Ny bekendtgørelse om dimensionering af beredskabet

Arkivfoto

Et af de mest centrale regelsæt for de kommunale beredskaber, dimensioneringsbekendtgørelsen, er blevet erstattet af en ny udgave. Den største ændring er, at det nu bliver obligatorisk at sende nærmeste relevante udrykningsenhed, uafhængigt af kommunegrænser – den såkaldte fri disponering. Samtidig ændres kriterierne for beregning af afgangstiden.

Dimensioneringsbekendtgørelsen indeholder de detaljerede regler for de kommunale beredskabers daglige arbejde, og den nye udgave af bekendtgørelsen indeholder en række redaktionelle og tekniske ændringer. Men på flere områder sker der også større, indholdsmæssige ændringer.

En væsentlig ændring er således den nye § 5, stk. 2, der handler om fri disponering. Allerede ved en ændring af beredskabsloven i 2016 blev der skabt hjemmel til, at der han fastsættes regler om fri disponering. Det er den hjemmel, som Beredskabsstyrelsen nu anvender med nogle års forsinkelse.

Det fremgår af forarbejderne til ændringen af beredskabsloven, at ”princippet om fri disponering er relevant ved de dagligdags hændelser, som ikke kræver specialmateriel eller mandskab med specialkompetencer. Der er således ikke tale om at indføre fri disponering i de situationer, hvor den tekniske leder af indsatsen tilkalder assistance efter beredskabslovens § 18, stk. 2.” [nu beredskabslovens § 18, stk. 3]. Fri disponering efter denne bestemmelse gælder således kun i de situationer, der kan planlægges for og indgås aftaler om.

Den nye bestemmelse har fået følgende ordlyd:

”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der indsættes nærmeste relevante udrykningsenhed med de rette kompetencer og materiel, uafhængigt af kommunegrænser og grænser for de samordnede redningsberedskaber. Dette kan ske ved indgåelse af aftaler herom i medfør af beredskabslovens § 13, stk. 1. En sådan ordning skal fremgå af planen for det kommunale redningsberedskab.”

Stopuret for afgangstid starter senere

En anden ændring, der kan få en vis praktisk betydning, er at § 7 er tilpasset, således at beredskabernes afgangstid først regnes fra det tidspunkt, hvor beredskabets vagtcentral har modtaget alarmen fra alarmcentralen. Tidligere var det fra det tidspunkt, hvor alarmcentralen havde afgivet alarmen.

”Formuleringen er ændret, idet de kommunale redningsberedskaber måles på overholdelse af afgangstiden, og Beredskabsstyrelsen finder ikke, at kommunerne generelt kan pålægges ansvaret for eventuelle forsinkelser af alarmsignalet fra alarmcentralen til redningsberedskabets vagtcentral”, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Teknisk ledelse må ikke udøves over telefonen

Også § 10, stk. 1, er ændret, og det er sket for at fastslå, at den tekniske leder – indsatsleder eller holdleder – skal være til stede på skadestedet.

”Hensigten med den nye formulering af § 10, stk. 1, 1. pkt., er at præcisere, at den tekniske ledelse af indsatsen udøves ved fysisk tilstedeværelse på skadestedet af en indsatsleder eller en holdleder. Den tekniske ledelse af indsatsen kan således ikke udøves uden for skadestedet via en radio eller telefon, f.eks. under fremkørsel. Dette understreges af bestemmelsen i § 10, stk. 2, hvorefter holdlederen, hvis denne leder den tekniske indsats, skal tilkalde en indsatsleder, når holdlederen vurderer, at der er behov herfor. Der er naturligvis intet til hinder for, at en vagtcentral eller en indsatsleder under fremkørsel kan rådgive en holdleder”, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Annonce