Østsjællands Beredskab brugte 8,2 mio. kr. mere end ventet i 2016

Økonomien i Østsjællands Beredskab udviklede sig ikke som ventet i 2016. Året endte med et driftsunderskud på 1,4 mio. kr., og da der var budgetteret med et overskud på 6,7 mio. kr., udgjorde det samlede merforbrug 8,2 mio. kr. Det er især kravet om besparelser på 17 mio. kr., som har været svært at gennemføre, men det er trods alt lykkedes at effektivisere for 8 mio. kr. Det er samtidig usikkert, om en forudsat besparelse på 5 mio. kr. på Falck-kontrakter kan realiseres.

Østsjællands Beredskab blev født med et sparekrav på 10 mio. kr. som konsekvens af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Samtidig viste det sig ved sammenlægningen, at kommunernes hidtidige beredskaber reelt havde udgifter, der var 7 mio. kr. højere end budgetteret. Disse udgifter var blevet finansieret af overskud på serviceopgaver, som ikke overgik til Østsjællands Beredskab, ligesom der var blevet givet tillægsbevillinger. Så alt i alt var opgaven til det nye beredskab at levere et uændret serviceniveau, men til en pris, der var næsten 17 mio. kr. lavere end hidtil.

Regnskabet for 2016 viser, at der er fundet besparelser for ca. 8 mio. kr. Det svarer til, at der er sparet 15 pct. på de udgiftsposter, som det har været muligt at bringe i spil. Men med et underskud på 1,4 mio. kr. endte året altså godt 8 mio. kr. dårligere end budgetteret.

Årets merforbrug skyldes især, at budgettet byggede på en forudsætning om, at det ville være muligt at effektivisere beredskabet fra første dag. Det skete ikke, blandt andet fordi der skulle afholdes engangsudgifter til implementering af ny struktur, ligesom personaletilpasninger har taget tid at gennemføre på grund af overenskomstkrav. Nu venter beredskabet imidlertid atter, at der kan komme overskud på regnskabet, og budgetopfølgningen tyder på, at budgettet for 2017 holder.

En særlig udfordring er imidlertid, at det i budgetlægningen er forudsat, at der kan spares 5 mio. kr. om året på de nuværende kontrakter med Falck, der i øjeblikket er i udbud. I dag betaler Østsjællands Beredskab ca. 40 mio. kr. om året til Falck. Imidlertid er Falck eneste mulige tilbudsgiver, og ifølge beredskabet ønsker Falck ikke “at byde med udgangspunkt i de nuværende forhold”. Derfor er der nu indledt forhandlinger med Falck. Det sker “med henblik på at nå til enighed om en løsning, der både opfylder de økonomiske mål og de servicekrav, der er stillet til det nye selskab”. Målet er stadig at finde besparelser på 5 mio. kr. “Hvis dette ikke lykkes, skal de 5 mio. kr. finansieres på anden måde. I den forbindelse kan overvejes ændring af den nuværende organisering af den operative indsats, justering af servicekrav på de områder borgere og virksomheder mærker mindst og besparelser på andre områder. Det er dog ikke muligt at pege på konkrete forslag før resultatet af forhandlingerne er kendt”, oplyser Østsjællands Beredskab.

Annonce