Kritik fra Beredskabsstyrelsen fører til justering af dimensionering

Efter hård kritik fra Beredskabsstyrelsen har det fælles beredskab for Randers, Favrskov og Djursland valgt at justere den risikobaserede dimensionering. I de mindre byområder bliver responstiden nedsat, ligesom en redningslift og en tankvogn bevares. Den fælles beredskabskommissionen beskriver dimensioneringen som ”fornuftig, fleksibel og forsvarlig”.

Den nye, fælles beredskabskommission for Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner trådte sammen for første gang i dag, hvor man besluttede at indstille en justeret plan for risikobaseret dimensionering til godkendelse i de fire kommuners byråd.

”Det er en kommunal opgave at dimensionere beredskabet. Vi er blevet pålagt at finde store besparelser. Alligevel er det lykkedes at finde frem til en fornuftig, fleksibel og forsvarlig dimensionering. Vi har i kommissionen lagt et niveau, vi er trygge ved,” siger Claus Omann Jensen, formand for beredskabskommissionen og borgmester i Randers Kommune. Claus Omann Jensen understreger, at den endelige vedtagelse af dimensioneringsplanen sker i de enkelte byråd i løbet af januar.

Hård kritik fra Beredskabsstyrelsen

I november 2015 afgav Beredskabsstyrelsen en kritisk udtalelse til de fire kommuners første version af dimensioneringsplanen. Hvis udtalelsen skulle efterleves, ville det reelt medføre en forhøjelse af det eksisterende serviceniveau på visse områder, hvilket ifølge kommunerne ikke harmonerer med kravet om besparelser. Det fik den politiske styregruppe bag det fælles beredskab – Beredskab & Sikkerhed – til at rette henvendelse til forsvarsministeren, og samtidig blev forslaget til dimensionering gennemgået endnu engang.

”Vi har været igennem det igen med en tættekam, og Beredskabsstyrelsens udtalelse har medført justeringer”, siger Claus Omann Jensen. Beredskabskommissionen indstiller således til byrådene, at responstiden i områder med 500-2.400 borgere i sammenhængende bebyggelse fastsættes til 17 minutter i stedet for 22 minutter. Beredskabskommissionen indstiller også, at der forbliver en redningslift i Favrskov Kommune, men at den placeres på station Hadsten, og endelig indstilles det, at der fortsat er en tankvogn på station Knebel. ”Det er en enig kommission, der indstiller planen til godkendelse i de fire byråd”, fortæller Claus Omann Jensen.

Reduceret førsteudrykning

Der vil fortsat være 15 brandstationer fordelt på områderne Vest, Nord og Syd. I Randers vil der fortsat være brandfolk på øjeblikkelig udrykning (inden for 1 minut) og på de øvrige stationer vil deltidsansatte brandfolk kunne rykke ud inden for 5 minutter.

Udrykningsholdet på basisstationerne Fjellerup, Øster Tørslev og Langå vil også fremover udgøres af 1 holdleder og 3 brandfolk. På alle øvrige stationer vil udrykningsholdet på 1 holdleder og 3 brandfolk kunne suppleres af yderligere 2 brandfolk i tankvogn. Der vil være stigevogn eller redningslift placeret i Hadsten, Randers og Grenå. I Randers bevares den Hurtige Sluknings Enhed (HSE) med 1 holdleder og 1 brandmand som 240 gange årligt kører til automatiske brandalarmer og mindre brande.

”En standardudrykning på 1 holdleder og 5 brandfolk svarer til niveauet i andre beredskabers dimensionering, bl.a. Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande og Skanderborg kommuner. Denne dimensionering matcher, hvad Beredskabsstyrelsen finder forsvarligt på førsteudrykningen til bygningsbrande og det matcher den indsatsstørrelse, der arbejdes med under uddannelsen til brandmand”, siger beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl.

Dimensioneringen bliver nu sendt videre til behandling i de respektive byråd i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner, som i løbet af januar måned træffer endelig beslutning om dimensioneringen.

Udrykningssammensætning er forsvarlig

Den ny dimensionering medfører således, at indsatsen nogle steder justeres: De steder, hvor der før kørte en indsatsleder, en holdleder og 6-7 brandfolk ud til alle udrykninger, så kører der med den nye plan nu en holdleder og 3 eller 5 brandfolk ud til udrykningerne afhængigt af stationens størrelse og opgavens art. Indsatslederne sendes fremover kun med på større opgaver, og de fire indsatsleder-områder reduceres til 2.

”En holdleder og 5 brandfolk er forsvarligt. Det vurderer Beredskabsstyrelsen og det vurderer kommissionen, som indstiller dimensioneringen til vedtagelse i byråd og kommunalbestyrelser. Det er jeg tryg ved. Vi har desværre set opsigelser fra nogle af brandfolkene i Ebeltoft-området. Det er jeg ærgerlig over, for vi har brug for dygtige deltidsbrandfolk”, siger næstformand for beredskabskommissionen og borgmester i Syddjurs kommune Claus Wistoft, der tager opsigelserne til efterretning.

Annonce