Beredskabsstyrelsen bliver ikke omfattet af nyt princip om fri disponering

På torsdag vedtager et bredt flertal i Folketinget efter alt at dømme et lovforslag, som på en række områder ændrer beredskabsloven. En af ændringerne er indførelse af fri disponering, hvor der bliver pligt til fremover at sende nærmeste enhed ved brande og ulykker. Det vil dog ikke gælde, hvis nærmeste enhed er fra Beredskabsstyrelsen.

Ændringen af beredskabsloven bliver 2. behandlet i Folketinget tirsdag, hvorefter lovforslaget ventes vedtaget ved 3. behandlingen torsdag. Og i den betænkning, som Forsvarsudvalget har afgivet efter udvalgsbehandling af lovforslaget, er alle partier enige om at indstille lovforslaget til vedtagelse.

Dermed er der heller ikke opbakning til et forslag fra Enhedslisten om, at den fri disponering, som indføres med lovforslaget, også skulle omfatte Beredskabsstyrelsens statslige beredskab – og altså ikke kun det kommunale beredskab. Men forsvarsminister Peter Christensen (V) har taget afstand fra forslaget, som han mener vil ændre opgavefordelingen mellem det statslige og det kommunale beredskab.

”Det er min vurdering, at det i forhold til anvendelsen af Beredskabsstyrelsens kapaciteter og kompetencer er hensigtsmæssigt at fastholde den nuværende opgavefordeling mellem det statslige og det kommunale redningsberedskab. Eksempelvis mener jeg ikke, at det er en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcer, hvis man beslutter, at det pr. automatik skal være det statslige redningsberedskab, der rykker ud til eksempelvis en mindre brand, fordi det statslige center ligger tættest på”, skriver ministeren

”Beredskabsstyrelsen er tænkt som et overbygningsberedskab til det kommunale redningsberedskab, og både kapaciteterne i kommunerne og i Beredskabsstyrelsen er dimensioneret derefter. Bliver Beredskabsstyrelsen omfattet af princippet om fri disponering, vil der kunne opstå situationer, hvor et beredskabscenter er rykket ud til en mindre dagligdags hændelse på et tidspunkt, hvor der akut opstår behov for styrelsens kapaciteter ved en større, mandskabskrævende eller kompleks hændelse. Konsekvensen heraf kan være, at styrelsen ikke kan indsættes i hele landet indenfor 1-2 timer, hvilket kommunerne i dag kan regne med, når de dimensionerer deres redningsberedskab”, fortsætter ministeren – og slutter med denne anbefaling, som politikerne altså ser ud til at følge:

”Det statslige redningsberedskab er – og skal fortsat være – et overbygningsberedskab til støtte for kommunerne, og kan samtidig yde assistance til andre statslige myndigheder. På den baggrund kan jeg ikke anbefale at vedtage den foreslåede ændring af lovforslaget”.

Annonce