Vil have Folketinget til at flytte ansvaret for brandsikkerhed til brandvæsenerne

Det skal være brandvæsenerne og ikke de kommunale bygningsmyndigheder, som har myndighedsansvaret for brandsikkerhed i bygninger. Det mener Dansk Folkeparti, som nu har fremsat et beslutningsforslag, der skal behandles i Folketinget. Forslaget vil pålægge regeringen at fremsætte lovforslag eller foretage de nødvendige ændringer i administrative forskrifter.

I beslutningsforslaget, der netop er blevet fremsat, henviser Dansk Folkeparti til branden på et plejehjem i Allingåbro på Djursland i august – en brand, der krævede tre dødsofre blandt plejehjemmets beboere. Den tragiske hændelse har i medierne skabt fornyet fokus på, hvordan der sikres tilstrækkelig brandsikkerhed i bygninger i Danmark, uanset om der er tale om private eller offentlige bygninger, institutioner eller virksomheder.

”Danske Beredskaber har i forlængelse af den forfærdelige brand rettet henvendelse til såvel Folketinget som regeringen og gjort opmærksom på, at myndighedsansvaret for brandsikkerhed i bygninger udgør et problem. I Danske Beredskabers åbne brev henledes opmærksomheden på, at de fleste kommunale beredskaber, der bl.a. har ansvaret for brandslukning og brandsyn, siden den 1. januar 2016 har været udskilt i selvstændige enheder, som er juridisk uafhængige af den enkelte kommune. Det er imidlertid den enkelte kommunes bygningsmyndighed, der har myndighedsansvaret for at godkende nybyggeri og renoveringer og herunder også for brandsikkerheden i bygningen”, skriver Dansk Folkeparti.

Brandvæsenernes specialviden udnyttes ikke

”Der er ingen grund til at betvivle, at bygningsmyndighederne udøver deres myndighedsansvar på bedste vis, men når det handler om brandsikkerhed, er der som regel behov for specialviden, som det naturligvis kan være vanskeligt for en bygningsmyndighed at besidde. Bygningsmyndigheden kan ganske vist inddrage beredskabet, hvis den skønner, at det kan være en fordel, men der er ingen pligt til det, og det sker ikke konsekvent i alle sager. Dermed udnyttes beredskabets specialviden om brandsikring ikke, og beredskaberne får ikke kendskab til de løsninger, der vælges i de enkelte sager”, fortsætter partiet.

Dansk Folkeparti henviser videre til, at beredskabet kun kan påse og påtale, om den daglige brug af bygningen lever op til kravene i forhold til brandsikkerhed, men selve bygningens indretning og udformning, og eventuelle dispensationer fra reglerne, er sket efter sagsbehandling hos bygningsmyndigheden.

Danske Beredskaber peger derfor i deres åbne brev på, at der kan skabes en mere brandsikringsfokuseret sagsbehandling, hvis der indføres en lovhjemmel til at gøre det muligt at henlægge visse af bygningsmyndighedernes beføjelser og pligter om sagsbehandling af netop brandsikring til det lokale beredskab.

Danske Beredskaber henviser i den forbindelse til, at tilsvarende hjemler, med mulighed for at overføre kompetence, allerede er indført i lov om havmiljø, lov om beskyttelsesrum og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, og at der således ikke er tale om en ukendt konstruktion.

Kan ikke sidde anbefaling overhørig

”Forslagsstillerne mener, at her er tale om et anliggende, som er alt for alvorligt til, at Folketinget kan sidde anbefalingen overhørig. Brandsikkerhed handler om liv og død, hvilket den tragiske brand i Allingåbro viste. Én brand med dødsofre er én brand for meget. Derfor foreslås det, at regeringen skal tage de nødvendige lovgivningsmæssige initiativer, så myndighedsansvaret for brandsikkerhed i bygninger overdrages til de kommunale beredskaber – det vil i praksis sige til de kommunale beredskabskommissioner. Hermed samles viden, forebyggende arbejde og i yderste konsekvens den operative indsats der, hvor den største ekspertise på brandsikkerhedsområdet findes. Det vil være til gavn for brandsikkerheden i Danmark, så vi kan undgå en ny tragisk dødsbrand”, slutter forslaget.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår beslutningsforslaget skal behandles i Folketingssalen.

Annonce