BF: Frivillige er ikke tænkt ind i oplæg

De frivillige i beredskabet er slet ikke tænkt ind i regeringens oplæg til en kommende beredskabsaftale, selv om de frivillige udgør 30% af redningsberedskabets personel – og selv om forsvarsminister Søren Gade (V) de seneste to år gentagne gange har udtalt sig om de frivilliges store betydning for samfundet. Det skriver Beredskabsforbundet i en kommentar til regeringens oplæg. Forbundet frygter også, at planen om en flytning af Beredskabsstyrelsen til Bernstorff Slot i virkeligheden dækker over en betydelig nedskæring i styrelsens bemanding.

Beredskabsforbundet er generelt tilfreds med, at redningsberedskabet ifølge regeringens oplæg skal medvirke til at afhjælpe konsekvenser af pandemier og husdyrsygdomme, at den internationale indsats styrkes og at der sker en skærpelse af tilsyn med kommunerne og styrkelse af rådgivning til kommunerne.

Derimod giver oplæggets afsnit om anvendelsen af frivillige anledning til bekymring i Beredskabsforbundet – især når det gælder Hjemmeværnets placering. Det fremgår af oplægget, at “parterne er enige om at nyttiggøre det samlede potentiale af frivillige i totalforsvaret”. Ifølge Beredskabsforbundet er “totalforsvaret” imidlertid et begreb, som ejes af Hjemmeværnet, idet Hjemmeværnet efter sidste forsvarsforlig valgte at omdøbe sine regioner til Totalforsvarsregioner. “Brug af begrebet i beredskabsforliget er et udtryk for, at hjemmeværnet skal overtage frivilligarbejdet i Redningsberedskabet”, skriver Beredskabsforbundets direktør, Per Kjærholt, i en kommentar til oplægget.

Beredskabsforbundet ønsker, at det bliver præciseret, at Hjemmeværnets opgaver primært er at understøtte militæret, sekundært at understøtte politiet og tertiært at understøtte redningsberedskabet – og dette kun i forhold, hvor redningsberedskabets egne ressourcer er opbrugt. Som begrundelse anfører Beredskabsforbundet, at Hjemmeværnets personel ikke er uddannet til redningsberedskabsmæssige opgaver og at Hjemmeværnets personel ikke er rekrutteret til redningsberedskabsmæssige opgaver (og formentlig heller ikke ønsker at være det). Beredskabsforbundet har ført drøftelser med Hjemmeværnets øverste ledelse, som ifølge forbundet er enige i dette synspunkt.

Regeringens oplæg omtaler også frivilligkontaktudvalget, der blev oprettet efter sidste beredskabsforlig, og her foreslår regeringen, at Hjemmeværnet bliver repræsenteret. Ifølge Beredskabsforbundet vil det resultere i, at udvalget bliver Hjemmeværnets samarbejdsforum med øvrige myndigheder og organisationer. Beredskabsforbundet foreslår, at Hjemmeværnet slet ikke repræsenteres i udvalget, men af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer får en plads og at de frivillige – ligesom de deltagende myndigheder – får to pladser i stedet for i dag blot en.

Oplæggets forslag om at nedlægge de kommunale støttepunktsberedskaber er ifølge Beredskabsforbundet en regulær fejltagelse. En nedlæggelse vil resultere i færre frivillige og dermed et dårligere beredskab med en fordobling af køretiden i store dele af landet.

Regeringens plan om at flytte Beredskabsstyrelsens administration fra Birkerød til Bernstorff Slot får også en kommentar fra Beredskabsforbundet. Forbundet tvivler på, at der er plads til styrelsens medarbejdere på Bernstorff Slots areal, og derfor spørger Beredskabsforbundet, om flytningen i virkeligheden dækker over en betydelig nedskæring i Beredskabsstyrelsens bemanding.

Ifølge Beredskabsforbundet er regeringens oplæg blottet for intentioner om anvendelse af frivillige. De sønderjyske frivillige – som udgør godt 1.600 mand – er slet ikke omtalt i oplægget, og der er ikke taget hensyn til de øvrige frivillige,  selv om de frivillige udgør mere end 30% af den samlede personalestyrke i beredskabet. Selv om de frivillige bidrager til samfundet med 500.000 arbejdstimer om året (mod Hjemmeværnets 175.000 timer), så er de ikke blevet hørt. “Forligsoplægget står i skærende modstrid til hvad forsvarsministeren i de forløbne to år har udtalt af positive tilkendegivelser om de frivilliges indsats, hans og regeringens intentioner om anvendelse af frivillige og om det langsigtede mål med at øge frivilligindsatsen”, skriver direktør Per Kjærholt.

Annonce