Politiet: – Vi er kvalificerede til brandefterforskning

I sidste måned gav Foreningen af Kommunale Beredskabschefer udtryk for, at efterforskningen af påsatte brande burde overdrages til brandvæsenerne, fordi politiet i dag kun har ressourcer til at efterforske ganske få af de brande, som måske er påsatte. Men nu afviser Rigspolitiet officielt beredskabschefernes ønske – Rigspolitiet mener, at politiet er i stand til at varetage efterforskningen på en kvalificeret måde.

Rigspolitiet henviser til, at der består et tæt samarbejde mellem politiet og brandvæsnet vedrørende efterforskning af brande. Det fremgår af beredskabsloven, at brandvæsenet under en indsats skal være opmærksom på, hvad der er anledning til indsatsen. Finder brandvæsenet mistænkelige spor i forbindelse med en brand, skal politiet straks underrettes, og beviset skal så vidt muligt sikres. Og det er efter retsplejeloven politiet og anklagemyndigheden, som forestår den egentlige strafferetlige efterforskning.

De enkelte politikredse har mulighed for at rekvirere bistand hos Rigspolitiets særlige sagkyndige “brandefterforskere” i det omfang, der er behov for det. I sager om indebrændte personer skal der straks rekvireres bistand fra Rigspolitiet. Har der ved en konkret brand været overhængende fare for andres liv eller for ødelæggelse af store formueværdier under sådanne omstændigheder, at forholdet skønnes at ville kunne henføres under straffelovens § 180 (grov brandstiftelse), tilkaldes tillige eksterne særlige sagkyndige til at bistå ved efterforskningen.

“Det er Rigspolitiets sammenfattende opfattelse, at dansk politi med bistand fra interne og eksterne særlige sagkyndige er i stand til at forestå efterforskningen af brande på en kvalificeret måde. Dette arbejde foregår som anført i et tæt samarbejde med brandvæsenet. Rigspolitiet deltager for tiden i et arbejde med forskellige beredskabsmyndigheder med det sigte at forbedre samarbejdet mellem politiet og beredskabsmyndighederne vedrørende bl.a. behandlingen af sager om brandstiftelse”, skriver Rigspolitiet til Justitsminister Lene Espersen.

Annonce