Ny organisation skal drive regionernes akutlægehelikoptere

Foto: Anna Marin

I oktober 2014 ventes Danmarks nye og landsdækkende akutlægehelikoptertjeneste at kunne gå i drift. Helikoptertjenesten kommer til at bestå af tre akutlægehelikoptere med baser i Ringsted, Skive og Billund, og selve driften af helikopterne er i øjeblikket i udbud. Men ansvaret for driften vil blive samlet i en ny driftsfunktion, som på landsplan bl.a. skal stå for rekruttering, uddannelse og lægelig ledelse af det sundhedsfaglige personale på akutlægehelikopterne samt økonomistyring, drift af baserne og behandling af klagesager.

Akutlægehelikoptertjenesten har et budget på ca. 127 mio. kr. om året, hvortil kommer en særlig bevilling på 20 mio. kr. til at dække etableringsomkostninger, f.eks. oprettelse af nye baser og rekruttering af personale. Staten betaler pengene til de fem regioner, som herefter står for driften af helikopterne.

Regionerne har besluttet, at driften skal varetages i et tæt samarbejde, som skal sikre, at der i alle regioner – og ikke kun i de tre regioner, hvor helikopterne får baser – er en følelse af ejerskab i forhold til helikopterne. Samarbejdet skal desuden sikre, at helikoptertjenesten bliver omkostningseffektiv og at eventuelle interessekonflikter mellem regionerne løses på en hensigtsmæssig måde.

Driften og udviklingen af helikoptertjenesten organiseres i en styregruppe og en driftsfunktion, mens den daglige disponering skal ske som en integreret del af det præhospitale beredskab i regionerne.

I den tværregionale styregruppe får de fem regioner hver to medlemmer, og en af regionernes sundhedsdirektører skal være formand – med Region Hovedstadens sundhedsdirektør som den første formand. Styregruppen bliver ansvarlig for tilrettelæggelse, styring og koordination af den landsdækkende akutlægehelikopterordning. Styregruppen træffer således alle beslutninger vedrørende anvendelsen af ordningens budget samt alle overordnede beslutninger vedrørende drift og videreudvikling, herunder økonomiopfølgning (budget og regnskab), planlægning af opgaver samt indgåelse af kontrakter omkring den samlede drift og udvikling.

Beslutninger i styregruppen skal træffes i enighed. Hvis det ikke er muligt at opnå enighed i

styregruppen, fremlægges sagen i første omgang for kredsen af regionale sundhedsdirektører. I de tilfælde, hvor enighed ikke kan opnås i kredsen af regionale sundhedsdirektører, afgøres tvister af de fem regionsrådsformænd i fællesskab.

Den nye driftsfunktion placeres hos Region Midtjylland, og driftsfunktionen vil skulle varetage en række centrale opgaver:

 • Styring og koordinering af opgaverne omkring den landsdækkende akutlægehelikopterordning
 • Sekretariat for det løbende samarbejde mellem regionerne, herunder for styregruppen samt faste og ad hoc nedsatte grupper
 • Kontraktstyring og kontakt til leverandør(er)
 • Rekruttering, uddannelse og lægelig ledelse af det sundhedsfaglige personale på akutlægehelikopterne (for hele landet)
 • Sikre ensartet visitation, herunder udarbejdelse af visitationsretningslinjer
 • Sikre at disponering sker i henhold til, at de tre akutlægehelikoptere indgår i en landsdækkende ordning
 • Udarbejde forslag til budget
 • Udarbejde regnskab
 • Aktivitetsmonitorering ift. visitation og disponering
 • Økonomiopfølgning og lønudbetaling
 • Sikre en fælles IT-mæssig infrastruktur på baserne, mellem baser og AMK-vagtcentralerne og SINE-udstyr samt mellem baser og helikoptere
 • Samarbejde med eksterne parter, herunder f.eks. Trafikstyrelsen, brand og politi
 • Sikre en konstruktiv kommunikation omkring den landsdækkende akutlægehelikopterordning, herunder levere information om aktivitets- og økonomiopfølgning til de respektive regionsråd samt forelægge en årlig statusrapport for Danske Regioners bestyrelse
 • Klagesager og utilsigtede hændelser, herunder samarbejde med Patientombuddet
 • Overordnet drift af baser og landingspladser (i tæt samarbejde med de regioner, hvor disse er geografisk beliggende)
 • Kvalitetssikring i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel
 • Løbende udvikling

Styregruppens og driftsfunktionens opgaver er fastsat i en ny samarbejdsaftale mellem regionerne. Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2013.

Annonce