Tvivlsomt om ambulanceudbud i Vejle Amt bliver til noget

Google Maps
Brandstationen i Vejle

Både Horsens og Fredericia kommuner har nu sagt nej til at byde på ambulancekørselen i Vejle Amt, og dermed kan Vejle Amt blive nødt til at opgive planerne om at sende ambulancekørselen i udbud. Kun Vejle Kommune er nu interesseret i at deltage i et udbud. 

I Horsens Kommune blev beslutningen truffet af en enig beredskabskommission og siden et enigt økonomiudvalg. I begge kommuner angives kommunernes dårlige økonomi som hovedårsagen til at man ikke tør binde an med ambulancekørsel. Holdningen blandt politikerne i Horsens er endvidere at startinvesteringerne er for store, og at det kan blive meget svært at få rekrutteret nok personale til et bemande ambulancerne. I Fredericia Kommune var motivet for eventuelt at byde på opgaven at kommunen skulle tjene penge, og kommunen mener at det er for usikkert om det kan lade sig gøre.

Med Fredericia og Horsens kommuners nej til at byde på ambulancekørselen i Vejle Amt tyder meget på at amtet må opgive at gennemføre en licitation i denne omgang. Godt nok har Vejle Kommune meldt ud, at man gerne vil byde på ambulancekørselen til Vejle og Give Sygehuse, men kommunen har samtidig taget en række forbehold. Vejle Kommune betinger sig således at opgaven bliver økonomisk rentabel, hvilket har vagt nogen undren hos embedsmændene i Vejle Amt. Normalt vil det i forbindelse med et udbud være entreprenøren som løber den økonomiske risiko for om deres egne kalkulationer holder, og hvis en form for underskudsgaranti skal indskrives i kontrakten vil det gøre det ekstra svært at sammenligne de forskellige tilbud.

Vejle Kommune har også meddelt amtet at kommunen ønsker en model, hvor det er amtet der står for mandskab, uddannelse og materiel, og så blot overlader den daglige drift til entreprenøren, her Vejle Kommune. Når Vejle Kommune ønsker denne model, hænger det sammen med at der er stor usikkerhed om personalesitutationen efter en eventuel licitation. Den nye ambulancebekendtgørelse stiller krav om en mere omfattende uddannelse for ambulancepersonalet, og mange tusinde ambulancefolk skal derfor gennemgå en efteruddannelse. Kombineret med den øgede aktivitet i ambulancetjenesten har de nye uddannelsesaktiviteter medført at der er mangel på ambulancepersonale i hele landet, og Falck har meldt ud, at hvis redningskorpset taber en eventuel licitation i Vejle Amt, så vil de berørte reddere kunne få tilbudt beskæftigelse hos Falck i andre amter.

Loven om virksomhedsoverdragelse, der gælder ved licitationer, betyder at en eventuel ny entreprenør på ambulanceområdet er forpligtet til at overtage alle de ansatte, der ønsker at fortsætte. Men loven siger ikke noget om, at de ansatte SKAL flyttes over – loven er en sikkerhed for de ansatte mod at blive fyret, ikke en garanti om at få personalet med, for den, der overtager en virksomhed. Hvis en ny entreprenør vinder licitationen kan den nye entreprenør (og amtet) risikere at komme til at stå i en umulig situation, hvis selv en mindre del af redderne i Vejle Amt vælger at blive i Falck, idet der så ikke vil være tilstrækkeligt med uddannede ambulancefolk til at bemande ambulancerne i Vejle Amt – og p.g.a. uddannelsens varighed vil det ikke umiddelbart være muligt at uddanne nye ambulancefolk.

Det er denne situation, som Vejle Kommune naturligt nok tager forbehold for ved at kræve at amtet tager ansvaret for at der er tilstrækkeligt mandskab, idet et traditionelt udbud uden forbehold ville medføre, at det var kommunen, som stod med sorteper hvis kommunen vandt en licitation og efterfølgende måtte opgive at få rekrutteret et tilstrækkeligt antal ambulancefolk. Men på grund af Vejle Kommunes forbehold bliver en licitation også væsentligt mindre attraktiv for Vejle Amt. En licitation efter den model, som Vejle Kommune ønsker, vil medføre at amtet selv skal været aktivt involveret i driften af ambulancetjenesten, og at det samtidig kan være meget svært at vurdere besparelsesmulighederne. Samtidig kan amtet som ansvarlig for mandskab og uddannelse komme til at stå med en gedigen fiasko hvis det viser sig umuligt at få nok Falck-reddere til at vælge amtet som ny arbejdsgiver og amtet derfor må aflyse en allerede gennemført licitation.

En joker i spillet er Dansk Autohjælp, som i løbet af bare 10 år dygtigt har erobret 1/3 af markedet for autohjælp, som Falck tidligere reelt havde monopol på. Dansk Autohjælp har via søsterselskabet Dansk Sygetransport også ambulance- og sygetransportaktiviteter, omend i begrænset omfang, og Dansk Autohjælp vurderer nu at selskabet er så stærkt økonomisk, at man kan begynde at byde på den amtslige ambulancekørsel. Dansk Autohjælp har imidlertid samme problem som de kommunale brandvæsener, nemlig at man er afhængig af at kunne ansætte tilstrækkeligt mange uddannede Falck-reddere for at kunne bemande ambulancerne, og derfor er det meget usikkert om Dansk Autohjælp vil kunne deltage i en licitation på lige fod med Falck.

Hvis licitationen må opgives står Vejle Amt med et problem, idet amtet i budgettet for 2003 allerede har indregnet den besparelse på 10 mio. kr., som amtet havde ventet at opnå ved et udbud af ambulancekørselen. Amtet vil dog arbejde videre med at få brudt Falcks monopol, og amtspolitikerne ønsker nu at flere amter går sammen, og sender ambulancekørselen i EU-udbud.

Annonce