Frivillige skal anvendes ved hver fjerde assistance fra Beredskabsstyrelsen

Arkivfoto: Lasse Christiansen

I år skal der anvendes frivillige ved mindst hver fjerde af de assistancer, som Beredskabsstyrelsen udfører. Det er et af de resultatmål, der er fastsat i en ny resultatkontrakt, som Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriet har indgået. Beredskabsstyrelsen skal også sikre, at 98 pct. af udrykningerne er fremme indenfor to timer, og at 95 pct. af rekvirenterne er tilfredse med styrelsens assistance. Hvis Beredskabsstyrelsen ikke når målene, så kan styrelsens nye direktør, Henning Thiesen, gå glip af en bonus på 90.000 kr.

Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriet har kort før jul indgået en resultatkontrakt, som indeholderen række mål for 2012. I årets løb skal Beredskabsstyrelsen løbende orientere Forsvarsministeriet om status for målopfyldelsen, og i Beredskabsstyrelsens årsrapport skal der gøres endelig status for, om målene er nået.

Udover resultatkontrakten er der indgået en direktørkontrakt mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen. Direktørkontrakten er knyttet til resultatkontrakten, således at Henning Thiesens bonus for 2012 kommer til at afhænge af, om de forskellige mål opfyldes. Hvis alle målene er opfyldt fuldt ud, vil Henning Thiesen få en bonus på 90.000 kr.

Udrykningstid på to timer

I det operative beredskab følger det af resultatkontrakten, at Beredskabsstyrelsen skal fastholde en øget anvendelse af frivillige i assistanceberedskabet. Konkret skal der i år anvendes frivillige ved minimum 25 pct. af styrelsens assistancer. Det er imidlertid også et mål, at dem, der rekvirerer assistance fra Beredskabsstyrelsen, er tilfredse med assistancen; i kontrakten er det fastsat, at mindst 95 pct. af rekvirenterne skal tilkendegive, at de er tilfredse med Beredskabsstyrelsens assistancer.

Når det gælder udrykningstiderne, sætter resultatkontrakten ikke ligefrem Beredskabsstyrelsen under pres. Her er kravet nemlig blot, at akutte niveau-3-assistancer ved brand, redning og uheld med farlige stoffer er fremme indenfor to timer, og det accepteres endda, at der ved op til 2 pct. af assistancer er en længere udrykningstid.

Værnepligtige skal kunne bruge deres uddannelse

Også uddannelse af værnepligtige indgår i resultatkontrakten. Beredskabsstyrelsen ventes i år at uddanne små 700 værnepligtige, og kravet er, at 85 pct. af de værnepligtige består funktionsuddannelse indsats og redning, samt at 65 pct. af de værnepligtige har været udstationeret ved et kommunalt beredskab.

Samtidig skal 80 pct. af de værnepligtige angive, at de har kunnet anvende elementer af uddannelsen i deres civile liv, og at uddannelsen har kvalificeret dem til at kunne håndtere opgaver i dagligdagen på en bedre måde.

Beredskabsstyrelsen uddanner også personale fra brandvæsenerne og politiet, og her fastsætter resultatkontrakten et mål om, at 75 pct. af kursisterne skal angive, at de har kunnet anvende erhvervede kompetencer i forbindelse med opgavevaretagelsen. Desuden skal kapacitetsudnyttelsen på Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder være på mere end 80 pct.

Udover kravene til beredskab og uddannelse er der i resultatkontrakten fastsat en række krav til Beredskabsstyrelsens myndighedsopgaver og interne administration. I direktørens kontrakt er opfyldelsen af de enkelte krav tildelt et antal point, og det samlede antal point er afgørende for, hvor stor en bonus, som direktøren får udbetalt.

Annonce