Forsvaret skal stå for beredskabet

Regeringen flyttede pr. 1. februar Beredskabsstyrelsen, militærnægteradministrationen og administrationen af sessionen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Forsvarsministeriet. Det indebærer bl.a., at Beredskabsstyrelsen i Birkerød, de statslige regionale beredskabscentre (Beredskabskorpset) og Beredskabsstyrelsens skoler med i alt ca. 615 ansatte samt Militærnægteradministrationen i Slagelse med ca. 15 ansatte overføres til Forsvarsministeriets ressort.

Terrorangrebene den 11. september 2001 – og det der fulgte – har ændret betingelserne for beskyttelsen af samfundet grundlæggende. Med det nye trusselsbillede mener regeringen, at det står klart, at sondringen mellem militære og civile trusler ikke længere er relevant. På den baggrund tilkendegav regeringen i det supplerende regeringsgrundlag af 27. august 2003, at den i forbindelse med forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig ville komme med et oplæg til en samling af det civile beredskabs og forsvarets opgaver – med henblik på at sikre den bedst mulige samordning af det militære og civile beredskab. På den baggrund nedsatte regeringen en arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Statsministeriet, der har udarbejdet en rapport om emnet. Regeringen er på baggrund af rapporten nået frem til, at der vil være en række fordele ved en samling af det civile beredskab og forsvaret.

“Samlingen betyder, at forsvaret nu skal påtage sig et nyt stort ansvar for den civile beskyttelse i fredstid. Det vil alt andet lige styrke det civile beredskab”, siger indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der suppleres af forsvarsminister Svend Aage Jensby (V): “Det er en spændende og udfordrende opgave for forsvaret at skulle gennemføre en samling af det statslige redningsberedskab med forsvaret. Redningsberedskabet løser en række vigtige samfundsopgaver på en særdeles god måde. Jeg ser frem til samarbejdet. Det er afgørende for mig, at samlingen gennemføres på sådan en måde, at det velfungerende daglige beredskab sikres og udvikles. Arbejdet fremefter vil koncentrere sig om at udvikle et beredskab, der kan imødegå fremtidens udfordringer samt sikre en forenklet struktur og en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer til indsættelse såvel inden for landets grænser som i forbindelse med internationale operationer”.

Flytningen af Beredskabsstyrelsen fra et ministerium til et andet er et såkaldt regeringsprærogativ, som regeringen kan gennemføre på egen hånd og uden at der kræves ændringer i lovgivningen. Det lader dog til, at beslutningen under alle omstændigheder har opbakning fra et flertal i Folketinget. Dansk Folkeparti støtter således regeringens beslutning, men partiet advarer dog regeringen mod at forsømme beredskabets civile dimension og kultur. De radikale kritiserer regeringen for at flytte Beredskabsstyrelsen, før totalforsvarets opgaver er defineret (se også artikel senere i nyhedsbrevet om de radikales udspil til forsvarsforlig). Socialdemokraterne ville også først have vurderet totalforsvarets struktur, før styrelsen blev flyttet. Kristendemokraterne mener, at regeringen burde havde orienteret forligspartierne først. Alle Folketingets partier står bag et forlig om redningsberedskabet, som udløber i slutningen af 2006. Regeringen havde ikke rådført sig med forligspartierne inden Beredskabsstyrelsen blev flyttet, men valgte i stedet blot at orientere forligspartnerne. Forliget, som skal midtvejsevalueres i år, påvirkes ikke af beslutningen om at flytte Beredskabsstyrelsen til Forsvarsministeriet, oplyser indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

Det er det tredje ministerium, som redningsberedskabet kommer til at høre under. Oprindeligt var brandvæsenet placeret under Justitsministeriet, mens Civilforsvaret hørte under Indenrigsministeriet. Da brandvæsen og civilforsvar blev lagt sammen til redningsberedskabet i 1993 blev redningsberedskabet placeret under Indenrigsministeriet, der senere blev lagt sammen med Sundhedsministeriet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Da Sundhedsministeriet hidtil havde haft ansvaret for ambulancetjenesten blev ansvaret for brandvæsen og ambulancetjeneste dermed for første gang samlet under eet ministerium. Med flytningen af brandvæsenet til Forsvarsministeriet er det slut med at have de to vigtigste dele af det daglige beredskab, nemlig brandvæsen og ambulancetjeneste, placeret under samme ministers ansvarsområde.

Annonce