Regioner underkendt: SOS får lov til at byde på akutlægehelikoptere

Da regionerne i maj offentliggjorde navnene på de fire virksomheder, som var prækvalificeret til at byde ved det kommende udbud af tre akutlægehelikoptere, var Norsk Luftambulanse – som i dag står for den daglige drift af lægehelikopteren i Karup – med på listen. Men SOS International, der har kontrakten på Karup-helikopteren og i dag anvender Norsk Luftambulanse som underleverandør, manglede på listen. Den afgørelse har SOS klaget over, og nu er regionerne blevet underkendt.

I alt blev fire virksomheder eller konsortier i maj prækvalificeret til at byde på driften af de tre akutlægehelikoptere, som fremover skal udgøre den landsdækkende lægehelikoptertjeneste:

  1. Bond Air Services Ltd.
  2. Falck Air Ambulance med Scandinavian MediCopter, Falck Danmark og Falck DRF Luftambulance som underleverandører
  3. Norsk Luftambulanse med Nordic Air Ambulance som samarbejdspartner
  4. Unifly og Air Greenland med Response som underleverandør

I dag er Norsk Luftambulanse underleverandør på lægehelikopteren i Karup, hvor det norske selskab står for driften af helikopteren som underleverandør til SOS International, der har kontrakt med regionerne om at drive helikopteren. Men SOS – der har bebudet, at man vil give Falck kamp til stregen på det præhospitale område – manglede selv på listen over prækvalificerede virksomheder.

Regioner: SOS var teknisk uegnet

Årsagen til en manglende prækvalifikation var, at SOS International ikke havde oplyst, hvem der skulle være virksomhedens underleverandør på selve helikopterdriften. Dermed mente regionerne ikke, at det var muligt at vurdere, om SOS International har den tilstrækkelige tekniske kapacitet til at udføre opgaven – og derfor blev SOS International vurderet som teknisk uegnet og således ikke prækvalificeret.

I ansøgningen om prækvalifikation fortæller SOS International ellers, hvorfor virksomheden endnu ikke har valgt en teknisk samarbejdspartner: ”SOS er af den overbevisning, at den helikopteroperatør, der skal ivaretage den flyoperative del af kontrakten om det landsdækkende helikopterberedskab, skal have netop de kompetencer, det udstyr og det kvalitets- og crewkoncept, som bedst muligt imødekommer ordregivers ønsker og krav. Da ordregivers specifikationer til bl.a. det tekniske set-up er meget begrænsede i prækvalifikationsmaterialet, mener vi ikke, at det for nuværende vil være muligt at udpege det ideelle operationelle set-up og den deraf bedst egnede operatør. SOS International har derfor valgt at forholde sig neutral i forhold til valg af operatør / operationelt set-up indtil det endelige udbudsmateriale, og de der tilknyttede krav, foreligger. Vores ansøgning vil derfor være baseret på SOS’ egne meritter og herunder den erfaring og læring, vi har opnået som kontraktholder på Region Midt- og Nordjyllands akutlægehelikopter i Karup”.

Samtidig understreger SOS International, at virksomheden ikke selv vil drive lægehelikopterne: ”SOS’ grundlæggende kompetencer er at opbygge, styre og kvalitetssikre samarbejdspartnere. Og kernen i SOS’ virke er netop baseret på administrationen og relationen med et forgrenet netværk af samarbejdspartnere”, skriver virksomheden.

Klagede over afslag

SOS International valgte at klage over afslaget på prækvalifikation, og sagen har nu været behandlet af Klagenævnet for Udbud.

I klagen har SOS anført, at regionerne havde lavet en sammenblanding, som var i strid med reglerne; regionerne havde nemlig valgt at vurdere SOS’ kvalitative evner som helikopteroperatør, og derfor afviste de SOS som byder, selv om virksomheden faktisk levede op til de mindstekrav, som fremgik af kravene til prækvalifikation. SOS henviser blandt andet til, at det direkte fremgik af udbudsmaterialet, at manglende oplysninger om underleverandørers økonomiske eller tekniske kapacitet ikke ville medføre, at ansøgningen om prækvalifikation blev anset for ukonditionsmæssig, men alene ville betyde, at der kun blev lagt vægt på ansøgerens egen økonomiske og tekniske kapacitet.

I forbindelse med prækvalifikationen var der alene fastsat to minimumskrav, der vedrørte dels ”Økonomisk og finansiel kapacitet”, nemlig ansøgernes egenkapital, dels ”Teknisk kapacitet”, nemlig referenceliste med mindst én reference vedrørende drift af helikopterberedskab. Det var således kun disse to krav, som regionerne måtte tage stilling til, og Klagenævnet for Udbud konkluderer i sin afgørelse, at SOS International opfylder begge krav. Derfor kunne regionerne ikke afvise at prækvalificere SOS International – og den afvisning blev derfor annulleret af Klagenævnet for Udbud.

”Regionerne tager afgørelsen til efterretning, og konstaterer, at SOS International A/S’ deltagelse i udbudsrunden styrker konkurrencen i et, i forvejen, stærkt felt af prækvalificerede virksomheder/konsortier”, konstaterer regionerne i en meddelelse.

Annonce