Brandvæsen skal spare 6,5 mio. kr.

Den nye beredskabsaftale betyder at Århus Kommune får beskåret sit bloktilskud med 6,5 mio. kr., svarende til 12% af brandvæsenets samlede budget. I første omgang vil kommunen spare ved helt at nedlægge det krigsmæssige beredskab, men fra 2004 kan en reduktion af førsteudrykningen fra syv til fem mand komme på tale.

Det akutte beredskab er fredet i 2003, men den kommunale administration skal medio 2003 komme med en indstilling til politikerne om den fremtidige dimensionering. Århus Brandvæsen planlægger at gennemføre en foreløbig analyse af de seneste års udrykningsrapporter for at skabe klarhed om betydningen af antallet af brandmænd på udrykningerne. En sådan foreløbig analyse, der forventes at kunne foreligge i første halvdel af 2003, vil kunne danne grundlag for en byrådsindstilling om en evt. reduktion af førsteudrykningernes bemanding m.v. fra 1. januar 2004.

En egentlig risikovurdering forventes at kunne foreligge i foråret 2004 til brug for byrådsindstilling om dimensionering af det akutte brand- og redningsberedskab med henblik på evt. beredskabsomstilling pr. 1. oktober 2004, hvor den nuværende beredskabsordning, herunder aftaler med Falck og Odder Brandvæsen udløber.

En eventuel reduktion i bemandingen på førsteudrykninger vil omfatte de to nuværende slukningstog med heltidsansatte på henholdsvis Ny Munkegade Brandstation og på Falck-Gården samt slukningstoget med deltidsansatte brandfolk på Lystrup Brandstation. I alt vil der kunne blive tale om nedlæggelse af stillinger svarende til otte brandmænd på Ny Munkegade Brandstation, seks Falck-reddere på Falck-Gården og seks deltidsansatte brandmænd på Lystrup Brandstation.

Annonce