FOA: Behov for færre selvstændige beredskaber

Beredskabet kan organiseres mere rationelt, og der kan spares ressourcer ved at sammenlægge og samordne de nuværende 87 beredskaber til færre. Det mener fagforeningen FOA, som i et nyt oplæg om fremtidens beredskab påpeger, at der ved en sammenlægning af beredskaber kan spares på det organisatoriske og ledelsesmæssigt niveau – samtidig med at der kan opnås et kvalitetsløft ved større enheder og dermed mulighed for bedre uddannet og trænet personale. 

I øjeblikket arbejder et udvalg under Forsvarsministeriet med tidligere departementschef Ib Valsborg som formand med et statsligt udkast til Danmarks fremtidige beredskabsstruktur. FOA’s nye beredskabsoplæg, ”En professionel arbejdsplads i et trygt samfund”, er et indspil i debatten om, hvordan fremtidens kommunale beredskab skal se ud. FOA organiserer i dag godt 900 fuldtidsbeskæftigede kommunale brandfolk.

”I FOA frygter vi, at besparelser på det nære beredskab vil spille en større rolle, og det vil svække borgernes tryghed og sikkerhed. I vort nye udspil peger vi på 11 konkrete punkter, hvor vi kan sikre et bedre og mere professionelt redningsberedskab samtidig med at det offentlige sparer penge”, siger sektorformand Reiner Burgwald fra FOA.

Kommunerne skal ifølge FOA fortsat være ansvarlige for beredskabet, men der er ikke behov for 87 selvstændige beredskaber, som vi har i dag. ”Det handler ikke om, at større er bedre. Men kvaliteten af beredskabet skal være i fokus.  Der skal mere fokus på den forebyggende indsats og beredskabernes opgaver og ansvar skal være bredere. Forebyggelse og borgernes tryghed i bred forstand skal spille en klart større rolle end i dag. Det skal sikres gennem en bedre uddannelse af brandmændene til gavn for os alle”, siger Reiner Burgwald.

FOA’s bud på en ny beredskabsstruktur

Det nye oplæg fra FOA indeholder 11 konkrete forslag, der ifølge fagforeningen bør indgå i den fremtidige organisering af beredskabet:

1. Der er behov for færre beredskaber end de nuværende 87.

2. Der er fortsat behov for et niveaudelt beredskab.

3. Ansvaret for borgernes sikkerhed og beredskabets økonomiske dimensionering skal fortsat være den enkelte kommunalbestyrelses, således at opgaveløsning og økonomi følges ad.

4. Beredskaberne skal have et bredere ansvarsområde herunder mentorordninger, forebyggelse, og borgernes tryghed skal sættes i centrum.

5. Værdien af værnepligten i sin nuværende form bør vurderes og eventuelt bør antal værnepligtige begrænses eller erstattes med en kommunal værnepligt med senere anvendelse af de værnepligtige i de lokale beredskaber.

6. Beredskabsstyrelsen skal varetage funktionen som den overordnede regulerende myndighed og sikre ensartet høj kvalitet, relevant videndeling og have ansvaret for koordineringen af internationale opgaver.

7. Beredskaberne skal fortsat besættes af såvel fuldtids- som deltidsbeskæftigede personaler for at sikre et tilstrækkeligt robust og omkostningsbevidst redningsberedskab.

8. Der skal indføres en niveaudelt uddannelse, som sikrer de nødvendige kompetencer, kvalitet og stabilitet i beredskabet.

9. Ansvaret for og udøvelse af den forebyggende og den operationelle indsats skal sammenlægges og sammentænkes.

10. Kvaliteten i beredskabernes opgavevaretagelse skal sikres gennem kvalitetsnormer på nationalt plan udmøntet lokalt i de Risikobaserede Dimensioneringer (RBD).

11. Indkøb af køretøjer og materiel skal ske i et koordineret fællesskab.

Annonce