Ministerier enige om model for 112-opkald

Justitsministeriet og Sundhedsministeriet er blevet enige om en model for 112-opkald, som skal sikre, at politiets alarmoperatører kan forblive på linjen, efter at et 112-opkald er blevet viderestilles til den sundhedsfaglige visitator på AMK-vagtcentralen. De to ministerier er enige om, at der i en række tilfælde er behov for, at politiet kan følge samtalen mellem anmelderen og den sundhedsfaglige visitator, og efter en juridisk vurdering er ministerierne nået frem til, at det godt kan lade sig gøre – blot anmelderen orienteres om, at politiet forbliver på linjen.

Det er reglerne om sundhedspersonales tavshedspligt, som har givet problemer i forhold til den nuværende 112-model. Her viderestilles alarmopkald om sygdom og tilskadekomst til regionernes AMK-vagtcentraler, og da anmelderen så taler med en sygeplejerske eller paramediciner, indebærer reglerne om sundhedspersoners tavshedspligt, at politiets alarmoperatør ikke må lytte med på samtalen efter viderestillingen – selv om politiet dermed kan gå glip af vigtige oplysninger, f.eks. om voldstilfælde.

Men Justitsministeriet og Sundhedsministeriet slår nu – efter længere tids overvejelser – fast, at tavshedspligten ikke er til hinder for, at et 112-opkald kan fortsætte som en trepartskonferencesamtale, hvor både anmelder, sundhedsfaglig visitator og politiets alarmoperatør deltager. Men det forudsætter, at anmelderen er klar over, at samtalen ikke foregår i fortrolighed mellem anmelderen og sundhedspersonen alene.

Derfor er ministerierne blevet enige om, at det er i orden, at politiets alarmoperatør forbliver på linjen, og at det er alarmoperatøren, som selv vurderer, om det i den konkrete sag er nødvendigt. Og oftest vil behovet opstå i forbindelse med ulykker og anden pludselig tilskadekomst, mens det kun sjældent vil være tilfældet i forbindelse med almindelig sygdom, som tegner sig for omkring 80 procent af 112-opkaldene. Men alarmoperatøren skal altid orientere anmelderen, f.eks. ved at give denne besked ved viderestillingen: ”Du bliver nu viderestillet til en sundhedsperson. Politiet forbliver på linjen.”

Samtidig slår ministerierne fast, at sundhedspersonalet på AMK-vagtcentralerne også i almindelighed bør være opmærksomme på politiets behov for oplysninger fra alarmopkald. Hvis politiet ikke lytter med på et 112-opkald, bør den sundhedsfaglige visitator derfor på eget initiativ videregive relevante oplysninger til politiet. Men ministerierne opfordrer også politiet til at udvise forståelse for, at hensynet til politiets opgavevaretagelse ikke står alene, men at visse typer af oplysninger afgivet til en sundhedsperson under udøvelsen af dennes erhverv nyder en særlig beskyttelse efter lovgivningen.

Annonce