændingestyrelsen samt modtagecentre for Rigspolitiet. Det gav alene i december en ekstraindtægt på 63 mio. kr.

Beredskabsstyrelsen har en central rolle ved indkvarteringen af de mange flygtninge, som den seneste tid er ankommet til Danmark. Styrelsen driver således flere steder i landet indkvarteringsfaciliteter, herunder teltlejre, og det sker som indtægtsdækket virksomhed, hvor regningen sendes til Udlændingestyrelsen.

De første indkvarteringsfaciliteter blev etableret i november 2015, og Beredskabsstyrelsen oplyser, at styrelsen alene i december 2015 havde en stigning i omsætningen på indtægtsdækket virksomhed på 63,3 mio. kr. sammenlignet med budgettet. Dermed steg omsætningen med 255 pct. i forhold til det budgetterede.

Beredskabsstyrelsen har været nødt til at flytte ressourcer fra de almindelige aktiviteter til indkvarteringsopgaverne, og dermed har der i 2015 været en mindreudgift til løn og drift på beredskabsområdet. Det er en væsentlig del af årsagen til, at styrelsen i 2015 fik et overskud på 7,3 mio. kr.

På beredskabsområdet har Beredskabsstyrelsen i 2015 reduceret antallet af medarbejdere med 27 årsværk, således at der ved årsskiftet var 529 årsværk i styrelsen.

Det skyldes først fremmest et ansættelsesstop som følge af sparekrav. En del af faldet, nemlig fem årsværk, skyldes dog, at styrelsens vagtordning er ændret fra 1. august 2015. Ændringen af vagtordningen har medført, at der ikke længere udbetales vagt- og øvelsestillæg, svarende til 7,4 timer pr. tillæg, som nu ikke indgår i opgørelsen af årsværk. En del af de frigjorte lønmidler er imidlertid anvendt til at ansætte en række medarbejdere med aftaler om ”plustid”.

Annonce