Frederiksborg Brand & Redning fik mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Frederiksborg Brand & Redning indfriede i 2016 de økonomiske forventninger– og klarede sig endda bedre end budgetteret. I det fælleskommunale beredskabs første år er der således brugt 2,4 mio. kr. mindre end forventet. Frederiksborg Brand & Redning havde budgetteret med et merforbrug på 1,1 mio. kr., men året endte med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Baggrunden for det positive resultat er, at der gennem 2016 har været ubesatte stillinger blandt de fuldtidsansatte medarbejdere, og det har medført en mindreudgift i forhold til det budgetteret på løn- og personaleudgifter.

Ligeledes har der været kørt til flere blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg end ventet, og det har givet en ekstra gebyrindtægt. Samtidig har en harmonisering af gebyropkrævningen medført, at der nu fremsendes fakturaer for kørsel til blinde alarmer til alle ejere af automatiske brandalarmeringsanlæg i kommunerne. Den øgede aktivitet til de blinde alarmer har dog medført et merforbrug på lønudgifter til deltidsansat personale samt ekstern leverandør.

Færre indtægter fra serviceopgaver

Frederiksborg Brand & Rednings indtægter for servicevirksomhed nåede i 2016 ikke det forventede niveau, hvilket skyldes, at der – i overensstemmelse med ejerstrategien for Frederiksborg Brand & Redning – har været fokus på kerneopgaven brand og redning.

Etableringen af Frederiksborg Brand & Redning, hvor en del medarbejdere ikke blev virksomhedsoverdraget til det nye beredskab, har ligeledes medført, at der ikke har været overskudskapacitet til at kunne varetage diverse serviceopgaver for kommunerne.

Materiel- og aktivitetsudgifter har samlet haft et merforbrug, som primært skyldes ekstraordinære udgifter til etablering af Frederiksborg Brand & Redning, herunder IT-systemer og IT-hardware. Ligeledes har der været et ekstraordinært behov for service og vedligeholdelse af diverse overtaget materiel og køretøjer.

Annonce