Får atter autosprøjte og holdledervagt

Den seneste tids massive problemer i Bornholms Brandvæsen fører nu til, at de bornholmske politikere griber ind. Brandstationen i Aakirkeby får sin autosprøjte tilbage, den nedlagte holdledervagt genindføres på hele øen – og så skal det akutte bemandingsproblem løses.

Som led i en ny risikobaseret dimensionering blev autosprøjten på hjælpebrandstationen i Aakirkeby sidste år erstattet af en Hurtig Sluknings Enhed. Det skete til de lokale brandfolks store utilfredshed, og HSE-løsningen er blevet hårdt kritiseret. Kritikken kulminerede efter en dødsbrand, hvor HSE’ens manglende stigemateriel og plads medførte, at brandfolkene måtte benytte almindelige stiger, som naboer stillede til rådighed, og at ekstra brandfolk måtte løbe fra brandstationen til brandstedet.

Får autosprøjten igen

På et hasteindkaldt møde har de bornholmske politikere nu besluttet, at den netop vedtagne risikobaserede dimensionering skal ændres – og at det skal gå hurtigt. Allerede i april skal en ny dimensioneringsplan således forelægges for kommunalbestyrelsen.

Allerede fra 1. februar 2014 sker der dog en væsentlig ændring, for her får brandstationen i Aakirkeby sin autosprøjte tilbage. Den er nemlig endnu ikke blevet solgt, og derfor skal den – som en midlertidig løsning – atter sættes i drift. Det vil koste ca. 30.000 kr. ekstra i det næste halve år, men dog under forudsætning af, at autosprøjten ikke kræver større reparationer, herunder i forbindelse med et kommende syn i marts måned. I Bornholms Brandvæsen er der desuden foretaget detaljerede beregninger, som viser, at overgangen fra HSE til autosprøjte også vil give kommunen ekstra udgifter til vandforbrug, da brugen af autosprøjtens strålerør er mindre effektivt end HSE’ens slukningsanlæg. Desuden er det dyrere at have lastbilsmotoren kørende end HSE’ens motor – og så kan der ifølge brandvæsenet som afledt konsekvens komme flere vandskader på grund af den mindre effektive slukning.

Særligt på længere sigt kan en opgradering af brandstationen i Aakirkeby imidlertid sætte brandvæsenets økonomi under pres. Dels er der i budgettet forudsat besparelser på køretøjsdrift, dels har den mindre bemanding, som HSE’en kræver, været grundlag for, at bemandingen i Aakirkeby er forudsat reduceret fra 10 til seks mand ved naturlig afgang. Endelig bortfalder en forventet indtægt på 120.000 kr. fra salget af autosprøjten.

Den nærmere finansiering af autosprøjten vil politikerne kigge på senere, men de lægger op til, at der måske skal stå et nyt navn på autosprøjtens dør. Det er nemlig allerede planlagt, at beredskabet på Bornholm skal i udbud, og politikerne har besluttet, at autosprøjten skal forblive i Aakirkeby ”indtil resultatet af konkurrenceudsættelsen er afklaret og aftalt med evt. ekstern leverandør”.

Holdledervagt genindføres

En anden kontroversiel beslutning, som blev truffet i forbindelse med den risikobaserede dimensionering i 2013, var, at holdledervagten på alle øens brandstationer blev nedlagt. I stedet for en vagtordning med vagtforpligtelse mente brandvæsenet, at der var tilstrækkeligt mange holdledere til, at der næsten altid ville møde en holdleder ved alarm.

Vagtordningen for holdledere, der blev indført i 2009, kostede årligt brandvæsenet 240.000 kr., og det var for at spare disse penge, at ordningen blev nedlagt med virkning fra 1. august 2013.

Den manglende holdledervagtordning har imidlertid vist sig at være uspiselig for Beredskabsstyrelsen, der har understreget, at det er et krav i lovgivningen, at der skal en holdleder med på alle udrykninger – og at kommunalbestyrelsen skal sikre dette.

Som konsekvens har politikerne besluttet, at vagtordningen genindføres på hele øen fra 1. februar 2014. Finansieringen er endnu ikke på plads, men skal drøftes senere.

Store problemer med bemandingen

Sagerne om HSE’en i Aakirkeby og nedlæggelsen af holdledervagten har givet stor utilfredshed blandt brandfolkene på Bornholm, og særligt i Aakirkeby giver det nu store bemandingsproblemer. Her har fire brandfolk nemlig sagt op – og to af dem er holdledere.

Ifølge Bornholms Brandvæsen er konsekvensen af opsigelserne, at det allerede fra 1. februar 2014 ”ikke er sandsynligt”, at man kan leve op til kravet om en holdleder på alle udrykninger fra Aakirkeby. Og fra 1. marts 2014 vil det være helt udelukket, at der møder en holdleder. Konsekvensen er, at autosprøjten ikke kan afsendes i de tilfælde, hvor der ikke er mødt holdleder, og så må en nabostation rykke ud i stedet.

Når det gælder de menige brandfolk, så vil opsigelserne indebære, at der fra 1. maj 2014 vil blive problematisk at møde med tilstrækkeligt mange brandfolk.

Bornholms Brandvæsen betegner situationen som ”ikke holdbar”, fordi konsekvensen vil være, at det fastlagte serviceniveau ikke kan overholdes. ”Derfor må der findes en løsning på kort sigt som kan afhjælpe problemstillingen”, konkluderer brandvæsenet. Politikerne har dog valgt at udskyde denne del af drøftelsen til at senere møde.

Annonce