Frivillig indsats vil fremover ikke koste deltidsbrandfolk dagpenge

En ny politisk aftale indebærer, at dagpengereglerne bliver lempet for deltidsbrandfolk og frivillige i beredskabet. Rådighedsvederlag og tillæg bliver fremover ikke modregnet i dagpengene, og selv om deltidsbrandfolks løn ved udrykninger fortsat vil blive modregnet, så vil brandfolkene være undtaget fra den tidsmæssige begrænsning for, hvor længe man kan modtage supplerende dagpenge.

Den netop indgåede aftale skal være med til at sikre, at det fortsat er muligt at tiltrække deltidsbrandfolk og frivillige til beredskaberne i hele landet. De nye regler vil dog først træde i kraft pr. 1. oktober 2018.

Aftalen er indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Den indebærer, at brandfolk og personer, der deltager i andre frivillige beredskaber – herunder også f.eks. Hjemmeværnet og kystredningsberedskabet – ikke længere skal fradrages i dagpengene eller efterlønnen for den samfundsnyttige indsats, de leverer.

Deltidsbrandfolks timeløn vil dog fortsat medføre fradrag, men deltidsbrandfolkene skal ikke længere omfattes af den såkaldte varighedsbegrænsning på supplerende dagpenge. Den indebærer, at det kun er muligt at få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger. Herefter kan deltidsbrandfolkene ikke længere få dagpenge, hvis de ønsker at fortsætte med at arbejde i beredskabet.

Der gælder i forvejen lempeligere dagpengeregler for personer, der varetager et borgerligt ombud. Det gælder f.eks. byrådsmedlemmer, nævninge og domsmænd. Baggrunden er, at de udfører opgaver, som samfundet reelt ikke kan undvære. Med aftalen sikres det, at deltidsansatte brandfolk og frivillige i beredskaber bliver sidestillet med personer, der varetager et borgerligt ombud, så der gælder de samme og mere lempelige dagpengeregler for dem.

”Jeg er utroligt glad for, at vi har fået en bred politisk aftale på plads, der lemper dagpengereglerne for deltidsbrandfolk og frivillige, der aktivt indgår i vores beredskaber. Det har vi gjort, fordi det frivillige beredskab og deltidsbrandfolkenes organisation har fortalt, at de nuværende regler holder folk tilbage fra at melde sig. Sådan må det jo ikke være. Vi skylder de mange deltidsbrandfolk og frivillige i beredskaber, at vi som samfund anerkender den kæmpe indsats, de yder. Med aftalen slår vi fast, at de udfører et samfundsnødvendigt og ofte livreddende arbejde, og derfor skal der gælde lempeligere dagpengeregler for dem. Vores dagpengesystem må ikke være en hæmsko for, at danskerne melder sig frivilligt til at slukke brande, redde menneskeliv og skabe tryghed i lokalsamfundet”, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

De gældende regler

Efter de gældende regler medfører indtægter, som en person modtager for at udføre ombud og offentlige og private hverv, som udgangspunkt fradrag i dagpengene. Dette gælder også i forhold til Hjemmeværnet, lokale beredskaber, frivillige brandværn og lignende. Fradraget sker ved, at indtægten omregnes med omregningssatsen til timer.

En ulønnet indsats, som udføres i Hjemmeværnet eller beredskabet, anses for ”aktiviteter”, som aldrig medfører fradrag. En ulønnet indsats forudsætter, at der ikke er tale om nogen form for aflønning, heller ikke i form af honorarer eller skattepligtige diæter.

Deltidsansatte brandfolk modtager løn under ansættelse. Hvis deltidsbrandfolk bliver ledige i forhold til deres hovedstilling, kan de modtage supplerende dagpenge i uger med arbejde, hvis de opfylder betingelserne for ret til dagpenge. De deltidsansatte brandfolk forbruger således af den begrænsede periode på 30 uger med ret til supplerende dagpenge.

Deltidsansatte brandfolk og frivillige i beredskabet får i dag fradrag for tillæg, de modtager for at stå til rådighed for udrykning og frivillig indsats. Fradraget i dagpenge sker ved, at indtægten omregnes med en omregningssats til timer. Der foretages også fradrag for løn, som er udbetalt for faktiske timer med brandslukning mv. Her foretages fradraget time for time, svarende til andre former for lønarbejde.

De nye regler

Den nye aftale indebærer, at indtægter i form af rådighedsvederlag, personlige tillæg m.m. ikke længere skal medføre fradrag i dagpenge og efterløn. Beskæftigede (og lønnede) timer som deltidsansat brandmand skal dog fortsat medføre fradrag i dagpenge og efterløn – svarende til al anden arbejdsindtægt i dagpengesystemet og efterlønsordningen.

Det kombineres med, at deltidsbrandfolk ikke længere skal være omfattet af tidsbegrænsningen på 30 uger ved opgørelsen af supplerende dagpenge, selv om der sker fradrag for beskæftigede timer i deres dagpenge.

Skattepligtige vederlag, som modtages for indsats, der udføres i Hjemmeværnet, lokale beredskaber, frivillige brandværn og lignende, vil som følge heraf heller ikke medføre fradrag i dagpenge og efterløn.

Vil koste 2,8 mio. kr. om året

Merudgifterne som følge af de ændrede regler skønnes at udgøre 2,8 mio. kr. årligt, svarende til 1,3 mio. kr. efter skat og tilbageløb. Aftalen finansieres ved en reduktion af den særlige jobrotationspulje.

Det er samtidig aftalt, at omfanget af deltidsbrandfolk og frivillige i beredskabet, som er på andre offentlige forsørgelsesydelser, skal belyses og drøftes i foråret 2018. Der skal i den forbindelse udarbejdes grundig vejledning om reglerne for de frivillige i beredskaberne, der er på andre ydelser, så ingen uberettiget får foretaget fradrag i deres ydelser.

De nye regler træder i kraft den 1. oktober 2018.

Annonce