Opgiver fælles vagtcentral i Region Midtjylland

Arkivfoto

De seks nye beredskabsenheder i Region Midtjylland får ikke en fælles vagtcentral – i hvert fald ikke i første omgang. Det har en fælles arbejdsgruppe konkluderet. I stedet skal hvert beredskab i første omgang etablere sin egen løsning på vagtcentralområdet, herunder vælge om beredskabet vil drive vagtcentralen selv eller udlicitere driften.

De 19 kommuner i Region Midtjylland har som led i økonomiaftalen mellem KL og regeringen fundet sammen i seks beredskabsenheder, som etableres pr. 1. januar 2016. Og det seneste års tid har kommunerne overvejet, om der skal etableres en fælles vagtcentral for hele regionen.

Den nedsatte arbejdsgruppe har nu afgivet rapport, og konklusionen er, at hvert af de seks beredskaber skal etablere deres egen vagtcentral. Først når beredskaberne er etableret, skal de overveje, om der skal igangsættes en analyse af muligheden for at etablere en regional vagtcentral. Analysen vil dog under alle omstændigheder skulle afvente en beslutning om, hvilke opgaver kommunerne skal overtage fra Beredskabsstyrelsen.

Tvivler på gevinster ved regional vagtcentral

Arbejdsgruppen har ellers vurderet, at det vil være muligt at etablere en regional vagtcentral, hvis man anvender en såkaldt samlokaliseringsmodel, hvor de seks beredskaber ikke etablerer en samlet vagtcentral under fælles ledelse, men i stedet arbejder sammen om lokaler, teknisk udstyr, fælles medarbejder og lignende.

Arbejdsgruppen er imidlertid i tvivl om, hvorvidt der rent faktisk kan opnås en faglig eller økonomisk gevinst ved den regionale vagtcentral, og der peges på, at de mindre beredskabsenheder vil opleve en stigning i udgifterne. Desuden peger arbejdsgruppen på, at en regional vagtcentral kan resultere i, at indtjening ved serviceopgaver for kommunerne kan bortfalde.

Vurderingen i arbejdsgruppen er endvidere, at det ikke vil være realistisk at have en regional vagtcentral klar til sikker drift fra årsskiftet. Derimod vil fælles vagtcentraler i de enkelte beredskabsenheder kunne være klar pr. 1. januar 2016, ligesom denne løsning i øvrigt vurderes at give de største fordele. Når disse seks vagtcentraler er etableret, vil beredskaberne have et bedre grundlag for at vurdere, hvilken løsning, som passer til de lokale forhold.

Ikke samarbejde med AMK-vagtcentral eller politiet

Dog anbefaler arbejdsgruppen, at der senere iværksættes en analyse af muligheden for at etablere en regional vagtcentral. Der vil juridiske, økonomiske og tekniske aspekter skulle vurderes, ligesom der skal tages stilling til, om det mest hensigtsmæssige vil være en samlokaliseringsmodel, en udlicitering eller en fastholdelse af modellen med seks vagtcentraler.

Arbejdsgruppen har også overvejet, om der ville være fordele ved et samarbejde med andre aktører. Men her er vurderingen, at der ikke er væsentlige økonomiske eller faglige fordele ved en samlokalisering med Region Midtjyllands AMK-vagtcentral eller Østjyllands Politis vagtcentral. Der vil dog kunne være faglige fordele ved at vagtcentralerne placeres tæt på hinanden, men kun hvis politiets vagtcentral indgår i samarbejdet, da politiet har den koordinerende ledelse på skadestederne.

Annonce