Greve og Solrød vil arbejde tæt sammen – og reducere beredskabet

Google Maps
Falcks brandstation i Greve. Arkivfoto.

Det planlagte beredskabssamarbejde mellem Greve og Solrød kommuner tegner til at blive et meget tæt samarbejde, hvor de to kommuner vil komme til at udgøre ét slukningsområde, og hvor udrykninger sammensættes med køretøjer fra stationerne i Greve og Solrød. Samtidig reduceres det samlede beredskab, således at Greves 2. slukningstog nedlægges, mens Solrøds slukningstog reduceres til ét køretøj. Det frivillige beredskab i Greve skal fremover udgøre 3. slukningstog.

Der har gennem længere tid været drøftelser mellem Greve og Solrød kommuner om et tæt samarbejde på beredskabsområdet. Indtil videre har politikerne godkendt, at der arbejdes videre med planen, men den endelige organisering er endnu ikke fastlagt.

Den foreløbige plan indebærer imidlertid, at beredskabet i de to kommuner skal reduceres, og samtidig minder den på flere punkter om en tilsvarende plan for omorganisering af beredskabet i nabokommunen Køge; begge steder satser der nemlig på tanksprøjter og på en øget inddragelse af de frivillige i beredskabet.

Solrød bliver hjælpestation

Fremover skal de to kommuner ses som ét stort slukningsområde med 70.000 indbyggere og omkring 450 årlige udrykninger, fordelt på ca. 335 i Greve og ca. 115 i Solrød. Brandstationen i Greve skal være hovedstation, men den i dag selvstændige brandstation i Solrød reelt reduceres til en hjælpestation.

Beredskabet på hver af de to brandstationer skal fremover bestå af en tanksprøjte med 5.000 l. vandtank og en bemanding på holdleder og tre brandfolk.

I Solrød – hvor der i dag er en autosprøjte og en tankvogn – bliver tanksprøjten det eneste køretøj, og mandskabsstyrken skal bestå af 12 deltidsbrandfolk.

I Greve skal der udover tanksprøjten være en tankvogn og en stigevogn, og udrykningerne vil blive sammensat af tanksprøjten fra den lokale station, der suppleres med enten stigevogn eller tankvogn fra Greve. Tanksprøjten i Greve fortsætter som 1-minutsberedskab, mens de øvrige køretøjer bemandes af deltidsbrandfolk i 5-minuttersberedskab. I alt skal styrken i Greve bestå af fire udrykningsledere, ni fastansatte brandfolk og 12 deltidsbrandfolk.

Frivillige bemander 3. slukningstog

Det nuværende 2. slukningstog i Greve nedlægges, men i stedet vil de omkring 50 frivillige ved beredskabet i Greve få en mere central rolle i beredskabet, idet de skal bemande det nye slukningsområdes 3. slukningstog, som kommer til at bestå af en autosprøjte med 2.400 l. vandtank.

Deltidsbrandfolkene på de to stationerne skal udgøre én samlet organisation, der får fælles uddannelsesaktiviteter. Desuden skal der være en fælles ledelse for stationerne, som begge drives af Falck.

Serviceforringelse i Hundige

Udover at det samlede beredskab bliver reduceret, vil det fælles slukningsområde medføre en vis grad af serviceforringelse på flere områder.

I den nordlige del af Greve Kommune, nemlig Hundige Havn-området, vil man således kunne mærke, at Greves 2. slukningstog nedlægges, og at slukningstoget fra Solrød derefter bliver 2. slukningstog for området. Hvis 1. slukningstog fra Greve er optaget, vil responstiden for 2. slukningstog fra Solrød nemlig blive på omkring 17-18 minutter, mens 2. slukningstog fra Greve i dag er fremme på 10-12 minutter.

I Solrød Kommune er det betjeningen af stigeobjekter, som rammes. Da Solrød Kommune heller ikke i dag råder over en stigevogn, har kommunen indgået aftale med Køge Kommune om, at stigevognen fra Lellinge dækker Solrød Kommune. Da denne stigevogn er i 1-minutsberedskab, kan stigeobjekterne i Solrød dækkes indenfor 15 minutter. Den responstid vil imidlertid ikke kunne holdes med stigevognen fra deltidsberedskabet i Greve. Ønsker Solrød fortsat dækning indenfor 15 minutter, vil man derfor være nødt til at indgå en aftale med Greve om, at stigevognen i dagtimerne afgår med deltidsbrandfolk fra Falcks værksted i Greve (i 2-minutsberedskab) og resten af døgnet bemandes med de faste folk fra tanksprøjten, hvorefter der indkaldes deltidsbrandfolk til at overtage deres pladser på tanksprøjten. Begge dele vil Solrød imidlertid skulle betale et særligt vederlag for.

Beredskabsstyrelsen har været konsulteret om planen og vurderer, at der ikke i den foreløbige plan er noget, som giver styrelsen anledning til at fraråde samarbejdet. Styrelsen har dog anbefalet, at Solrød og Greve kommuner udarbejder en fælles dimensioneringsplan, herunder vandstrategiplan, for det nye slukningsområde. Det er der ifølge styrelsen gode erfaringer med blandt kommunerne i Vestegnens Brandvæsen og i samarbejdet mellem Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Annonce