Nordøstsjællandske brandvæsener vil arbejde sammen – og udvide

Fredag indviede Falck en ny brand- og redningsstation i Kokkedal, men hvis det står til Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen, så skal den nye station fremover kun være en redningsstation. Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen vil nemlig gerne stå for brandslukningen i den sydlige del af den nye Fredensborg Kommune, og der arbejdes nu videre med et konkret forslag. De to fælleskommunale brandvæsener vil også på andre områder etablere et tættere samarbejde.

Det nuværende Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen overtog for nogle år siden brandslukningen i Hørsholm Kommune, som Falck hidtil havde stået for. I den forbindelse blev der oprettet en ny brandstation på Ådalsvej, der stort set ligger på den nordlige kommunegrænse til Fredensborg Kommune. Dengang blev det stærkt kritiseret, at kommunen valgte at placere brandstationen i den absolutte yderkant af slukningsområdet, så man dermed fik længere køreveje end hvis brandstationen var blevet placeret centralt.

Placeringen af brandstationen i Hørsholm gør imidlertid, at den vil kunne dække den sydlige del af Fredensborg Kommune, hvor Falck i dag varetager brandslukningen fra den nye station på Brønsholm Kongevej – der kun ligger få kilometer fra brandstationen på Ådalsvej. I den nordlige del af Fredensborg Kommune er brandslukningen allerede kommunal; den varetages af det fælleskommunale Nordsjællands Brandvæsen, som er et samarbejde mellem Fredensborg og Helsingør kommuner.

En arbejdsgruppe, hvor der også er indgået repræsentanter fra Fredensborg Kommune, har overordnet set nærmere på muligheden for at lade Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen udvide sit slukningsområde, og arbejdsgruppen har anbefalet, at der arbejdes videre med et konkret forslag, herunder krav til kvalitet og økonomi.

Muligheden for et samarbejde om brandslukningen er kun et blandt flere områder, hvor der arbejdes med planer for et styrket samarbejde med Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen og beredskabet i Fredensborg og Helsingør. Planlægningen gik i gang 2007, hvor den fælles beredskabskommission for Fredensborg og Helsingør kommuner kontaktede en række andre nordsjællandske kommuner for at undersøge muligheden for at etablere en fælles beredskabskommission og et samlet beredskab for det nordøstsjællandske område inklusive Gribskov Kommune. Dengang var svaret fra Hørsholm og Rudersdal, at det ikke var hensigtsmæssigt med et fælles beredskabsområde, men at man i stedet ville overveje forskellige samarbejdsmodeller mellem Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Det er på den baggrund, at de to brandvæseners beredskabschefer nunhar udarbejdet et forslag til tre områder, hvor der kan etableres et samarbejde. Udover brandslukningen i den sydlige del af Fredensborg Kommune foreslås der også et samarbejde indenfor indsats ved kystforurening og kørsel til genoptræning. Desuden vil Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen gerne sælge vagtcentralsydelser til Nordsjællands Brandvæsen.

Når det gælder indsats ved kystforurening, så har kommunerne en fælles kyststrækning på 39 km., som strækker fra Mølleåen i syd til Dronningmølle i nord, og den intensive skibstrafik i Øresund gør, at der er risiko for en forurening af kystlinien på tværs af kommunegrænserne. Derfor har en arbejdsgruppe bestående af politiet, miljømyndighederne og de to brandvæsener overordnet undersøgt mulighederne for et samarbejde vedrørende planlægning og fælles indsats i forbindelse med en kystforurening. Arbejdsgruppen har i sit arbejde bl.a. inddraget erfaringer fra de omfattende kystforureninger på Bornholm og Grønsund. Arbejdsgruppen har anbefalet, at der arbejdes videre med et konkret forslag til et samarbejde, og at man på sigt inddrager tilstødende kystkommuner i samarbejdet.

I forbindelse med kommunalreformen har kommunerne endvidere overtaget store dele af genoptræningsopgaven og i den forbindelse også transporten af borgere til og fra behandling. Kørselstjenesten i Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen varetager den transport for henholdsvis Rudersdal og Hørsholm kommuner. Også her har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Fredensborg og Helsingør kommuner, som har undersøgt, om der kunne opnås et rationale ved et samarbejde omkring den specifikke kørsel. Det vil forudsætte, at Nordsjællands Brandvæsen også etablerer en kørselstjeneste, hvorefter der vil kunne opnås et rationale ved en gensidig udnyttelse af de to brandvæseners transportkapacitet. Også her skal mulighederne nu undersøges nærmere.

Beredskabskommissionen for Fredensborg og Helsingør kommuner har efterfølgende spurgt, om Rudersdal og Hørsholm kommuner også var interesseret i etablering af en fælles servicecentral, eventuelt gennem udbud. Den daværende Søllerød Kommune etablerede på det område allerede for omkring 20 år siden en vagtcentral, der blandt andet betjener ældreområdet. Gennem årene har vagtcentralen indgået aftaler med andre kommuner, herunder bl.a. Helsingør Kommune. Vagtcentralen er organisatorisk placeret i kommunens ældreområde under socialudvalget, mens den daglige drift varetages af Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen. Da hverken Helsingør eller Fredensborg kommuner har etableret døgnbemandede vagtcentraler eller har erfaringer indenfor området, så anbefaler Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen, at der ikke som foreslået etableres et egentligt samarbejde, men at kommunerne i stedet tilbydes at købe vagtcentralydelser fra vagtcentralen i Rudersdal Kommune.

Det vil være politikerne i de enkelte kommuner, som i sidste ende skal beslutte, om der skal etableres et samarbejde på de forskellige områder.

Annonce