Mere arbejde til ekspertberedskaber

Beredskabsstyrelsens ekspertberedskaber får stadigt flere opgaver med analyser, rådgivning og indsatser i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Samtidig styrkes katastrofeberedskabet i forhold til uheld med kemiske stoffer og på nukleare anlæg. Som en del af beredskabsforliget for 2013-2014 skal der således etableres yderligere et HazMat-hold ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene.

Beredskabsstyrelsen analyserer, rådgiver om og assisterer ved hændelser med farlige stoffer, og i 2012 var der i alt 598 telefoniske henvendelser til vagtordningen hos Kemisk Beredskab. Heraf var der 42 gange behov for udrykning til skadestedet. I 2003 var der til sammenligning 388 henvendelser og 31 udrykninger.

”Der er en generelt stigende efterspørgsel på kemisk rådgivning, særligt fra de kommunale indsatslederes side. Ved store og komplekse hændelser rådgiver vi f.eks. om kemiske stoffers egenskaber, sikkerhedsafstand og evt. varsling af borgere. Vi har gjort meget for at fortælle redningsberedskabet, hvilken type bistand vi kan yde, og at vi er til rådighed døgnet rundt”, fortæller souschef Ulla Klixbüll fra Kemisk Beredskab.

I forbindelse med FN’s COP15-klimatopmøde i København i 2009 blev det besluttet at oprette to såkaldte HazMat-hold (fra engelsk ”Hazardous Materials”) ved Beredskabsstyrelsens afdelinger i Næstved og Herning. Dermed kan en kemiker fra Kemisk Beredskab rykke ud med fire operative folk, som kan spore og udtage prøver. Og som en del af beredskabsforliget for 2013-2014 skal der etableres yderligere et HazMat-hold ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Senest var et HazMat-hold fra Beredskabsstyrelsen indsat i begyndelsen af februar ved et udslip af gas på et gymnasium i Tilst.

Fukushima-kernekraftulykken gav travlhed

Nukleart Beredskab under Beredskabsstyrelsen havde i 2012 forsat stort fokus på Fukushima-kernekraftulykken i Japan i 2011. EU har gennemført en omfattende ”stress-test” af alle EU-medlemslandenes kernekraftværker. Nukleart Beredskab har indgået i et internationalt eksperthold, der har ført tilsyn med opgaven. EU-Kommissionen udsendte i oktober 2012 en rapport på denne baggrund, som anviser en række tiltag til højnelse af sikkerheden på kernekraftværkerne i EU, og disse tiltag er nu ved at blive iværksat.

Herudover har Nuklear Beredskab i 2012 udbygget og moderniseret måleberedskabet med nye permanente målestationer. Der er i alt 11 nukleare målestationer i Danmark samt tre i Grønland. Målestationerne medvirker til at skabe overblik over strålingsforholdene i tilfælde at et nedfald, en skypassage eller andre hændelser med radioaktive stoffer.

Annonce