Tre bornholmske brandstationer i farezonen

Vognparken er nedslidt. Bygningerne er utidssvarende. Udgifterne til uddannelse af brandfolk er stigende. Sådan er situationen i Bornholms Brandvæsen, og derfor er der akut brug for at øge brandvæsenets budget med 1,3 mio. kr. om året, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes. Embedsmændene anbefaler imidlertid en alternativ løsning, hvor brandstationerne i Hasle, Gudhjem og Aakirkeby nedlægges. Desuden anbefaler embedsmændene, at det overvejes, om Falck fortsat skal stå for brandslukningen i Neksø.

Bornholms Brandvæsens største problem er, at brandvæsenet i de kommende år står overfor store investeringer i form af udskiftning af udtjent materiel, idet en række køretøjer har en alder på omtrent 30 år. Drift og vedligeholdelsen af disse køretøjer er en stadig større post på driftsbudgettet. En udskiftning af disse køretøjer vil koste ca. 8,3 mio. kr. indenfor en periode på fem år. På budgettet er der imidlertid ikke sat penge af til udskiftningen af nogen af de gamle køretøjer.

Et andet stort problem er, at brandstationerne i Rønne, Allinge og Aakirkeby ikke længere er tidssvarende, og at der derfor er behov for store investeringer indenfor de nærmeste år, hvis bygningerne fortsat skal kunne anvendes på forsvarlig vis. Brandvæsenet anslår, at der er behov for investeringer på 3-4 mio. kr. Imidlertid er ingen af de tre brandstationer placeret hensigtsmæssigt, så den bedste løsning ville være at flytte stationerne. Der er i 2008 ekstraordinært afsat 0,9 mio. kr. til udflytningen af brandstationen i Aakirkeby, men herudover er der ikke afsat midler til renoveringer på nuværende tidspunkt.

Også kravene til uddannelse af mandskab er med til at skabe store økonomiske problemer for Bornholms Brandvæsen. Dels skal brandfolkenes øgede kompetencer vedligeholdes, og dels er der krav om supplerende uddannelse af brandvæsenets holdledere, ligesom der fra 2009 indføres en obligatorisk efteruddannelse af alle indsatsledere.

Alt i alt er brandvæsenet efter en nærmere gennemgang af brandvæsenets budget for 2008 og de følgende år nået frem til, at der ikke umiddelbart er overensstemmelse mellem udgifterne til den daglige drift og det vedtagne budget. Hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes, kan det således ifølge brandvæsenet ikke undgås, at budgettet bliver overskredet. Ifølge brandvæsenet vil et uændret serviceniveau kræve, at det nuværende budget udvides med 1,5 mio. kr. årligt. Hertil kommer leasing-udgifter på anslået 0,7 mio. kr. årligt til finansiering af nyt materiel. Udgifter til renovering af brandstationerne er ikke medregnet.

Chefen for Bornholms Regionskommunes Teknik- og Miljøafdeling anbefaler imidlertid en alternativ løsning, som indebærer en drastisk omlægning af det bornholmske brandberedskab. Den alternative løsning består i en gennemgribende revision af kommunens risikobaserede dimensionering, som er en del af ”Beredskabsplan 2006–2009 for Bornholms Regionskommune”.

Det foreslås blandt andet, at antallet af brandstationer på øen reduceres fra seks til tre samt at to af de tilbageværende kommunale brandstationer placeres mere hensigtsmæssigt. En reduktion af antallet af brandstationer og dermed af antallet af ansatte medfører udover besparelser på løn- og uddannelseskonti og bygnings- og materielvedligeholdelse en reduktion i antallet af brandkøretøjer og andet materiel – og dermed afledte besparelser.

Ved at lukke brandstationerne i Hasle, Gudhjem og Aakirkeby kan der samlet spares ca. 1,6 mio. kr. pr. år, når der samtidig er indregnet ekstraudgifter til driften af brandstationerne i Rønne og Allinge som følge af omstruktureringen. Den besparelse vil umiddelbart kunne dække budgetunderskuddet. Reduktionen i antallet af stationer og dermed i antallet af køretøjer medfører samtidig, at behovet for udskiftning af utidssvarende køretøjer ikke længere er akut, idet brandvæsenets driftsmæssigt forsvarlige køretøjer kan placeres på de tre tilbageværende brandstationer. Herefter er det alene to indsatsledervogne, som står til udskiftning inden for de nærmeste to-tre år.

Forslaget til omstrukturering i Bornholms Brandvæsen tager også hensyn til, at rekrutteringen af deltidsansatte brandfolk af flere forskellige årsager er blevet vanskeligere i de senere år. Det skyldes primært ændrede arbejdsvilkår hos hovedarbejdsgiveren, og særligt besættelsen af holdledervagter i dagtimerne udgør et stigende problem for de ansatte. Rekruttering af menige brandfolk i byområderne Rønne og Allinge har ikke været lige så udtalte som andre steder på øen.

Oplægget til serviceniveau omfatter også forslag til oprettelse af en døgnbemandet vagtcentral, som udover at servicere brandvæsenet ved diverse hændelser også kan fungere som servicekontor for kommunens borgere og virksomheder ved spørgsmål omkring det forebyggende arbejde. Vagtcentralen har desuden mulighed for at virke som et servicecenter udenfor normal arbejdstid for kommunens øvrige kommunale virksomheder og institutioner. Vagtcentralen kan opbygges gradvist i forhold til behov og i forhold til antal opgaver. Et samarbejde med et udenøs brandvæsen nævnes som en mulighed i opstartsfasen.

Embedsmændene lægger også op til, at brandvæsenet skal til at tjene penge. Der skal således udarbejdes et egentligt ide-katalog vedrørende nye indtægtsgivende arbejdsopgaver til Bornholms Brandvæsen, sådan som det kendes fra andre steder i landet. Af muligheder nævnes koordinering af den kommunale kørsel, servicering og ansvar for de kommunale biler, opsætning af røgalarmer hos kommunens ældre i eget hjem m.m.

I Neksø står Falck for brandslukningen, og den nuværende kontrakt udløber først pr. 30. april 2011. Embedsmændene i Bornholms Regionskommune lægger op til, at det allerede nu bør overvejes, om det fortsat skal være Falck, som står for brandslukningen i Neksø, eller om driften af brandstationen skal overgå til Bornholms Brandvæsen.

Politikerne i Bornholms Regionskommune skal senere på ugen tage stilling til brandvæsenets økonomiske krise.

Annonce