Region Nordjylland har startet forberedelserne til næste ambulanceudbud

Region Nordjyllands nuværende ambulancekontrakt med Falck udløber i marts 2014, og dermed skal ambulancekørslen i udbud i løbet af 2013. Regionen har derfor startet forberedelserne til det nye udbud, hvor en række spørgsmål skal afklares. Regionen overvejer således, om man skal gå væk fra den nuværende model, hvor ambulanceoperatøren bestemmer antallet af ambulancer og deres placering, og det overvejes, om der skal indføres maksimale responstider. Samtidig kan udbuddet betyde, at de nuværende akutbiler nedlægges, og at ambulancer bemandes med paramedicinere. Og så vil regionen gerne have ændret behandleruddannelsen fra en transportuddannelse til en sundhedsuddannelse, der koordineres med SOSU-uddannelserne.

Det første udbud af ambulancekørslen i Region Nordjylland resulterede i, at regionen indgik kontrakt med Falck om udførelse af opgaven fra 1. april 2010 og fire år frem. Dermed skal ambulancekørslen i udbud i løbet af 2013, og regionen har nu startet de strategiske overvejelser om, hvordan udbuddet skal se ud.

Selve udbudsformen er en af de centrale overvejelser. Det første udbud omfattede hele regionen, men den model gør det svært for mindre operatører at komme ind på markedet, og derfor vil regionen overveje, om ambulancekørslen i det næste udbud skal opdeles i mindre geografiske områder.

Overvejer at gå fra responstidsmodel til beredskabsmodel

I dag anvender Region Nordjylland desuden en såkaldt responstidsmodel. Den model indebærer, at regionen stiller krav til Falck om, at redningskorpset skal sikre, at den gennemsnitlige responstid for ambulancerne ikke overstiger 9,2 minutter for de hastende kørsel A-opgaver og 15 minutter for kørsel B. Men det er helt op til Falck at beslutte, hvor mange ambulancer, som skal indsættes for at leve op til kravet, ligesom Falck også bestemmer, hvor ambulancerne skal placeres. Samme model anvendes i Region Syddanmark og Region Sjælland.

Imidlertid vil Region Nordjylland overveje, om det kommende udbud i stedet skal baseres på den såkaldte beredskabsmodel, som anvendes i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Med denne model er det regionen, som beslutter antallet af ambulancer og deres placering – og overholdelsen af de fastsatte servicemål for responstiderne bliver dermed regionens eget ansvar. Om det er den model, som skal anvendes i Nordjylland, bliver afgjort på grundlag af en evaluering af den nuværende model og en sammenligning med de øvrige regioners erfaringer.

Desuden vil regionen overveje, om der skal indføres maksimale responstider i yderområderne, og om der skal indføres differentierede responstidsmål, hvor der tillades længere gennemsnitlige responstider i yderområder, eller om byområderne måske ikke skal medtages i responstidsopgørelserne. Den nuværende model er således blevet kritiseret for, at den gennemsnitlige responstid dækker over meget korte responstider i byerne og væsentligt længere responstider udenfor byerne.

Paramedicinere på ambulancerne?

Det præhospitale beredskab i Nordjylland er organiseret efter en såkaldte pyramidemodel, der består af en lægebil, fire paramedicinerbiler samt akutbiler og ambulancer. Men den eneste del af modellen, som ligger helt fast, er at lægebilen i Aalborg bevares som en døgnbemandet ordning – og at der ikke kommer flere lægebiler i regionen, fordi der ikke er befolkningsunderlag til det.

Derimod kan der være ændringer på vej i forhold til de andre dele af beredskabet. De nuværende akutbiler i Skagen og Hals er således ifølge regionen ikke omkostningseffektive, fordi de kun har få udrykninger, og derfor bør det overvejes, om de skal nedlægges. Også paramedicinerbiler kan blive nedlagt, men i så fald skal paramedicinerne i de berørte områder i stedet bemande de almindelige ambulancer.

Et andet spørgsmål er, om anæstesisygeplejersker fremover skal indgå i det præhospitale beredskab. Den beslutning afventer evalueringen af en forsøgsordning i Thisted.

Ønsker ændring af behandleruddannelsen

Selv om det ikke har direkte sammenhæng med udbuddet, så vil regionen også drøfte en ændring af ambulancebehandleruddannelsen. I dag er uddannelsen en transportuddannelse, men Region Nordjyllands holdning er, at det bør overvejes, om ambulancebehandleruddannelsen i stedet skal oprettes som en sundhedsuddannelse.

Fordelen ved en sundhedsuddannelse vil være, at den kan koordineres med SOSU-uddannelserne. Dermed vil man få et mere fleksibelt præhospitalt personale, hvor redderne vil kunne varetage opgaver på regionens sygehuse og sundhedshuse.

Plan sendes i høring

Region Nordjyllands overvejelser på det præhospitale område indgår i en ny strategisk plan for regionens præhospitale beredskab. Den plan vil blive en delplan under en samlet sundhedsplan, som skal udarbejdes i løbet af 2012.

I første omgang vil den præhospitale plan bliver sendt i høring, hvorefter den sammen med den øvrige sundhedsplan skal behandles politisk.

Annonce