Gennemgang af 3,8 mio. dokumenter har afsløret nye problemsager i Falck

BIOS-sagen er ikke den eneste sag, hvor Falck har handlet i strid med lovgivningen eller Falcks interne etiske regler. Det viser en intern gennemgang af 3,8 mio. dokumenter, der blandt andet stammer fra nuværende og tidligere medarbejderes computere og e-mail-konti. Her har Falck opdaget sager, som har ført til disciplinære reaktioner mod medarbejdere, herunder fyringer.

Ifølge oplysninger fra Falck indledte koncernen i foråret 2019 en intern gennemgang af den samlede forretning. Det skete på baggrund af konkurrencemyndighedernes afgørelse i BIOS-sagen. Formålet var at identificere – og håndtere – overtrædelser af Falcks etiske regler i perioden 2004-2019.

Den interne gennemgang omfattede 3,8 mio. dokumenter, som stammede fra e-mail-konti og personlige netværksdrev hos både tidligere og nuværende medarbejdere. Der blev i den forbindelse identificeret 60.000 dokumenter, som skulle undersøges nærmere. Desuden blev der gennemført interviews med medarbejdere og samarbejdspartnere.

Har afdækket nye sager

”Gennemgangen har afdækket problemer knyttet til partnerskaber, interessekonflikter samt lokale chefer, der ikke handlede i selskabets bedste interesse. I et begrænset antal tilfælde har uklare og uigennemsigtige relationer mellem Falck og Falcks partnere, medarbejdere og interessenter potentielt udsat Falck for risici på områder, hvor Falck i dag har en nultolerancepolitik”, lyder den noget kryptiske beskrivelse fra Falck.

”Den interne gennemgang har resulteret i en liste over et begrænset antal problemer, som skal håndteres, og handlinger, som skal iværksættes. De fleste af de problemer, der er identificeret, er blevet håndteret som led i den turnaround-proces og oprydning, der blev igangsat i 2017. Andre er blevet – eller bliver – håndteret som følge af den interne gennemgang, og håndteringen involverer medarbejdere og andre interessenter som f.eks. kunder, partnere og myndigheder”, oplyser Falck.

Ifølge Falck har sagerne ført til disciplinære reaktioner overfor medarbejdere. Reaktionerne har omfattet efteruddannelse, advarsler og fyringer samt mere omfattende ændringer i Falcks ejerskab af datterselskab, som er blevet drevet sammen med lokale partnere.

Forlig sikrer mod udelukkelse fra udbud

Falck indgik i juni et forlig med Region Syddanmark, BIOS’ hollandske ejere samt konkursboet efter BIOS’ danske selskab. Forliget kostede Falck 152,5 mio. kr. Forliget var vigtigt for Falck, fordi koncernens overtrædelse af konkurrencelovgivningen principielt kunne medføre, at Falck blev udelukket fra at deltage i fremtidige udbud i Danmark.

Efter udbudsloven kan en ordregiver imidlertid ikke udelukke en tilbudsgiver, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selv om tilbudsgiveren er omfattet af en udelukkelsesgrund.

I tilfælde som her, hvor Falck har overtrådt konkurrencelovgivningen, kan Falck ikke udelukkes, hvis Falck dokumenterer, at man har påtaget sig at yde erstatning for tab som følge af de ulovlige handlinger, at man har gjort indgående rede for forholdene og omstændighederne gennem et aktivt samarbejde med undersøgelsesmyndighederne samt at man har truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forebygge yderligere overtrædelser af straffeloven eller øvrige forsømmelser omfattet af udelukkelsesgrundene.

Det indgåede forlig omfatter ikke Falcks mellemværende med konkurrencemyndighederne. Her vil Falck få en – formentlig stor – bøde. Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, som skal fastsætte bødens størrelse.

Annonce