Beredskabsaftale: Hjemmeværnet skal have flere beredskabsopgaver

Arkivfoto: VFK

Den nye beredskabsaftale indebærer, at beredskabet skal spare 36 mio. kr. i 2014, men samtidig bliver det investeret 12 mio. kr. i nye tiltag. Et af tiltagene er et tættere samarbejde mellem beredskabet og Hjemmeværnet, hvor Hjemmeværnet skal overtage opgaver indenfor forureningsbekæmpelse. Men der skal også investeres i nyt specialmateriel til Beredskabsstyrelsen.

Partierne bag beredskabsaftalen er enige om, at beredskabet skal blive bedre til at klare redningsopgaver i forbindelse med sammenstyrtede bygninger. Derfor skal Beredskabsstyrelsen anskaffe en særlig redningskran, og styrelsen får også styrket sin kapacitet til at håndtere oversvømmelsesopgaver ved indkøb af mobile dæmninger og lænsepumpecontainere med generatorer.

Beredskabsstyrelsens kemiske beredskab skal endvidere suppleres med oprettelse af en operativ HazMat-enhed, der får base hos Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Her skal det nye ekspertberedskab kunne indsættes, hvis der er mistanke om ulykker med farlige kemiske stoffer. Formålet er at reducere responstiden i hovedstadsområdet.

Brandfolk og frivillige skal fastholdes – og ungdomsbrandværn skal styrkes

De seneste år har beredskabet haft succes med en målrettet indsats for at rekruttere nye brandfolk, og den indsats skal fortsætte i de næste to år.

Arbejdet med rekruttering af deltidsansatte brandfolk samt frivillige brandfolk i Sønderjylland vil fortsat være forankret i Beredskabsforbundet i samarbejde med de kommunale brandvæsener, Falck og Beredskabsstyrelsen.

Også frivilligindsatsen bliver styrket gennem tilførslen af midler, der målrettes direkte mod rekruttering, fastholdelse og uddannelse af frivillige i de kommunale brandvæsener. Det sker som følge af, at de kommunale støttepunkter – der har haft nogle af landets mest aktive frivillige – nu nedlægges.

Endelig bliver de nye ungdomsbrandkorps styrket ved at statens tilskud til uddannelse af frivillige i kommunerne – den såkaldte enhedstimebetaling – omlægges, så den også omfatter ungdomsbrandkorps.

Styrkelsen af beredskabet med nyt materiel samt fastholdelsesindsatsen kommer tilsammen til at koste 5 mio. kr. i 2013 og 7 mio. kr. i 2014.

Tættere samarbejde med Forsvaret og Hjemmeværnet

Beredskabsaftalen indebærer også, at beredskabet, Forsvaret og Hjemmeværnet skal til at arbejde tættere sammen. Beredskabsstyrelsen skal således indgå i Forsvarets nye værnsfælles planlægnings- og føringskapacitet, herunder ved udsendelse af en Task Force til bl.a. humanitære opgaver og evakueringsopgaver i udlandet samt til opstilling af en Arktisk Beredskabsstyrke.

Beredskabsstyrelsen skal også fremover bemande og operere såkaldte lægtvandsfartøjer, der kan indsættes mod olieforurening mellem kysten og ud til den vanddybde, hvorfra de nuværende miljøskibe kan operere. Men det bliver en opgave, hvor Hjemmeværnet får en central placering i driften af fartøjerne. Den endelige placering af de kommende mobile lægtvandsfartøjer skal analyseres nærmere, herunder i relation til særlige følsomme områder som eksempelvis Sydfynske Øhav, Vadehavet, Bornholm og Samsø.

Annonce