Viborg Amts ambulanceudgifter stiger med 12 mio. kr.

En kraftig stigning i antallet af ambulanceudrykninger og liggende sygetransporter fører formentlig til, at Viborg Amt i år skal betale godt 12 mio. kr. ekstra til Falck. Det er især den varme sommer, som har givet problemer – her blev mange ældre nemlig indlagt på amtets sygehuse. Men samtidig køres der flere kilometer pr. udrykning, og det fører til et forøget tidsforbrug og dermed øgede omkostninger.

På nuværende tidspunkt forventer Viborg Amt, at der i år skal betales 12,6 mio. kr. ekstra til Falck. Det er en opjustering på 2 mio. kr. i forhold til amtets forrige skøn over udgiftsudviklingen.

Viborg Amt forventer nu, at der i 2006 bliver kørt 11.580 akutte ambulanceudrykninger. Det svarer til godt 500 flere udrykninger end i 2005 og 2004. Samtidig ventes det, at minutforbruget pr. udrykning stiger til 164 minutter, mens det i 2004 var 157 minutter. Amtet venter også, at de enkelte udrykninger bliver længere – 47 km. mod 45 km. i 2004. Det giver en ekstraudgift, fordi amtets betaling til Falck for de akutte ambulanceudrykninger både reguleres efter serviceniveau (responstid) og aktivitetsniveau. Aktivitetsniveauet opgøres som antallet af kørsler samt mandtimeforbruget (MK-tiden) for kørslerne. Mandtimeforbruget er defineret ved den tid, som to Falck-reddere anvender fra ambulancen starter ud og til den er tilbage på stationen eller bliver kaldt til en ny tur.

Stigningen er endnu større på de liggende sygetransporter, som er ikke-akutte ambulanceture. Når liggende sygetransporter udføres i tidsrummet mellem kl. 18 og 06 afregnes de som akutte ambulanceudrykninger, mens liggende sygetransporter i dagtimerne afregnes efter mandtimeforbrug og kørte kilometer. Antallet af liggende sygetransporter i aften- og nattetimerne ventes at nå op på 2.855 i 2006 – en kraftig stigning i forhold til 2005 og 2004, hvor der var henholdsvis 2.563 og 2.548 kørsler. Her tyder udviklingen imidlertid på, at såvel tidsforbrug som antallet af kørte kilometer pr. tur faktisk falder en smule i forhold til 2005. Antallet af liggende sygetransporter i dagtimerne ventes at stige med godt 1.000 til 13.968.

Til gengæld forventer Viborg Amt, at antallet af liftkørsler vil falde med ca. 4% i forhold til 2005. I modsætning til de liggende sygetransporter udføres liftkørsler af en enkelt redder og typisk med flere patienter i vognen. Og det er en væsentlig del af forklaringen på, at amtet formentlig kommer til at betale mere for liftkørslerne trods det faldende aktivitetsniveau. I marts 2006 mistede Falck nemlig den siddende sygetransport, og dermed er der blevet færre muligheder for at koordinere kørslerne, således at Falcks liftbusser f.eks. også kan medtage siddende patienter, så udgiften pr. patient bliver mindre. På den baggrund forventer amtet, at hver liftkørsel bliver 3 km. længere og tager 4 minutter ekstra.

Annonce