Nyt lovforslag gør fri disponering obligatorisk

Fremover får landets kommuner pligt til at sikre, at det altid er nærmeste relevante udrykningsenhed, som sendes afsted til brande og ulykker – uafhængigt af kommunegrænser. Det fremgår af et nyt lovforslag, som regeringen vil fremsætte i marts. Lovforslaget giver også Beredskabsstyrelsen mulighed for at beordre de enkelte beredskab til at deltage i indsatser udenfor eget udrykningsområde.

I dag er det typisk kommunegrænserne, som er afgørende for, hvorfra brandkøretøjerne afsendes. Og selv om de nye beredskabsenheder for nyligt blev enige om, at de fremover vil anvende fri disponering på tværs af kommunegrænserne, så vil regeringen nu gøre den frie disponering til en egentlig pligt for de enkelte kommuner.

I slutningen af marts venter regeringen at fremsætte et lovforslag, som på en række områder ændrer beredskabsloven. Og et af disse punkter har denne ordlyd: ”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at redningsberedskabet indsættes med nærmeste relevante udrykningsenhed med de rette kompetencer og materiel uafhængigt af kommunegrænser”. Med andre ord: Fri disponering er fremover en forpligtelse for kommunerne.

Om baggrunden for den nye bestemmelse skriver regeringen i lovforslaget: ”Det vurderes således, at der kan opnås effektiviseringer ved, at den udrykningsenhed, der er placeret nærmest skadestedet, uanset om skadestedet befinder sig i naboberedskabets udrykningsområde, rykker ud. Princippet om fri disponering er relevant ved de dagligdags hændelser, som ikke kræver specialmateriel eller mandskab med specialkompetencer. Der er således ikke tale om at indføre fri disponering i de situationer, hvor den tekniske leder af indsatsen tilkalder assistance”.

Beredskabsstyrelsen skal kunne disponere over beredskaber

Fremover vil forsvarsministeren desuden kunne pålægge en kommunalbestyrelse at indsætte det kommunale redningsberedskab uden for eget udrykningsområde.

I praksis forventes det, at forsvarsministeren vil delegere kompetencen til Beredskabsstyrelsen, der i kraft af sin rolle som national myndighed inden for beredskabet allerede har erfaring med håndtering af større indsatser. Desuden har Beredskabsstyrelsen ifølge lovforslaget det nationale overblik over både de statslige og kommunale ressourcer inden for beredskabet – et overblik, som kræves for på en hensigtsmæssig måde at kunne indsætte de kommunale beredskaber uden for eget udrykningsområde.

Muligheden for at kræve, at et beredskab indsættes udenfor eget udrykningsområde, findes allerede i beredskabsloven, men muligheden kan i dag kun anvendes under krigsforhold eller i særlige katastrofesituationer. Det ændres nu til også at gælde i fredstid.

Indfører mulighed for udenlandsk assistance

En anden nyskabelse i beredskabsloven er, at både staten og kommunerne fremover kan tilkalde assistance fra beredskaber i udlandet.

Efter at der forrige år opstod tvivl om lovligheden af lokale aftaler om beredskabshjælp fra nabolande, indføres der nu regler, som sikrer, at det gensidige operative samarbejde på kommunalt niveau hen over landegrænserne kan fortsætte. Desuden indføres der hjemmel til, at Beredskabsstyrelsen til at indgå aftale med statslige og regionale udenlandske redningstjenester i de grænsenære områder om ydelse af gensidig assistance i tilfælde af ulykker.

Som en understøtte af de nye muligheder indføres der også regler om, at vold eller trusler om vold mod udenlandske brandfolk, der opererer på dansk grund under en fælles indsats med det kommunale beredskab, kan straffes i henhold til straffelovens § 119, stk. 1, som indebærer en skærpet straf. Desuden indføres der hjemmel til, at erstatning for skade, der forvoldes af personel fra et andet land under udførelse af beredskabsopgaver i Danmark, umiddelbart betales af den myndighed, der har rekvireret den udenlandske assistance.

Udtalelser fra Beredskabsstyrelsen skal nå frem til politikere

I dag skal Beredskabsstyrelsen afgive en udtalelse om kommunernes plan for risikobaseret dimensionering, hvorefter planen skal forelægges for kommunalbestyrelsen. Der er imidlertid ikke et direkte krav om, at Beredskabsstyrelsens udtalelse skal indgå i kommunalbestyrelsens behandling af dimensioneringsplanen – men det vil regeringen nu ændre på.

Ifølge lovforslaget er der et problem med, at kommunerne kun i begrænset omfang har indarbejdet Beredskabsstyrelsens forslag til ændringer i dimensioneringsplanerne, når de forelægges for kommunalbestyrelserne. Derfor bliver det nu et krav, at Beredskabsstyrelsens udtalelse skal forelægges kommunalbestyrelsen.

”Beredskabsstyrelsen vil herefter som led i sin tilsynsvirksomhed få bedre mulighed for at følge op på sager, hvor kommunen ikke forholder sig til styrelsens bemærkninger til planforslag. I tilfælde, hvor styrelsens udtalelse herefter ikke forelægges for kommunalbestyrelsen, vil styrelsen kunne indbringe sagen for det kommunale tilsyn”, fremgår det af lovforslaget.

Gør klar til at nedlægge beredskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs

Siden 2008 har Danmark haft to beredskaber til bekæmpelse af brand i skibe til søs. Beredskaberne drives af henholdsvis Østjyllands Brandvæsen i Aarhus og Falck i Region Hovedstaden.

I 2014 gav en lovændring Beredskabsstyrelsen mulighed for selv at overtage brandslukningsopgaven, men den mulighed er endnu ikke blevet udnyttet. Men nu lægger regeringen op til, at det ene af de nuværende to beredskaber skal nedlægges.

Ifølge lovforslaget er baggrunden, at Forsvaret har anskaffet nye helikoptere med en længere rækkevidde og højere flyvehastighed, som hurtigere end tidligere vil kunne transportere et assistanceberedskab ud til en brand i et skib til søs.

”Det er på den baggrund ikke længere nødvendigvis en forudsætning, at der opretholdes to assistanceberedskaber, hvorfor bestemmelsen foreslås ændret således, at der – på baggrund af en beredskabsfaglig vurdering – kan etableres et eller flere assistanceberedskaber”, fremgår det af lovforslaget.

Lovforslag i høring

I første omgang er det nye lovforslag sendt i høring hos en række aktører indenfor beredskabet.

Regeringen forventer derefter at fremsætte forslaget i Folketinget i slutningen af marts 2016.

Annonce