Region er klar til hjemtagningen af akutlægebiler og akutbiler

Fra årsskiftet hjemtager Region Nordjylland driften af akutlægebiler og akutbiler fra Falck. Og indtil videre ser det ud til, at alt kører på skinner. De er ansat 38 præhospitale medarbejdere, uden at der har været rekrutteringsvanskeligheder, og der er indkøbt nye køretøjer og udstyr samt iværksat etablering af nye baser. Samtidig vurderes det, at de økonomiske forudsætninger holder.

Region Nordjylland besluttede i oktober 2018 at hjemtage driften af akutlægebiler og akutbiler ved årsskiftet 2019/2020. Og ifølge en status fra regionen har man nået alle vigtige mål i den implementeringsplan, som blev fastlagt.

Har ansat 38 præhospitale medarbejdere

Regionen har i den administrative organisation ansat en enhedschef, en sektionsleder og en sekretær.

I foråret 2019 kom et stort antal paramedicinerstillinger desuden i opslag. I alt 35 paramedicinere er efterfølgende blevet ansat fra årsskiftet. Hertil kommer ansættelsen af tre ambulancebehandlere, der skal bemande akutbilerne i Hals og Skagen. Disse ambulancebehandlere skal samtidigt sikre en fortsat fødekæde til paramedicinergruppen, og det forventes derfor over tid, at behandlerne skal påbegynde videreuddannelse til paramediciner.

Den samlede operationelle personalegruppe udgøres således af 38 ansatte ved driftsstart.

Der har til såvel paramedicinerstillingerne som ambulancebehandlerstillingerne været meget stor interesse og søgning, så ifølge regionen har der ikke været nogen rekrutteringsvanskeligheder.

Baser er næsten på plads

I Hobro og Hjørring vil regionen etablere baser ved at anvende eksisterende lokaler på henholdsvis Regionshospital Nordjylland i Hjørring og Aalborg Universitetshospital i Hobro. Her er byggeprocessen igangsat, og den forventes afsluttet medio december.

For de to akutbiler i Hals og Skagen er der indgået lejeaftaler med Falck på de to byers Falck-stationer. Det sker ud fra et økonomisk hensyn, da regionen ikke har egnede steder til baser i de to byer.

Der har været – og er fortsat – tæt dialog med akutmodtagelserne og de respektive hospitalsafdelinger ved de baser, hvor paramedicinerne vil være til stede i dagligdagen. Der er udarbejdet oversigter over arbejdsopgaver for paramedicinerne med vægt på, at de har selvstændige opgaver, hvor deres sundhedsfaglige kompetencer kan komme i spil – men også med fokus på, at opgaverne er af en sådan karakter, at paramedicineren kan frigøres ved akutte opgaver.

Nye køretøjer er leveret

Som led i en fællesregional rammeaftale har Region Nordjylland endvidere indgået kontrakt om levering af 11 VW Tourag samt tilhørende serviceaftale. Alle 11 køretøjer er afleveret til regionen.

Alt it-og kommunikationsudstyr i køretøjerne såsom vogn-pc, Præhospital Patient Journal og SINE-radioer er ejet af regionen i forvejen og anvendes i de eksisterende køretøjer i dag. Der vil umiddelbart inden driftsovertagelse ske en overflytning af dette udstyr fra Falcks køretøjer til regionens køretøjer.

Dette er sammen med øvrige praktiske forhold ved overdragelsen af driftsopgaven afstemt med Falck i et godt og konstruktivt samarbejde, oplyser regionen.

Øvrigt udstyr, såsom medicintasker og sikkerhedsudstyr, er leveret, og endelig oppakning af køretøjerne sker medio december.

Annonce